ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taste*, -taste-

taste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taste (n.) รสชาติ See also: รส Syn. flavour, savour
taste (n.) รสนิยม See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ Syn. appreciation, judgment
taste (n.) ประสาทในการรับรส
taste (n.) การชิม See also: การลิ้มรส, การชิมรส
taste (n.) ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง) Syn. experience, sample
taste (vt.) ชิม See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส Syn. sip, try
taste (vi.) ชิม See also: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส Syn. sip, try
taste (vt.) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น) See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง Syn. experience, undergo
taste (vi.) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น) See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง
taste bud (n.) ตุ่มรับรส (ที่ลิ้น) See also: ปุ่มรับรส
taste of (phrv.) มีรสชาติเหมือน
tasteful (adj.) ซึ่งมีรสนิยม Syn. delicate, fine, cultivated, nice Ops. tasteless
tasteful (adj.) ซึ่งมีรสชาติดี Syn. delicious, delectable, pleasing, tasty Ops. tasteless
tasteless (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ Syn. bored Ops. interesting
tasteless (adj.) (อาหาร) ไม่มีรสชาติ See also: ชืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ Ops. delicious
tasteless (adj.) ไม่มีรสนิยม See also: ไร้รสนิยม, ที่มีรสนิยมต่ำ Ops. tasteful
English-Thai: HOPE Dictionary
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
taste budn. ปุ่มรับรส (บนเยื่อบุผิวของลิ้น)
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious
English-Thai: Nontri Dictionary
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ชิม (v.) taste See also: savour, savor, try, sample Syn. ลอง, ลิ้ม
ชิมรส (v.) taste Syn. ลิ้มชิมรส
มีรส (v.) taste See also: savor, savour
รส (n.) taste See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste
รสชาติ (n.) taste See also: flavour, savour Syn. รส
รสนิยม (n.) taste See also: liking, preference, fondness Syn. ความพอใจ, ความชอบ
ลอง (v.) taste See also: savour, savor, try, sample Syn. ทดลอง, พิสูจน์
ลิ้มชิมรส (v.) taste Syn. ชิมรส
ลิ้มรส (v.) taste Syn. ชิมรส, ลิ้มชิมรส
ลิ้มรส (v.) taste See also: experience
ลิ้มลอง (v.) taste See also: make a taste-test
ลิ้มลอง (v.) taste See also: make a taste-test
ออกรส (v.) taste See also: savor, savour Syn. มีรส
เทียบ (v.) taste See also: test, try, sample
จืดชืด (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
จืดหมดรส (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
ชืด (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ
ไร้รสชาติ (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
You can taste the color with your mindคุณสามารถรับรู้สีได้ด้วยใจ
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
You've never tasted desperateคุณไม่เคยลิ้มรสความสิ้นหวัง
I know you don't like a change of tasteฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
But wait 'til you taste one, dearie.แต่รอจนกว่าคุณจะได้ลิ้มรส หนึ่งสายสวาท
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี
I want that land so badly, I can taste it.ฉันสุดแสนจะต้องการ จนลิ้มรสได้
Of course, you'll have the good taste not to mention that I spoke to you.- คุณคงไม่บอกใครนะ ว่าฉันพูดกับคุณ - แน่นอน
But if you do, I want a taste of the gig, okay?แต่ถ้าคุณทำดีขึ้นผมต้องการเงินบ้าง ตกลงมั้ย
I see your taste in friends hasn't changed.ดูเหมือนว่า รสนิยมการหาเพื่อนของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
I wanted to kill him so bad, I could taste it.ผมอยากจะฆ่าเขาดังนั้นผมสามาได้รถ
If it has to taste like this I don't care if my electrolytes are balanced or not.หากมีจะได้ลิ้มรสเช่นนี้ฉันไม่ สนใจ ถ้าอิเล็กของฉันมีความสมดุล หรือไม่
You can't beat the taste of alcohol and plastic.รสชาติของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และพลาสติก
Now... all I can taste is blood.ตอนนี้ ... ทั้งหมดที่ฉันสามารถลิ้มรสเลือด
#With a taste for my brother Tony #จะกินโทนี่ พี่ชายของฉัน

