ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

constrained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *constrained*, -constrained-

constrained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
constrained (adj.) ที่เค้นออกมา See also: ที่ไม่เป็นธรรมชาติ
constrained (adj.) ที่บังคับ Syn. compelled, forced
English-Thai: HOPE Dictionary
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will not be constrained by your god or anyone else's.ฉันจะไม่ยอม ให้พระเจ้าของแกบีบบังคับ หรืออย่างอื่นมาครอบงำ
Fenrir, the giant wolf, could not be constrained by any means known to man, so the dwarves forged a chain, but not from metal.เฟนเรีย หมาป่ายักษ์ ไม่สามารถบังคับได้ โดยวิธีที่เรารู้ ดังนั้นคนแคระได้หลอมโซ่
People, like objects, become set in their paths, embedded in a constrained reality.ผู้คน เหมือนวัตถุ ถูกบังคับให้ไปตามเส้นทางของมัน
Ligature marks on her wrists and ankles indicate she was constrained.มีร่องรอยถูกมัด ที่ข้อมือและข้อเท้า ซึ่งชี้ว่า เธอถูกบังคับ

constrained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wò, ㄨㄛˋ, 偓] constrained
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 受约束 / 受約束] restricted; constrained
无拘无束[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, 无拘无束 / 無拘無束] unconstrained; unbuttoned; freely
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌宕] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌盪] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌蕩] uninhibited; free and unconstrained; rythmical

constrained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] (n) {comp} constrained optimization
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp,v5r) to feel constrained; to feel ill at ease
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp,adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward
洒脱[しゃだつ, shadatsu] (adj-na,n) unconventional; unconstrained
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization

constrained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be compelled (to) FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
แค่น[v.] (khaen) EN: be constrained to ; feel obliged to ; force oneself ; urge FR: se forcer (à) ; s'obliger
แค่นกิน[v. exp.] (khaen kin) EN: feel constrained to eat ; force oneself to eat FR: se forcer à manger
ซังกะตาย[v.] (sangkatāi) EN: be constrained to do sth FR:

constrained ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า constrained
Back to top