ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pardon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pardon*, -pardon-

pardon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pardon (vt.) ยกโทษ See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้ Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon (n.) การอภัยโทษ See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ Syn. forgiveness, amnesty Ops. unforgiveness, punishment
pardon (n.) การขอโทษ See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon (int.) ขอโทษ See also: ขออภัย
pardon for (phrv.) ยกโทษให้
pardon for (phrv.) ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)
pardonable (adj.) ซึ่งยกโทษให้ได้ See also: ซึ่งอภัยให้ได้, ซึ่งสมควรจะให้อภัย Syn. excusable, forgivable
English-Thai: HOPE Dictionary
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
pardoner(n) ผู้ให้อภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pardonการอภัยโทษ [ดู grace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อภัย (v.) pardon See also: forgive, exonerate Syn. ยกโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One night, a long time-- Pardon me.คืนหนึ่งเป็นเวลานานประทาน โทษ
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ?
I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.
Let me go and I'll pardon you.ปล่อยฉันไป แล้วฉันจะไม่เอาเรื่องแก
In women's lingerie. Pardon me?ท่ามกลางชุดชั้นในผู้หญิง.
Excuse me. Pardon me, it's important.โทษที ขอโทษนะ เรื่องสำคัญน่ะ
Excuse me, I'm beeping. Pardon moi.ขอตัวก่อนนะ ลูกร้องแล้ว พาร์ดอน มัว (ขอโทษ)
Hello. Pardon me for interfering, but that's a nice shirt.ขอโทษที่ขัดจังหวะ...
Sorry. Excuse me. Pardon me.ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษครับ
Milord? Pardon the intrusion.ท่านครับ เกิดเรื่องแล้ว
If so, we will arrange a pardon for her signed by the President of the United States.ถ้าทำได้ เราจะขอประธานาธิบดี อภัยโทษให้เธอโดยไม่ถูกเนรเทศ
Everybody thinks they'll get a pardon from the crown. Makes me sick.ทุกคนคิดว่าพวกเขาจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ทำฉันจะอ้วกจริงๆ

pardon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对不住[duì bù zhù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 对不住 / 對不住] I'm sorry; pardon me; same as 對不起|对不起
对不起[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 对不起 / 對不起] I'm sorry; pardon me; forgive me
大赦[dà shè, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 大赦] amnesty; general pardon
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, 情有可原] pardonable (of interruption, misunderstanding etc)
赦免[shè miǎn, ㄕㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, 赦免] remit; pardon
哪里哪里[nǎ li nǎ li, ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙ ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙, 哪里哪里] there is nothing to pardon; you flatter me
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 包容] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance

pardon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P)
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P)
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P)
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
恩赦[おんしゃ, onsha] (n) amnesty; pardon; (P)
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P)
目に余る[めにあまる, meniamaru] (exp,v5r) to be intolerable or unpardonable
聞き捨てならない[ききずてならない;ききすてならない, kikizutenaranai ; kikisutenaranai] (exp) inexcusable; unpardonable
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P)
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
許容[きょよう, kyoyou] (n,vs,adj-no) permission; pardon; (P)

pardon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate FR: pardonner ; excuser
อภัย-[pref.] (aphaiya-) EN: pardon ; excuse ; forgive FR:
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
อะไรเฮ่ย[X] (arai hoeī) EN: What! FR: Pardon !
อะไรนะ[excl.] (arai na) EN: Pardon? ; What did you say, please? ; What? ; What! ; What's up? ; What's the matter? ; What's the problem? FR: Pardon ? ; Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; Qu'est-ce qu'il y a ? ; Hein ? (fam.)
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[v. exp.] (hai aphaiya) EN: pardon ; grant an amnesty FR:
เฮ่ย[interj.] (hoēī) EN: What! FR: Pardon !
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aph) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration FR: pardon [m]
การขออภัย[n. exp.] (kān khø aph) EN: apology ; pardon FR: excuses [fpl]
การขอโทษ[n.] (kān khøthōt) EN: apology ; pardon ; apologizing ; expressing regret FR: excuses [fpl]
การพระราชทานอภัยโทษ[n. exp.] (kān phrarāt) EN: grace ; pardon FR: grâce [f]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำขอโทษ[n. exp.] (kham khøthō) EN: excuse ; pardon ; apology FR: excuse [f] ; excuses [fpl] ; regret [m] ; pardon [m]
ขออภัย[v.] (khø-aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon FR: demander pardon (à) ; présenter ses excuses (à) ; s'excuser
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon FR: excuse [f] ; justification [f]
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: apologize FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: I apologize ; I'm sorry ; excuse me ; forgive me ; pardon me FR:
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ขอโทษ[v. exp.] (khøthōt) EN: Excuse me! ; Sorry! FR: Excusez-moi ! ; Pardon ! ; veuillez m'excuser ; désolé
นิรโทษกรรม[n.] (nirathōtsak) EN: amnesty ; pardon ; absolution FR: amnistie [f] ; pardon [m]
พระราชอำนาจอภัยโทษ[n. exp.] (phrarātcha-) EN: royal right of pardon FR:
ประทานโทษ[v. exp.] (prathān thō) EN: excuse me ; pardon me FR:
โปรด[v.] (prōt) EN: please ; would you mind ...? FR: pardon ; s'il vous plaît ; S.V.P. (abrév.) ; veuillez ... ; Veuillez ..., svp !
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper
ยกโทษให้...[v.] (yok thōt ha) EN: forgive ... (s.o.) ; pardon ... (s.o.) ; excuse ... (s.o.) FR: pardonner ... (qqn) ; excuser ... (qqn)
ขอขมา[v.] (khøkhamā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอขมาลาโทษ[v.] (khøkhamālāt) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pardon
Back to top