ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

train

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *train*, -train-

train ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
train (n.) รถไฟ
train (n.) ขบวนรถ
train (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ See also: เหตุการณ์ต่อเนื่อง
train (n.) เกียร์
train (n.) ชายกระโปรงยาวๆ See also: ชายกระโปรง, หางกระโปรง
train (vi.) อบรม See also: ฝึกหัด, ฝึกฝน
train (vt.) ให้ความรู้ See also: อบรม, สั่งสอน
train (vi.) เตรียมตัว See also: ปลูกฝัง
train (vi.) ฝึกซ้อม (ทางกีฬา) See also: ฝึก, หัด, ซ้อม
train (vi.) โดยสารรถไฟ See also: เดินทางโดยรถไฟ
train of thought (n.) ความคิดที่เชื่อมโยง See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง Syn. chain of ideas
trainable (adj.) สามารถฝึกได้
trained (adj.) ฝึกหัดมาแล้ว
trainee (n.) ผู้ได้รับการฝึกหัด See also: ผู้ฝึกงาน
trainer (n.) ครูฝึก See also: ผู้ฝึก
trainer (n.) ผู้ฝึกสัตว์ให้เชื่อง
trainer (n.) เครื่องมือฝึกสอน
training (n.) การฝึก See also: การอบรม
training (adj.) เกี่ยวกับการฝึก
training school (n.) โรงเรียนสอนศาสนา See also: โรงเรียนสตรี (คำเก่า)
trainman (n.) พนักงานรถไฟ
trainspotter (sl.) คนที่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ มากเกินไปจนน่าเบื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
train(เทรน) n. รถไฟ,ขบวน,ผลลัพธ์,ส่วนท้าย vt.,vi. ฝึก,ฝึกหัด,ลาก,ดึง,เส้น, See also: trainable adj.
trainee(เทรนนี') n. ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน
trainer(-'เนอะ) ผู้ฝึก,ครูฝึก,อุปกรณ์การฝึก,เครื่องบินฝึก
training(เทรน'นิง) n. การฝึก,การฝึกหัด,การฝึกฝน
English-Thai: Nontri Dictionary
train(n) รถไฟ,บริวาร,ชุด,แถว,แนว,ขบวน
training(n) การฝึกหัด,การอบรม,การฝึกฝน,การศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traineeผู้รับการฝึกอบรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trainingการฝึกอบรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trainingการฝึกอบรม [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่อมเกลา (v.) train See also: instruct Syn. ขัดเกลา, อบรม, อบรมบ่มนิสัย
ขบวนรถไฟ (n.) train
ปรือ (v.) train See also: practice, drill, exercise Syn. ฝึกหัด
ฝึกฝน (v.) train See also: practise, drill Syn. ฝึกปรือ, ฝึก
ฝึกอบรม (v.) train Syn. ฝึกหัด
รถไฟ (n.) train See also: railway train
วินิต (v.) train See also: drill, practise, exercise Syn. ฝึกหัด, อบรม
อบรม (v.) train See also: drill, tutor, coach
ตั้งไข่ (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. สอนยืน, หัดยืน, เริ่มยืน
สอนยืน (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. หัดยืน, เริ่มยืน
หัดยืน (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. สอนยืน, เริ่มยืน
เริ่มยืน (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. สอนยืน, หัดยืน
กระแสความคิด (n.) train of thought Syn. แนวความคิด
ผู้เข้ารับการอบรม (n.) trainee Syn. ผู้เข้าอบรม Ops. ผู้อบรบ, ผู้สอน
ผู้เข้าอบรม (n.) trainee Ops. ผู้อบรบ, ผู้สอน
คนฝึก (n.) trainer See also: instructor, teacher, lecturer Syn. ครูฝึก, ผู้ฝึก Ops. ผู้เรียน
ครูฝึก (n.) trainer See also: coach, coacher Syn. โค้ช
ผู้ฝึกสอน (n.) trainer See also: instructor, teacher, lecturer Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก Ops. ผู้เรียน
การฝึกซ้อม (n.) training See also: drill, practice, exercise Syn. การฝึกฝน, การฝึกหัด
การฝึกฝน (n.) training See also: drill Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
How do they train the dogs?พวกเขาฝึกสุนัขอย่างไร?
We train them basicเราฝึกพื้นฐานให้พวกมัน
How many dogs do they train at a time?พวกเขาฝึกสุนัขกี่ตัวในครั้งหนึ่งๆ?
It takes five minutes to get to the train stationมันใช้เวลา 5 นาทีที่จะไปถึงสถานีรถไฟ
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
How much lab training have you had?คุณได้รับการฝึกในห้องปฏิบัติการมามากแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก
Napaloni's train is coming into the station.ขบวนรถไฟของ เนโพเลนี ได้เทียบชานชราแล้ว
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด
When the window's open, the train noise is almost unbearable.เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...

train ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
慢车[màn chē, ㄇㄢˋ ㄔㄜ, 慢车 / 慢車] local bus or train; slow train with many stops
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, 机车 / 機車] locomotive; train engine car; scooter
卧轨[wò guǐ, ㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ, 卧轨 / 臥軌] lying on railway lines (to stop a train by threatening suicide)
正点[zhèng diǎn, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 正点 / 正點] on time; punctual (of train etc)
载客车[zài kè chē, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 载客车 / 載客車] passenger train (or bus)
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, 乘警] police on trains; train marshal
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, 跑车 / 跑車] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor)
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
接驳车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, 接驳车 / 接駁車] shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines
列车[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 列车 / 列車] train (railway term)
列车员[liè chē yuán, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ ㄩㄢˊ, 列车员 / 列車員] train attendant
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, 思路] train of thought; thinking; reason; reasoning
火车票[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, 火车票 / 火車票] train ticket
火车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 火车站 / 火車站] train station
火车头[huǒ chē tóu, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, 火车头 / 火車頭] train engine; locomotive
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
[xǔ, ㄒㄩˇ, 湑] abundant; bright; strain spirits
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, 修养 / 修養] accomplishment; training; self-cultivation
[jū, ㄐㄩ, 拘] adhere; capture; restrain
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
[chōu, ㄔㄡ, 篘] basket for straining; to strain
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, 卧房 / 臥房] bedroom; a sleeping compartment (on a train)
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
子弹火车[zǐ dàn huǒ chē, ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, 子弹火车 / 子彈火車] bullet train; Shinkansen 新幹線|新干线, Japanese high-speed train
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 漏锅 / 漏鍋] colander; strainer; sieve; leaky pot
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
包间[bāo jiān, ㄅㄠ ㄐㄧㄢ, 包间 / 包間] compartment (of train, ship etc)
精练[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精练 / 精練] concise; succinct; terse; well-trained
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[wò, ㄨㄛˋ, 偓] constrained
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
脱线[tuō xiàn, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, 脱线 / 脫線] derailment; to jump the track (of train); to derail

train ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound)
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P)
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
フリーゲージ[, furi-ge-ji] (n) gauge changeable train (wasei
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei
ブルートレーン[, buru-tore-n] (n) blue train; sleeping train (from the original color of the trains) (colour)
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card)
リニアモーターカー[, riniamo-ta-ka-] (n) linear motor train (wasei
ロマンスカー[, romansuka-] (n) romance car; deluxe train
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck
下り便[くだりびん, kudaribin] (n) down train; outbound train
下り列車[くだりれっしゃ, kudariressha] (n) trains going away from the capital; down train
乗車拒否[じょうしゃきょひ, joushakyohi] (n) refusing to allow a passenger on board a train or into a bus or taxi
初乗り料金[はつのりりょうきん, hatsunoriryoukin] (n) base fare for a bus or train or taxi
寝台列車[しんだいれっしゃ, shindairessha] (n) sleeper train
常香盤[じょうこうばん, joukouban] (n) incense clock (marks time with a smouldering train of incense)
快速電車[かいそくでんしゃ, kaisokudensha] (n) high-speed train
急行[きゅうこう, kyuukou] (n,vs,adj-no) (1) moving at high speed; (2) (abbr) (See 急行列車) express (e.g. train that bypasses many stations); (P)
押し屋[おしや, oshiya] (n) commuter train packer
揉み込む;揉みこむ[もみこむ, momikomu] (v5m,vt) (1) (arch) to rub into; (2) to train for; to prepare for
気動車[きどうしゃ, kidousha] (n) train powered by a diesel or internal-combustion engine
汽車ポッポ;汽車ぽっぽ[きしゃポッポ(汽車ポッポ);きしゃぽっぽ(汽車ぽっぽ), kisha poppo ( kisha poppo ); kishapoppo ( kisha poppo )] (n) (col) choo-choo train
準急[じゅんきゅう, junkyuu] (n) semi-express train (slower than an express); local express train; (P)
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends)
空いた電車[すいたでんしゃ, suitadensha] (n) uncrowded train
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes
符売[ぷうばい, puubai] (n,vs) (sl) (obsc) reselling train tickets on the black market
見切り発車[みきりはっしゃ, mikirihassha] (n,vs) starting a train before all the passengers are on board; making a snap decision; starting an action without considering objections to it any longer; (P)
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P)
車上[しゃじょう, shajou] (n) on or aboard a train or vehicle
車中談[しゃちゅうだん, shachuudan] (n) informal talk given (as by a politician, etc.) aboard a train
軟券[なんけん, nanken] (n) (See 硬券) train ticket printed on soft paper, etc. (usu. dispensed from a vending machine as part of a roll)
飛び込み自殺[とびこみじさつ, tobikomijisatsu] (n) committing suicide by throwing oneself in front of an onrushing train
駅前留学[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string)
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set
制約[せいやく, seiyaku] constraints
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] constraint
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization
訓練[くんれん, kunren] training
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain

train ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods onto a train FR:
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān ) EN: train ticket FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
โบกี้[n.] (bōkī) EN: bogie ; train carriage FR: bogie [m] = boggie [m]
โบกี้รถไฟ[n. exp.] (bōkī rotfai) EN: bogie ; train carriage FR: bogie [m] = boggie [m] ; voiture de chemin de fer [f]
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill ; hone one’s skill FR: s'exercer
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train ; be a trainee FR: être en stage ; faire un stage ; effectuer un stage
ฝึกอบรม[v.] (feukoprom) EN: train FR:
ให้การฝึกอบรม[v. exp.] (hai kān feu) EN: train FR:
ให้การอบรม[v. exp.] (hai kān opr) EN: train FR:
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
กะลัง[X] (kalang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลัง[X] (kamlang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลังดู[v. exp.] (kamlang dū) EN: watching FR: en train de regarder ; occupé à regarder ; regardant
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ...) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of FR: être en train de ... ; être occupé à ...
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles ; motorcade FR: train [m] ; convoi [m]
ขบวนรถด่วน[n. exp.] (khabūan rot) EN: express train FR:
ขบวนรถด่วนพิเศษ[n. exp.] (khabūan rot) EN: special express train FR:
ขบวนรถไฟ[n. exp.] (khabūan rot) EN: train ; railway train FR: convoi ferroviaire [m] ; convoi [m] ; train [m] ; rame [f]
ขบวนรถเลขที่ …[n. exp.] (khabūan rot) EN: FR: train numéro … [m]
ขบวนรถเร็ว[n. exp.] (khabūan rot) EN: rapid train FR:
ขบวนรถธรรมดา[n. exp.] (khabūan rot) EN: ordinary train FR:
ขบวนรถท้องถิ่น[n. exp.] (khabūan rot) EN: local train FR:
คณะกำลัง[X] (khana kamla) EN: FR: au moment de ; en train de
ขนมหวานเย็น[n. exp.] (khanom wān ) EN: slow train FR:
ขึ้นรถไฟ[v. exp.] (kheun rotfa) EN: get on the train ; board a train FR: prendre le train ; monter dans le train
ขึ้นรถไม่ทัน[v. exp.] (kheun rot m) EN: miss a train FR:
คลื่นดล[n. exp.] (khleūn don) EN: pulse wave ; pulse train FR:
กล่อมเกลา[v.] (klǿmklao) EN: train well ; bring up well FR:
กระแสความคิด[n. exp.] (krasaē khwā) EN: train of thought ; general opinion FR: courant de pensée [m]
มโนคติ[n.] (manōkhati) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought FR: idée [f] ; pensée [f]
นั่งรถไฟ[v. exp.] (nang rotfai) EN: take a train FR: prendre le train ; voyager en train
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer
อบรมบ่มเพาะ[v. exp.] (oprom bom p) EN: train ; develop ; educate ; guide FR:
พนักงานต้อนรับบนรถไฟ[n. exp.] (phanakngān ) EN: train steward ; train stewardess FR:
พนักงานตรวจตั๋ว[n.] (phanakngān ) EN: conductor FR: contröleur [m] ; chef de train ; receveur [m]
พลาดรถ[v. exp.] (phlāt rot) EN: miss a train FR:
พลาดรถไฟ[v. exp.] (phlāt rotfa) EN: miss a train FR: rater le train
พวง[n.] (phūang) EN: trail ; train ; string FR: groupe [m]

train ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Anschlusszug {m}connecting train
Schleppkleid {n}dress with train
Antrieb {m} (Getriebe)drive train
D-Zug {m}express train
Eilzug {m}fast train; fast stopping train
Schnellzug {m}fast train; mainline train
Güterzug {m}freight train; goods train
Geisterbahn {f}ghost train
Hochgeschwindigkeitszug {m}high-speed train
Gegenzug {m}oncoming train; opposite train
Nachtzug {m}overnight train; night train
Personenzug {m}passenger train
Antriebsstrang {m} [techn.]power train
Bahnfahrkarte {f}rail ticket; train ticket
Entlastungszug {m}relief train
Walzenstraße {f} [techn.]relief train
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.]
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Aufbaukurs {m}advanced training course
Fortbildungsveranstaltung {f}advanced training course
Tierdressur {f}animal training
Praktikantenstelle {f}appointment for trainees; job for trainees
Aus- und Fortbildung {f}education and training
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information
Grundausbildung {f}basic training
Gefechtsausbildung {f}combat training
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Zwangskraft {f}constraint force
Fürsorgeerziehung {f}corrective training
Dozenten {pl}training staff
Ausdauertraining {n}endurance training
Hometrainer {m}; Heimtrainer
Sachzwang {m}factual constraint
Konditionstraining {n}fitness training
Formänderungsenergie {f}strain energy
berufliche Weiterbildung {f}further training; extended vocational training

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า train
Back to top