taste ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
可口[kě kǒu, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ, 可口] tasty; to taste good
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, 涩味 / 澀味] acerbic (taste); astringent
味觉[wèi jué, ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 味觉 / 味覺] basic taste
苦味[kǔ wèi, ㄎㄨˇ ㄨㄟˋ, 苦味] bitter taste; bitterness
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体味 / 體味] body odor; to appreciate a subtle taste
[dàn, ㄉㄢˋ, 啖] eat; taste; entice (with a bait)
审美[shěn měi, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ, 审美 / 審美] esthetics; appreciating the arts; taste
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 粗劣作品] kitsch, vulgar art, art in bad taste
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
咸津津[xián jīn jīn, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, 咸津津 / 鹹津津] nice and salty (taste)
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, 辛酸] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable
情调[qíng diào, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, 情调 / 情調] sentiment; tone and mood; taste
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, 辛辣] spicy hot (taste); fig. biting (criticism)
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, 俗气 / 俗氣] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal
[wèi, ㄨㄟˋ, 味] taste
品味[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 品味] taste
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 没有品味 / 沒有品味] tasteless
滋味[zī wèi, ㄗ ㄨㄟˋ, 滋味] taste
无味[wú wèi, ˊ ㄨㄟˋ, 无味 / 無味] tasteless; odorless
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, 低俗] vulgar; poor taste
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 庸俗作品] vulgar art, art in bad taste, kitsch
洋味[yáng wèi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˋ, 洋味] western taste; western style

taste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
佳味[かみ, kami] (n) delicious taste
俗臭芬々;俗臭芬芬[ぞくしゅうふんぷん, zokushuufunpun] (adj-t,adv-to) of low taste (vulgar); lacking class
俗趣[ぞくしゅ, zokushu] (n) vulgar taste
俗趣味[ぞくしゅみ, zokushumi] (n) vulgar taste
口に合う[くちにあう, kuchiniau] (exp,v5u) to be palatable; to suit one's taste
句心[くごころ, kugokoro] (n) poetic instinct; taste for haiku
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it)
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
好事家[こうずか, kouzuka] (n) dilettante; person of fantastic taste
情操教育[じょうそうきょういく, jousoukyouiku] (n) cultivation of aesthetic sensibility; education in good taste
渋抜き[しぶぬき, shibunuki] (n,vs) removing the astringent taste (from persimmons)
灰汁抜き;あく抜き[あくぬき, akunuki] (n,vs) removal of astringent taste (e.g. by cooking)
燻し銀;熏し銀;いぶし銀[いぶしぎん, ibushigin] (n) (1) oxidized silver; oxidised silver; (2) refined (aesthetic) taste
甘辛両刀[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n,adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism
矯味剤[きょうみざい, kyoumizai] (n) taste masking agent; flavoring substance
苦さ[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste
赤烏帽子[あかえぼし, akaeboshi] (n) (1) (See 亭主の好きな赤烏帽子) red eboshi (headgear worn by Japanese men prior to and during the Edo period, which was ordinarily black in color); (2) metaphor for an odd item or having a taste for such an item
辛口[からくち, karakuchi] (n,adj-no) (1) dry taste (e.g. sake, wine); (2) salty (taste); (3) harsh; scathing; (P)
酸いも甘いも噛み分ける[すいもあまいもかみわける, suimoamaimokamiwakeru] (exp,v1) to be experienced in the ways of the world; to taste the bitter and the sweet
醂す;淡す[さわす(醂す);あわす, sawasu ( rin su ); awasu] (v5s,vt) (1) to remove the astringent taste from persimmons; (2) (さわす only) to soak in water; to steep in water; (3) (さわす only) to matte (with black lacquer)
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink)
食べ慣れる;食べなれる[たべなれる, tabenareru] (v1) to be used to eating; to become used to eating; to be accustomed to eating; to acquire a taste for
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes")
ツボる[, tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.)
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle)
不味[ふみ, fumi] (adj-na,n) distaste; unsavoriness; unsavouriness
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste

