ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

careful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *careful*, -careful-

careful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
careful (adj.) ระมัดระวัง Syn. cautious, prudent Ops. careless, lax, negligent
carefully (adv.) อย่างระมัดระวัง Syn. cautiously, watchfully Ops. carelessly, heedlessly
carefulness (n.) ความระมัดระวัง Syn. care, watchfulness Ops. carelessness, heedlessness
English-Thai: HOPE Dictionary
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
English-Thai: Nontri Dictionary
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careful Monitoringการเฝ้าระวัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเอียดถี่ถ้วน (adj.) careful See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต Ops. หยาบ
ละเอียดลออ (adj.) careful See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ Ops. หยาบ
ถ้วนถี่ (adv.) carefully See also: precisely, thoroughly, scrupulously Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน
ถี่ถ้วน (adv.) carefully See also: attentively, thoughtfully, thoroughly Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ
รอบคอบ (adv.) carefully See also: circumspectly, cautiously Syn. ถ้วนถี่ Ops. สะเพร่า, เผอเรอ
ระมัดระวัง (adv.) carefully See also: cautiously Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง Ops. เลินเล่อ
ละเอียดถี่ถ้วน (adv.) carefully See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต Ops. หยาบ, คร่าวๆ
อย่างพิถีพิถัน (adv.) carefully See also: elaborately, painstakingly, meticulously Syn. ละเอียดลออ, ประณีต
อย่างรอบคอบ (adv.) carefully See also: cautiously Syn. อย่างระแวดระวัง Ops. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ
อย่างระมัดระวัง (adv.) carefully See also: cautiously Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง Ops. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ
อย่างระแวดระวัง (adv.) carefully See also: cautiously Syn. อย่างรอบคอบ Ops. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ
การฝักใฝ่ (n.) carefulness See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance Syn. ความสนใจ Ops. ความเฉยเมย
การระวัง (n.) carefulness See also: watchfulness, guardedness, caution Syn. การรักษา, การป้องกัน
การระวังรักษา (n.) carefulness See also: watchfulness, guardedness, caution Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน
การรักษา (n.) carefulness See also: watchfulness, guardedness, caution Syn. การระวัง, การป้องกัน
ความรอบคอบ (n.) carefulness See also: vigilance, alert, caution, watchfulness Syn. ความระมัดระวัง Ops. ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความรอบคอบ (n.) carefulness See also: precaution, caution, wariness Syn. ความระวัง, ความระแวดระวัง Ops. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความระมัดระวัง (n.) carefulness See also: precaution, caution, wariness Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง Ops. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความระวัง (n.) carefulness See also: vigilance, alert, caution, watchfulness Syn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ Ops. ความเลินเล่อ, ความประมาท
ความสำรวม (n.) carefulness See also: caution Syn. การระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Try to be more careful in future, okay?พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?
Please be more carefulได้โปรดระวังหน่อย
I will be more carefulฉันจะระวังให้มากขึ้น
Listen to me carefully!ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
You should be more carefulคุณควรจะระวังมากกว่านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน
Be careful now, Figaro.โปรดใช้ความระมัดระวังใน ขณะนี้ ฟิกาโร
Yes. We must be careful not to shock Cinderella, mustn't we?- ใช่สิ ต้องไม่ทำให้ซินเดอเรลล่าตื่นตกใจ
Tryin' to make people lose their mind Now, be careful you don't lose yoursพยายามที่จะทำให้คนสูญเสียจิตใจ ระวังอย่าสูญเสียของคุณ
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ
"Be careful how you choose your friends.""ให้ระวังในการเลือกเพื่อนไว้."
Because we might die in the next second maybe we gotta be extra careful what we do.เราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ในพริบตา ทำอะไรน่าจะคิดให้รอบคอบก่อน
And I have given you Shakespeare's Sonnets for Careful Drivers.และผมได้ให้คุณเช็คสเปียร์บทกวีไดรเวอร์ระวัง
We've just gotta be really careful while we do it.ระหว่างนี้เธอทำอะไรต้องรอบคอบให้มาก
Oh, and be careful where you step.โอ้, เดินระวังด้วยนะ.
Be careful with Sandy Claws when you fetch him.ระวังแซนดี้ คลอว์สด้วยตอนที่เธอเอาตัวเขามา
[ Foreman ] Roll the metal under the press, but be very careful unless you want your fingers... to become part of the teapot.สอดโลหะเข้าเครื่องตัด... ระวังนิ้วติดไปด้วย

