ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detach*, -detach-

detach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detach (vi.) ถอดออก See also: แยกออก, ปลดออก Syn. unfasten, undo, unpin Ops. unite, attach, connect
detach (vt.) ถอดออก See also: แยกออก, ปลดออก Syn. unfasten, undo, unpin Ops. unite, attach, connect
detach from (phrv.) ถอด See also: ปลดออก
detach from (phrv.) ทำให้แยกจาก See also: ทำให้ออกห่างจาก, ปลีกตัวจาก, แยกออกจาก
detachable (adj.) ซึ่งถอดออกได้ See also: ซึ่งแยกออกได้ Syn. separable, severable
detached (adj.) ซึ่งแยกออก See also: ซึ่งถอดออก Syn. unconnected Ops. unified, joined
detachment (n.) การแยกออก See also: การถอดออก Syn. separation
detachment (n.) การวางเฉย See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส Syn. aloofness Ops. union
English-Thai: HOPE Dictionary
detach(ดิแทชฺ') vt. ถอดออก,ส่งไปเป็นพิเศษ
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ลำเอียง,ไม่เกี่ยวข้อง,มีอุเบกขา, Syn. separated
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
English-Thai: Nontri Dictionary
detach(vt) ส่งไป,ปลด,ถอดออก,แยกจากกัน
detachable(adj) ซึ่งถอดได้,ซึ่งแยกจากกันได้
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้านเดี่ยว (n.) detached house
นปพ. (n.) special detachment See also: armed spies, special operating agency, commando
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (n.) special detachment See also: armed spies, special operating agency, commando Syn. นปพ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you can't detach yourself from your history with these shitheads, then maybe you better shuffle on back to Mayberry.ถ้านายไม่สามารถแยกตัวนายเอง ออกจากอดีตของนาย กับความคิดสมองอันขี้เรื่อยนั่น งั้นนายเดินลากเท้า กลับไปที่ยุคเมเเบรี่จะดีกว่า
The planetary probe Arawashi's capsule has failed to detach from the main body.แคลซูลของดาวเทียมสำรวจอราวาชิ ได้เกิดผิดพลาดในดีดตัวออกจากดาวเทียม
Get back to the bridge. We need to detach before Grievous jumps ship.กลับไปที่สะพาน เราต้องปลดยานก่อนที่กรีวัสจะจัมพ์
I cannot detach myself from the wickedest soul."ฉันไม่สามารถแยกตัวเอง ออกจากจิตวิญญานที่ชั่วร้ายที่สุดได้
All right, now slip your hands into the cut and gently detach the Unbezahlbar from the Faserig membrane holding it in place.ดีแล้ว ตอนนี้เลื่อนมือของคุณรอบ ๆ รอบกรีดนะ ค่อย ๆ ปลิด the Unbezahlbar ออกมา จากเยื่อหุ้ม และจับให้มั่น
Why are we even listening to this big fuck stick? Can we just detach his head, please?ขอโทษจะมามัวเสียเวลากับมันทำไม ไอ้โล้นเนี่ย
Okay, we detach this, and we go home. Piece of cake.โอเค เราปลดตรงนี้ แล้วเราจะกลับบ้าน
We need to detach the fuel line!ต้องไปเอาสายเติมออก!
Why detach it in the first place?ทำไมไม่เเยกมันออกตั้งเเต่ตอนเเรก?
Lander 1, prepare to detach on my mark.แลนเดอร์วันพร้อมแยกชิ้นส่วน รอคำสั่ง
You won't be able to detach them here, so you're gonna have to take him with the corpse.คุณไม่สามารถมาสืบสวนเขาตรงนี้ได้ ดังนั้น คุณต้องเอาเขาออกมาจากศพก่อน
When we use up the Discovery's fuel we detach.เมื่อเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดิสคัเฟอรีของ เราถอด

detach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, 支队 / 支隊] detachment (of troops)
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ, 离宫 / 離宮] detached palace; imperial villa
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 别动队 / 別動隊] special detachment; commando; an armed secret agent squad