taste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
ชาติรส[n.] (chāttirot =) EN: natural taste FR:
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมหน่อย[v. exp.] (chim nǿi) EN: taste some ; taste a little FR: goûter un peu
ชิมรส[v. exp.] (chim rot) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
ชิมรสชาติ[v. exp.] (chim rotchā) EN: taste ; check the taste FR: goûter ; vérifier le goût
โดนใจ[v.] (dōn jai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with FR:
เอมโอช[X] (ēm-ōt) EN: sweet taste FR:
เฝื่อน[v.] (feūoen) EN: be in bad taste ; leave a bad taste in the mouth FR:
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck FR: boire à petites gorgées ; siroter
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
การแยกแยะรส[n. exp.] (kān yaēkyae) EN: taste discrimination FR:
กษาย[n.] (kasāi) EN: astringent taste FR:
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:
คอเดียวกัน[adv.] (khø dīokan) EN: of the same taste ; having similar tastes ; like-minded FR:
คนละรส[X] (khon la rot) EN: a different taste FR:
กินไม่เป็น[v. exp.] (kin mai pen) EN: have no taste for sth ; can't eat sth FR: ne pas avoir de goût pour ; ne pas apprécier
กินเป็น[v. exp.] (kin pen) EN: have a taste for ; can eat FR: pouvoir manger
ลางเนื้อชอบลางยา[X] (lāng neūa c) EN: one man's meat is another man's poison ; each to his own taste FR:
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know FR: goûter ; déguster
ลิ้มชิมรส[v. exp.] (lim chim ro) EN: taste FR: goûter
ลิ้มลอง[v. exp.] (lim løng) EN: experience ; encounter ; taste ; make a taste-test FR: goûter
ลิ้มรส[v. exp.] (lim rot) EN: taste ; experience FR: savourer
ลอง[v.] (løng) EN: taste ; try the flavour FR: goûter
ลองกินดู[v. exp.] (løng kin dū) EN: taste FR: goûter
มีรสขม [v. exp.] (mī rot khom) EN: have a bitter taste FR: avoir un goût amer
ออกรส[v.] (økrot) EN: taste FR:
ปากขม [v. exp.] (pāk khom) EN: have a bitter taste in one's mouth FR: avoir un goût amer dans la bouche
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day FR: initier ; commencer ; inaugurer
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; smack ; tang FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; relish ; gustation FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
รสชาติขม[n. exp.] (rotchāt kho) EN: nasty taste FR: goût amer [m]
รสเข้มข้น[n. exp.] (rot khemkho) EN: sharp taste FR:
รสแหลม[n. exp.] (rot laēm) EN: sharp taste ; strong taste FR: goût accentué [m]
รสเลิศ[n. exp.] (rot loēt) EN: excellent taste FR:
รสนิยม[n.] (rotniyom = ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom ta) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian FR:
รสปร่า[n. exp.] (rot prā) EN: a taste which is not right FR:
รสเปรี้ยว[n. exp.] (rot prīo) EN: sour taste FR: goût aigre [m]
รสนิยม[n.] (rotsaniyom ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

taste ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachgeschmack {m}after taste
Zeitgeschmack {m}contemporary taste
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
Dysgeusie {f}; Störung des Geschmacksempfindens [med.]dysgeusia; distortion of sense of taste
Schmackhaftigkeit {f}fine taste
Knopf {m}; Taste
Geschmacksverirrung {f}lapse of taste
Wohlgeschmack {m}pleasant taste
eklig {adj} | eklig riechen | eklig schmeckenrevolting | to smell revolting | to taste revolting
Bestätigungs-Taste {f}; Quittungs-Taste
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Nachgeschmack {m} | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste
Innenfeinmessgerät {n}; Innentaster
Buchstabenschlüssel {m}; Buchstabentaste
Unterbrechungstaste {f}; Abruftaste
Rücksetztaste {f}; Rücktaste
Wagenrücklauftaste {f}; Zeilenauslösetaste
Dichterling {m}poetaster
Widerwille {m} (gegen)distaste (for)
Schlüsselfeld {n}; Tastenfeld
geschmackvoll {adv}tastefully; tastily
geschmackvoll {adj} | geschmackvoller | am geschmackvollstentasteful | more tasteful | most tasteful
Druckknopf {m}; Drucktaste
Resultattaste {f}; Gleichtaste
Entsperrtaste {f}; Korrekturtaste
Shift-Taste {f}; Umschalttaste
Leertaste {f}; Zwischenraumtaste
Geschmacksknospe {f} [anat.]taste bud
Taste {f} | Tasten
Taste {f}; Taster
Tastenanschlag {m}; Tastendruck
Tastencode {m} | Tastencodes
Tastendruck {m} | Tastendrücke
geschmacklos; unschmackhaft; fade {adj} | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taste
Back to top