ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devotee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devotee*, -devotee-

devotee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devotee (n.) ผู้อุทิศตัว See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส Syn. follower, zealot enthusiast Ops. unbeliever
English-Thai: HOPE Dictionary
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
English-Thai: Nontri Dictionary
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา

devotee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
芸の虫[げいのむし, geinomushi] (n) devotee of the arts
行者[ぎょうじゃ, gyouja] (n) ascetic; pilgrim; devotee
趣味家[しゅみか, shumika] (n) connoisseur; devotee
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees)
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P)
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something

devotee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devotee
Back to top