detach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デタッチ[, detacchi] (n) {comp} detach
分け離す[わけはなす, wakehanasu] (v5s) to separate from; to detach
デタッチトコート[, detacchitoko-to] (n) detached coat
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
出で立ち[いでたち, idetachi] (n) dress; outfit
分営[ぶんえい, bun'ei] (n) outpost; detached garrison
分遣[ぶんけん, bunken] (n,vs) detachment; detail
分遣隊[ぶんけんたい, bunkentai] (n) detachment
分離[ぶんり, bunri] (n,vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P)
分離可能[ぶんりかのう, bunrikanou] (adj-na) separable; detachable
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
切り離す(P);切り放す[きりはなす, kirihanasu] (v5s,vt) to detach; to decapitate; to cut loose; to let loose; to dismember; (P)
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥離[はくり, hakuri] (n,vs,adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching
取り外す(P);取外す[とりはずす, torihazusu] (v5s,vt) to dismantle; to demount; to take something away; to detach; (P)
尖兵[せんぺい, senpei] (n) vanguard; advance-guard point; advance detachment
戸建て;戸建[こだて, kodate] (n) (See 一戸建て) (separate) house; detached house
枝隊[したい, shitai] (n) detached force
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality
派遣隊[はけんたい, hakentai] (n) contingent; detachment
独立住宅[どくりつじゅうたく, dokuritsujuutaku] (n) single or detached house
独立家屋[どくりつかおく, dokuritsukaoku] (n) single or detached house
独立班[どくりつはん, dokuritsuhan] (n) detachment
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment
肘当て;ひじ当て[ひじあて, hijiate] (n) (1) (detachable) elbow rest; arm rest; elbow pad; (2) {MA} elbow strike (karate)
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t,adv-to) detached; aloof; transcendental
超脱[ちょうだつ, choudatsu] (n,vs) transcendency; detachment
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n,vs) (1) {Buddh} separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
飛び地(P);飛地[とびち, tobichi] (n) scattered landholdings; detached land; enclave; exclave; (P)
高見[たかみ, takami] (n) watching with detachment; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate

detach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind ; remove ; divest FR: détacher ; défaire ; décrocher ; déboucler
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split FR:
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
บ้านเดี่ยว[n. exp.] (bān dīo) EN: detached house FR:
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
จระกล้าย[v.] (jaraklāi) EN: ignore ; de detached FR:
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk (kaē) EN: open ; undo FR: détacher ; dénouer
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
ความปล่อยวาง[n.] (khwām plǿiw) EN: detachment FR:
กระดุมหลุด[xp] (kradum lut) EN: a button has come off FR: un bouton s'est détaché
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated FR: se détacher
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off FR: tomber ; se détacher
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked FR: se détacher facilement
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined ; get loose ; fall off FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
หลุดออก[v. exp.] (lut øk) EN: FR: sortir de ; se détacher
ไม่สนใจ[v. exp.] (mai sonjai) EN: take no interest (in) ; ignore ; dismiss ; do not care FR: ne pas s'intéresser à ; se désintéresser de ; se détacher de ; ne plus porter intérêt à ; ne pas se préoccuper de ; ignorer ; délaisser
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยวาง[adj.] (plǿi wāng) EN: detached FR:
ปลดออก[v.] (plot-øk) EN: dismiss ; discharge ; fire ; remove FR: détacher ; décrocher
ร่วง[v.] (rūang = rua) EN: drop ; fall off ; come off FR: tomber ; se détacher
สิ้นอยาก[X] (sin yāk) EN: detached ; desireless FR:
ตัดโบกี้[v. exp.] (tat bōkī) EN: uncouple a carriage FR: détacher un wagon
ตัดกันเด่นชัด[v. exp.] (tatkan denc) EN: FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher

detach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kombiring {m}detachable spring flange; split side ring
Losgelöstheit {f}detachedness
Doppelhaus {n}pair of semi-detached houses
Polizeiaufgebot {n}police detachment
Zweifamilienhaus {n}semidetached house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detach
Back to top