careful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
熟虑[shú lǜ, ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 熟虑 / 熟慮] careful thought
深思熟虑[shēn sī shú lǜ, ㄕㄣ ㄙ ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 深思熟虑 / 深思熟慮] mature reflection; after careful deliberations
精打细算[jīng dǎ xì suàn, ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄒㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, 精打细算 / 精打細算] (saying) meticulous planning and careful accounting
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
[yīng, , 嫈] attentively; carefully
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, 仔细 / 仔細] careful; attentive; cautious
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 劼] careful; diligent; firm
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, 周密] careful; thorough
严饬[yán chì, ㄧㄢˊ ㄔˋ, 严饬 / 嚴飭] careful; precise
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 廑] careful; hut
心细[xīn xì, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ, 心细 / 心細] careful; scrupulous
恪慎[kè shèn, ㄎㄜˋ ㄕㄣˋ, 恪慎] careful; reverently
[bì, ㄅㄧˋ, 毖] careful; prevent
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
[cù, ㄘㄨˋ, 踧] carefully; level; smooth
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
慎重[shèn zhòng, ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, 慎重] cautious; careful; prudent
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, 细致 / 細緻] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, 绵密 / 綿密] detailed; meticulous; fine and careful
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
精细[jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ, 精细 / 精細] fine; meticulous; careful
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, 缜密 / 縝密] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture)
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, 严谨 / 嚴謹] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)
注意看[zhù yì kàn, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄎㄢˋ, 注意看] watch carefully

careful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一分別[ひとふんべつ, hitofunbetsu] (n) careful consideration
一粒選り[ひとつぶえり;ひとつぶより, hitotsubueri ; hitotsubuyori] (n) careful selection
刮目[かつもく, katsumoku] (n,vs) careful observation; close attention
勘審[かんしん, kanshin] (n) careful investigation
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation
吟味[ぎんみ, ginmi] (n,vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P)
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection
気を付けて;気をつけて[きをつけて, kiwotsukete] (exp) take care; be careful
油断も隙もない;油断も隙も無い[ゆだんもすきもない, yudanmosukimonai] (exp) one must constantly be on one's guard with ...; one cannot be too careful of ...
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully
熟覧[じゅくらん, jukuran] (n,vs) careful inspection; scrutiny
熟読[じゅくどく, jukudoku] (n,vs) perusal; careful reading
熟読玩味[じゅくどくがんみ, jukudokuganmi] (n,vs) reading carefully with appreciation; giving (something) a careful perusal
熟議[じゅくぎ, jukugi] (n,vs) careful deliberation
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal
精査[せいさ, seisa] (n,vs) close investigation; careful examination; scrutiny
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health
静観[せいかん, seikan] (n,vs,adj-no) watchful waiting; careful supervision; (P)
韋編三絶[いへんさんぜつ, ihensanzetsu] (n,vs) repeated reading; close (careful) reading; careful perusal
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P)
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na,n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P)
休み休み[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully
倩々;倩;熟々[つらつら;せん(倩), tsuratsura ; sen ( sen )] (adv) (uk) (See つくづく) carefully; attentively; profoundly; deeply; at length
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
含味[がんみ, ganmi] (n,vs) taste; thinking over carefully
周到[しゅうとう, shuutou] (adj-na,n) scrupulous; meticulous; careful; (P)
周密[しゅうみつ, shuumitsu] (adj-na,n) scrupulous; careful; meticulous
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na,n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P)
思い見る;惟る;惟みる[おもいみる;おもんみる(惟る;惟みる), omoimiru ; omonmiru ( tada ru ; tada miru )] (v1) to reflect carefully
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully
熟思黙想[じゅくしもくそう, jukushimokusou] (n,vs) considering (a matter) carefully and silently; being lost in silent contemplation
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
細心[さいしん, saishin] (adj-na,n,adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P)
耳を傾ける[みみをかたむける, mimiwokatamukeru] (exp,v1) to lend an ear; to hearken; to give an ear to; to listen carefully
耳を澄ます;耳をすます[みみをすます, mimiwosumasu] (exp,v5s) to listen carefully; to strain one's ears

