ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

punishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *punishment*, -punishment-

punishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
punishment (n.) การลงโทษ Syn. correction, discipline
English-Thai: HOPE Dictionary
punishment(พัน'นิชเมินทฺ) n. การทำโทษ,การลงโทษ,การทำให้เจ็บปวด,การทารุณ,การใช้สิ้นเปลือง, Syn. penalty
English-Thai: Nontri Dictionary
punishment(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,การต่อย,การทำทารุณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
punishmentการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาชญาเทวดา (n.) rod of punishment of the gods (possibly lightning) See also: lightning
เตะลูกโทษ (v.) have a punishment kick
เตะโทษ (v.) have a punishment kick Syn. เตะลูกโทษ
เทวทัณฑ์ (n.) rod of punishment of the gods (possibly lightning) See also: lightning Syn. อาชญาเทวดา
ตะพุ่นหญ้าช้าง (n.) punishment See also: ancient criminal penalty consisting of cutting grass for the royal elephants
ระวางโทษ (n.) punishment See also: penalty
โทษ (n.) punishment See also: penalty, chastisement, correction
โทษานุโทษ (n.) punishment See also: all kinds of punishment, light and heavy penalties or punishment
ราชทัณฑ์ (n.) punishment by royal decree See also: a penalty imposed by the king Syn. โทษหลวง
โทษหลวง (n.) punishment by royal decree See also: a penalty imposed by the king
กำหนดโทษ (v.) impose a punishment See also: set a penalty, set a punishment
ครุกรรม (n.) sins with five heaviest punishment See also: five forms of Bad Karma which bring immediate results
ครุโทษ (n.) heavy punishment See also: major offence Syn. โทษสถานหนัก Ops. โทษเบา
ตรีโทษ (n.) three punishments (vitiation of the blood, bile, and phlegm) See also: the critical symptoms of death, the deadly fever Syn. ตรีทูต
ผ่อนโทษ (v.) reduce a punishment See also: decrease penalty Syn. ลดโทษ, ลดหย่อน Ops. เพิ่มโทษ
ลดหย่อนผ่อนโทษ (v.) reduce a punishment See also: decrease penalty Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน Ops. เพิ่มโทษ
ลหุโทษ (n.) light punishment See also: light penalty, misdemeanor
วางโทษ (v.) impose a punishment See also: set a penalty, set a punishment Syn. กำหนดโทษ
อนันตริยกรรม (n.) sins with five heaviest punishment See also: five forms of Bad Karma which bring immediate results Syn. ครุกรรม
โทษประหารชีวิต (n.) capital punishment Syn. โทษประหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย
All I ask of you is exemplary punishment for this bastardทั้งหมดฉันถามเพราะคุณ... ... punishment for น่ายกย่อง ลูกไม่มีพ่อนี้
I've found we're all such sinners, we should leave punishment to God.เราทุกคนเป็นคนบาป และควรให้พระเจ้าเป็นผู้ลงโทษเอง
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย?
I will think about their punishment later.ข้าจะลงโทษพวกเขาทีหลัง
Greg, I'm afraid your punishment will be four hours in the snakepit.เกร็ก พ่อคิดว่าจะต้องลงโทษลูกนะ ลงไปอยู่ในบ่องูสัก 4 ชั่วโมง
Therefore, as punishment for your actions, 50 points will be taken.ดังนั้นเพื่อเป็นการลงโทษพวกเธอ 50 แต้มจะถูกหักออก
The best punishment for youมันก็เป็นการลงโทษที่ดีที่สุดสำหรับเธอแล้วล่ะ
This is punishment for exposing my identityนี่เป็นการลงโทษเธอ ที่เอาความลับฉันไปเปิดเผย
His loss, the loss of his good name is punishment enough.เขาเสีย ชื่อเสียงที่ดีไป... ...เป็นการลงโทษที่สาสมแล้ว
That's their punishment for you,นั้นคือการลงโทษของคุณ ของพวกเขา
I know the perfect punishment to fit your crime.ผมรู้วิธีลงโทษที่ดีที่สุดละ ซึ่งเหมาะสมกับความผิดของคุณแล้วหล่ะ

punishment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐刑[fǔ xíng, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, 腐刑] castration (a form of punishment during the Han period)
罪与罚[Zuì yǔ fá, ㄗㄨㄟˋ ㄩˇ ㄈㄚˊ, 罪与罚 / 罪與罰] Crime and Punishment by Dostoevsky 陀思妥耶夫斯基
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 刑具] punishment equipment; torture instruments
政教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 政教] punishment and rewards as part of political re-education
替罪[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, 替罪] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat
桁杨[háng yáng, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ, 桁杨 / 桁楊] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument
桁杨刀锯[háng yáng dāo jù, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄠ ㄐㄩˋ, 桁杨刀锯 / 桁楊刀鋸] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
体刑[tǐ xíng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 体刑 / 體刑] corporal punishment
体罚[tǐ fá, ㄊㄧˇ ㄈㄚˊ, 体罚 / 體罰] corporal punishment
[yuè, ㄩㄝˋ, 刖] cut off the feet as punishment
[èr, ㄦˋ, 刵] cut off the ears as punishment
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, 剐 / 剮] cut off the flesh as punishment
[zī, ㄗ, 赀 / 貲] fine instead of punishment; property
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
枷带锁抓[jiā dài suǒ zhuā, ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄨㄚ, 枷带锁抓 / 枷帶鎖抓] in stocks; in fetter for punishment
惩罚[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 惩罚 / 懲罰] penalty; punishment; to punish
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 刑] punishment
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
充军[chōng jūn, ㄔㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 充军 / 充軍] to banish (to an army post, as a punishment)
刑罚[xíng fá, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˊ, 刑罚 / 刑罰] sentence; penalty; punishment
制裁[zhì cái, ㄓˋ ㄘㄞˊ, 制裁] to punish; punishment; sanctions (incl. economic)
拿办[ná bàn, ㄋㄚˊ ㄅㄢˋ, 拿办 / 拿辦] to arrest for punishment
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, 整治] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 谴 / 譴] punishment; scold
赏罚[shǎng fá, ㄕㄤˇ ㄈㄚˊ, 赏罚 / 賞罰] reward and punishment
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 轘] to tear between chariots (punishment
[zhé, ㄓㄜˊ, 磔] tearing off limbs as punishment

punishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China)
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China)
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior
天誅[てんちゅう, tenchuu] (n) heaven's (well-deserved) punishment
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign
宮刑[きゅうけい, kyuukei] (n) (arch) (See 五刑) ancient Chinese punishment (castration for men, confinement for women)
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
懲悪[ちょうあく, chouaku] (n) chastisement for evildoing; punishment
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China)
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment
死刑制度[しけいせいど, shikeiseido] (n) capital punishment
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment
私刑[しけい, shikei] (n) lynching; vigilantism; private punishment
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties
遠島[えんとう, entou] (n) remote island; punishment by exile to a remote island
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking
体刑[たいけい, taikei] (n) corporal punishment; jail sentence; gaol sentence
体罰[たいばつ, taibatsu] (n) corporal punishment; (P)
処分[しょぶん, shobun] (n,vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P)
天罰[てんばつ, tenbatsu] (n) divine punishment; wrath of God; justice of heaven
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
死刑[しけい, shikei] (n) death penalty; capital punishment; (P)
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P)
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline
罰が当たる[ばちがあたる, bachigaataru] (exp,v5r) (1) (uk) to incur divine punishment; to pay for one's sins; (int) (2) You'll pay for that!; What goes around, comes around
膺懲[ようちょう, youchou] (n,vs) punishment; chastisement
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system)

punishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
อาชญาเทวดา[n. exp.] (ātyā thēwad) EN: rod of punishment of the gods FR:
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
ดื้อไม้[adj.] (deū māi) EN: hardened to punishment FR:
กรรลี[n.] (kanlī) EN: punishment FR:
การลงโทษ[n.] (kān longthō) EN: sanction ; punishment ; sentence ; scourge FR: sanction [f]
การลงโทษในกฎหมายแพ่ง[n. exp.] (kān longthō) EN: punishment in civil law FR:
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthō) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f]
การรอการลงโทษ[n. exp.] (kān rø kān ) EN: suspension of punishment FR: suspension de la peine [f]
คาดโทษ[v.] (khātthōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing FR: mettre en garde
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor FR:
ลดหย่อนผ่อนโทษ[X] (lotyøn phǿn) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
มหันตโทษ[n.] (mahantathōt) EN: heavy penalty ; heavy sentence ; severe punishment FR: sentence lourde [f] ; lourde sentence [f] ; lourde peine [f]
นิรโทษ[adj.] (nirathōt) EN: exempt from punishment ; free from guilt FR:
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
ผ่อนโทษ[v. exp.] (phǿn thōt) EN: reduce a punishment FR:
รับโทษ[v. exp.] (rap thōt) EN: be punished ; receive punishment ; be penalized FR: être puni
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king FR:
ระวางโทษ[n. exp.] (rawāng thōt) EN: punishment FR:
โรคกลัวการลงโทษ[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: poinephobia ; fear of punishment FR:
เตะโทษ[v.] (tethōt) EN: get a free kick ; have a punishment kick FR:
ธำรงวินัย[n. exp.] (thamrong wi) EN: punishment FR:
ทัณฑ์[n.] (than) EN: penalty ; punishment ; sanction FR: peine [f] ; sanction [f] ; punition [f]
ทัณฑกรรม[n.] (thanthakam ) EN: penalty ; punishment ; imposition of a penalty FR:
เทวทัณฑ์[n.] (thēwathan) EN: rod of punishment of the gods FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: punishment ; penalty ; correction ; sentence FR: sanction [f] ; peine [f] ; punition [f]
โทษเบา[n. exp.] (thōt bao) EN: light penalty ; light punishment FR: peine légère [f]
โทษหลวง[n. exp.] (thōt lūang) EN: punishment by royal decree FR:
โทษหนัก[n. exp.] (thōt nak) EN: heavy punishment ; heavy penalty FR: peine lourde [f]
โทษประหารชีวิต[n. exp.] (thōt prahān) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f] ; peine de mort [f]
โทษสถานเบา[n. exp.] (thōt sathān) EN: light penalty ; light punishment FR:
โทษสถานหนัก[n. exp.] (thōt sathān) EN: heavy punishment FR:
โทษทัณฑ์[n.] (thōtthan) EN: punishment ; penalty FR:
วางโทษ[v. exp.] (wāng thōt) EN: inflict punishment ; fine FR:
วิธีเพิ่มโทษ[n. exp.] (withī phoēm) EN: increase of punishment FR:
ตรีโทษ[n.] (trīthōt) EN: three punishments FR:

punishment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disziplinarstrafe {f}disciplinary punishment
straffrei {adj}exempt from punishment
Strafandrohung {f}threat of punishment
Strafbefehl {m}order of punishment
Straferlass {m}remission of punishment
Todesstrafe {f}capital punishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า punishment
Back to top