ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

martinet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *martinet*, -martinet-

martinet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
martinet (n.) นายทหารผู้เคร่งครัด Syn. perfectnist
martinet (n.) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย Syn. disciplinarian, moralist
English-Thai: HOPE Dictionary
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish,adj. martinetism n., Syn. disciplinarian
English-Thai: Nontri Dictionary
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This strutting martinet isn't letting any men on at all.ไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้ผู้ชายลงเรือด้วย
He was considered a martinet at the workplace.- เขาถูกตัดสินว่า ดื่มสุราในที่ทำงาน

martinet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกแอ่น[n. exp.] (nok aen ) EN: swift FR: martinet [m]
นกแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok aen bān) EN: House Swift ; Little Swift FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นตาล[n. exp.] (nok aen tān) EN: Asian Palm Swift FR: Martinet batassia [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen tap) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องขาว[n. exp.] (nok aen thø) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thø) EN: Dark-rumped Swift FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ[n. exp.] (nok aen yai) EN: Silver-backed Needletail ; White-vented Needletail FR: Martinet de Cochinchine [m]
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว [n. exp.] (nok aen yai) EN: Brown-backed Needletail ; Brown Needletail FR: Martinet géant [m]
นกแอ่นใหญ่คอขาว[n. exp.] (nok aen yai) EN: White-throated Needletail FR: Martinet épineux [m] ; Martinet à queue épineuse [m] ; Martinet à queue aiguë [m] ; Martinet à queue blanche [m]
แส้เฆี่ยน[n. exp.] (saē khīen) EN: strap FR: martinet [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า martinet
Back to top