ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moderation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moderation*, -moderation-

moderation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moderation (n.) การทำให้น้อยลง See also: การทำให้ลดลง Syn. temperance, mildness
moderation (n.) ความพอประมาณ See also: ความรู้จักพอดี, ความรู้จักประมาณ Syn. limiting, controlling, temperance
moderationist (n.) ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองเป็นกลาง Syn. moderate
English-Thai: HOPE Dictionary
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
English-Thai: Nontri Dictionary
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพอเหมาะ (n.) moderation See also: fit, appropriation, aptness, suitableness Syn. ความเหมาะเจาะ, ความพอดี
ความเหมาะเจาะ (n.) moderation See also: fit, appropriation, aptness, suitableness Syn. ความพอดี
สายกลาง (n.) moderation See also: middle way Syn. ทางสายกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every time you play that all-or-nothing game, you eventually leave a trail of bodies, so I'm thinking now's a good time to pay our old friend moderation a visit.ทุกครั้งที่นายเล่นเกม ... All or Nothing ทุกๆ ครั้งนายจะทิ้งร่องรอยไว้ตามศพ
Moderation is for cowards.ฉันคนรักของฉันนักมวย
So you see dear, at parties, sake only in moderation.อย่างที่คุณเห็น ในงานเลี้ยงเขาสนใจแต่สาเก
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน
Hey, I know the people well here, so eat in moderation.นี่ พี่รู้จักคนที่นี่ กินให้เหมาะสมหน่อยนะ
Salt in moderation.เค็มแต่พอดี คุณควรรออีก 2สัปดาห์
Everything in moderation.ทำทุกๆ อย่างในความพอดี
I mean, before you know it, you're gonna be the king of moderation.ฉันหมายถึง ก่อนที่คุณจะรู้ นายจะต้องกลายเป็นราชาแห่งความอดทนแน่ๆ
Turns out I have a problem with moderation.กลายเป็นว่าผมมีปัญหากับความพอดีซะงั้น
Within moderation, but I'm not worried.ถ้ามันไม่มากจนเกินไป แต่ก็ดูไม่น่าห่วงนะ
There are those that can handle moderation, and then there's you.พวกแรกคือพวกที่รู้จักควบคุมตัวเอง พวกที่สองก็คือ นาย

moderation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
法を越える[のりをこえる, noriwokoeru] (exp,v1) to violate the laws of nature; to overstep the bounds of moderation
節酒[せっしゅ, sesshu] (n,vs,adj-no) temperance; sobriety; moderation in drink
頃合;頃合い[ころあい, koroai] (n,adj-no) (1) suitable time; good time; (2) propriety; moderation
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
中道[なかみち, nakamichi] (n,adj-no) (1) middle of the road; moderation; golden mean; (2) the middle (of what one is doing); half-way; (3) {Buddh} middle way; middle path; (P)
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance

moderation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพอประมาณ[n.] (khwām phøpr) EN: sufficiency ; temperance FR: modération [f]
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สายกลาง[n. exp.] (sāi klāng) EN: moderation ; middle way FR: voie médiane [f]

moderation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moderation {f}presentation; moderation [Am.]
Übermaß {n}immoderation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moderation
Back to top