careful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular FR: soigneux ; délicat
คอยระวัง[v. exp.] (khøi rawang) EN: be careful ; take care ; be on the alert ; be on the lookout ; be vigilant FR: être aux aguets ; être vigilant
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
ละเอียดถี่ถ้วน[adj.] (la-īet thīt) EN: careful FR:
พึงระวัง[v. exp.] (pheung rawa) EN: be careful FR: devoir se méfier
พึงสังวร[v. exp.] (pheung sang) EN: should take care ; should be careful FR: devoir faire attention
พิถีพิถัน[adj.] (phithīphith) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous ; painstaking FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous ; elaborate FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé ; élaboré
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care ; heed FR: faire attention ; prendre des précautions ; être attentif ; prendre des gants ; mettre des gants ; veiller ; faire gaffe (fam.)
ระมัดระวัง[adj.] (ramatrawang) EN: careful ; cautious ; painstaking ; wary ; discreet FR: circonspect ; prudent ; discret
ระแวดระวัง[v.] (rawaētrawan) EN: take care of ; be very careful ; be extremely cautious ; be extremely wary ; be on guard ; be on the watch ; watch over FR:
ระวัง[v.] (rawang) EN: be on the lookout for ; watch for ; be careful ; take care ; be vigilant ; beware of ; mind FR: faire attention ; prendre garde ; être sur ses gardes ; être vigilant ; veiller à ; faire gaffe (à) (fam.)
ระวังให้มาก[v. exp.] (rawang hai ) EN: be very careful FR: veiller à tout prix
ระวังลื่น[v. exp.] (rawang leūn) EN: be careful not to slip FR: faire attention de ne pas glisser
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious ; thorough ; prudent FR: circonspect ; attentif ; prudent
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan th) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
ทวีความสนใจ[v. exp.] (thawī khwām) EN: be doubly careful FR: redoubler d'attention
ถี่ถ้วน[adj.] (thīthūan) EN: careful FR:
ต้องระวัง[v. exp.] (tǿng rawang) EN: have to be careful FR: devoir faire atttention ; devoir se méfier ; prendre garde ; devoir être prudent
ยั้งคิด[v. exp.] (yang khit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate FR:
อประมาท[n.] (appramāt) EN: carefulness FR:
อประมาท[n.] (apramāt) EN: carefulness FR:
บันจอย[v.] (banjøi) EN: do with care ; do carefully FR: fignoler ; s'appliquer
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully FR:
ชั่งใจ[v.] (changjai) EN: consider carefully ; think it over FR:
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
หักลบกลบหนี้[v. exp.] (hak lop klo) EN: think carefully FR:
หูผึ่ง[v.] (hūpheung) EN: listen carefully FR:
การระวังรักษา[n. exp.] (kān rawang ) EN: carefulness FR:
ขับดี ๆ = ขับดีๆ[v. exp.] (khap dī-dī) EN: drive carefully FR: conduire prudemment
ขับรถดี ๆ = ขับรถดีๆ[v. exp.] (khap rot dī) EN: drive carefully FR: conduire prudemment
คัดสรร[v. exp.] (khat san) EN: search for ; look through ; examine ; carefully select FR:
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully FR: considérer avec attention
คิดให้ดี[v. exp.] (khit hai dī) EN: think carefully FR:
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
ค่อย ๆ เดิน = ค่อยๆ เดิน[v. exp.] (khǿi-khǿi d) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution

careful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reiflich; sorgfältig {adj} | reiflicher | am reiflichstencareful | more careful | most careful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า careful
Back to top