ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

correction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *correction*, -correction-

correction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correction (n.) การแก้ไข See also: การตรวจแก้ Syn. revision, revising, improvement
correction (n.) การลงโทษ
correctional (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขให้ถูกต้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
English-Thai: Nontri Dictionary
correction(n) การตรวจ,การแก้ไข,การทำให้ถูกต้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
correctionการดัดสันดาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correctionการตรวจแก้ [การแพทย์]
Correctional institutionsทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (n.) correctional officer Syn. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (n.) correctional officer
กรมราชทัณฑ์ (n.) Department of Corrections
ราชทัณฑ์ (n.) Department of Corrections Syn. กรมราชทัณฑ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As far as I can tell, there has been no action taken by Terminal Island Prison correction officers.เท่าที่สามารถบอกได้ ยังไม่มีการจัดการอะไร จากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเกาะเทอร์มินอล
Guidance, get a correction ready.แนะแนวได้รับการแก้ไขพร้อม
Initiate emergency course correction and manual retrieval. Cannon arm online.เริ่มต้นแก้ไขเส้นทางฉุกเฉิน และจับยานด้วยมือ
Without any correction in course, which we don't have fuel for anyway...ถ้าไม่มีการแก้ไขเส้นทาง ซึ่งเราก็ไม่มีเชื้อเพลิงเหลือ
Correction -- freaky-ass mega-snake monster.การแก้แค้นจากโคตรปิศาจงูเก็งกองกลายพันธุ์ไง
Correction resync for 720p: gperiklisช่วยแปลหน่อยค๊าบ แบบ HD ผมจะเอามาทำ แทน Master ซะเลย ไม่ยอมออกซะที
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
I'll answer your questions after a few corrections.ฉันจะตอบคำถามของคุณ หลังจากการแก้ไขไม่กี่
One in every three black males... is in some phase of the correctional system.หนีในไอ้มืดสามคน... มีคำพูดสวยหรูมาใช้ในการแก้ตัว
I was recently liberated from a correctional facility...เพิ่งได้รับการปล่อยตัว จากทัณฑสถานหญิงฐานกระทำความผิด
Having escaped from a correctional facility outside Los angeles six days ago,หลบหนีออกมาจากทัณฑสถานหญิง นอกเมืองลอสแองเจลิส เมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

correction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳改营[láo gǎi yíng, ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ ˊ, 劳改营 / 勞改營] correctional labor camp
劳教所[láo jiào suǒ, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 劳教所 / 勞教所] correctional institution; labor camp

correction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラー補正後[エラーほせいご, era-hoseigo] (n-adv,n-t) {comp} after error correction
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] (n) {comp} error correction
ガンマ補正[ガンマほせい, ganma hosei] (n) {comp} gamma correction
修正テープ[しゅうせいテープ, shuusei te-pu] (n) (See 修正液) correction tape
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex
勘校[かんこう, kankou] (n,vs) examination and correction
叱正[しっせい, shissei] (n) point out errors; correction (of errors)
校正(P);較正[こうせい, kousei] (n,vs) (1) (校正 only) proofreading; correction of press; (2) calibration; (P)
規正[きせい, kisei] (n,vs) correction
コレクション[, korekushon] (n) (1) collection; (2) correction; (P)
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision
感化[かんか, kanka] (n,vs) influence; inspiration; reform; correction; (P)
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
更正施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) correctional facility
直し[なおし, naoshi] (n) (1) correction; rectification; (2) mending; repair; (P)
矯正職員[きょうせいしょくいん, kyouseishokuin] (n) (See 刑務官) correctional officer; corrections officer
補正[ほせい, hosei] (n,vs) correction; revision; compensation (e.g. to a pendulum); (P)
訂正[ていせい, teisei] (n,vs,adj-no) correction; revision; amendment; (P)
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P)
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment
過料[かりょう, karyou] (n) correctional fine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction
色補正[いろほせい, irohosei] color correction
誤り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment

correction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแก้[n.] (kān kaē) EN: FR: correction [f] ; rectification [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
ข้อแก้ไข[n. exp.] (khø kaēkhai) EN: editing ; revision ; correction FR:
เลสิก[n.] (lēsik) EN: LASIK = Lasik ; laser eye surgery ; laser vision correction FR:
โรงเรียนดัดสันดาน[n. exp.] (rōngrīen da) EN: reformatory ; house of correction FR: maison de correction [f]
โทษ[n.] (thōt) EN: punishment ; penalty ; correction ; sentence FR: sanction [f] ; peine [f] ; punition [f]
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์[n. exp.] (jaonāthī rā) EN: correctional officer FR:
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: correctional officer FR:
กรมราชทัณฑ์[org.] (Krom Rātcha) EN: Department of Corrections ; Corrections Department FR:

correction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betragskorrektur {m}amount correction
Kurskorrektur {f}course correction
Abdriftkorrektur {f}drift correction
Zuchtmittel {n}means of correction
Gemischregelung {f} [auto]richness correction
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Behebung {f} der Mängelcorrection of the defects
Korrekturzeichen {n}correction mark
Mängelbeseitigung {f}correction of faults

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า correction
Back to top