ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accomplish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accomplish*, -accomplish-

accomplish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accomplish (vt.) ทำสำเร็จ See also: ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล Syn. complete, perform, reach
accomplished (adj.) ที่มีทักษะสูง See also: มืออาชีพ, ชำนาญ Syn. professional
accomplishment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ Syn. completion
accomplishment (n.) งานที่ทำสำเร็จ Syn. achievement
accomplishment (n.) ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์) See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน
English-Thai: HOPE Dictionary
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลุล่วง (v.) accomplish See also: finish, achieve, attain Syn. สำเร็จ, เสร็จ, สำเร็จลุล่วง Ops. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง
สำเร็จลุล่วง (v.) accomplish See also: finish, achieve, attain Syn. สำเร็จ, เสร็จ Ops. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Last year, I did accomplish a lotปีที่แล้วฉันประสบความสำเร็จมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Otherwise, the same thing that you let happen to your people up there could happen to ours, and we would accomplish nothing.มิฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณปล่อยให้ เกิดขึ้น เพื่อคนของคุณไปอยู่ที่นั่นอาจ เกิดขึ้นกับเรา และเราจะประสบความสำเร็จ อะไร
Just what is it you hoped to accomplish out there besides busting my chops?เพียงแค่สิ่งที่คุณหวังว่าจะประสบความสำเร็จออกมีนอกเหนือจาก busting สับของฉันได้อย่างไร
It's amazing what you can accomplish by mail.มันน่าพิศวงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการส่งจดหมาย
Without any effort may they accomplish whatever they set out to do.อย่าต้องลำบาก ในภารกิจใดๆ
But how exactly do you intend to accomplish that ?คุณจะจูงใจเขาด้วยวิธีไหนไม่ทราบ
You can accomplish anything with commitment.สำเร็จได้นะ ถ้ายอมทุ่มเทซักนิด
Each one is designed in a very efficient way to accomplish particular objectives.ต่างก็ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของตน
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี...
What the barriers to their success are and how we can use communications to help them accomplish their objectives.อะไรคืออุปสรรคต่อความสำเร็จ และเราควรใช้การสื่อสารอย่างไร เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย
I just wanna accomplish what we came here for.ผมเพียงต้องการทำในเรื่อง ที่ทำให้เราต้องมาที่นี่ให้เสร็จ
I might be able to help you accomplish that, Professor.ผมช่วยคุณได้ ได้แน่ศาสตราจารย์
But if they are to accomplish great things, they must rise up on their own, so do not pamper them too much.แต่ถ้าพวกเขาอยากได้รับความสำเร็จ พวกเขาต้องทำด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเอาใจพวกเขามากเกินไป

accomplish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, 修养 / 修養] accomplishment; training; self-cultivation
[yàn, ㄧㄢˋ, 彦 / 彥] accomplished; elegant
[yù, ㄩˋ, 彧] accomplished; elegant
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 成就] accomplishment; success; attain a result; achievement
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
[chéng, ㄔㄥˊ, 成] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng
办不到[bàn bu dào, ㄅㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 办不到 / 辦不到] impossible; can't be done; no can do; unable to accomplish
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
[gōng, ㄍㄨㄥ, 功] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.)
[jì, ㄐㄧˋ, 绩 / 績] merit; accomplishment; grade
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
成功感[chéng gōng gǎn, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄢˇ, 成功感] sense of accomplishment
社交才能[shè jiāo cái néng, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, 社交才能] social accomplishment
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, 大功告成] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

accomplish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカムプリッシュ;アカンプリッシュ[, akamupurisshu ; akanpurisshu] (vs) accomplish
アコンプリッシ;アコンプリッシュ[, akonpurisshi ; akonpurisshu] (vs) accomplish
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish
吹っ飛ばす;ふっ飛ばす[ふっとばす, futtobasu] (v5s) (1) to blow off something (strongly); (2) to blow off one's worries; to brush away one's worries; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive (a car) at full speed
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car)
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats
遣り抜く;やり抜く[やりぬく, yarinuku] (v5k,vt) to carry out to completion; to accomplish
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P)
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.)
大成[たいせい, taisei] (n,vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P)
完成[かんせい, kansei] (n,vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P)
完遂[かんすい(P);かんつい(ik), kansui (P); kantsui (ik)] (vs) (1) (See 未遂) to accomplish; to carry out; (n) (2) accomplishment; (P)
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something
成し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P)
才芸[さいげい, saigei] (n) talent and accomplishments; wisdom and works
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
書聖[しょせい, shosei] (n) famous or accomplished calligrapher
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
為し終える;為しおえる[なしおえる, nashioeru] (v1,vt) to accomplish; to finish
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
稽古事[けいこごと, keikogoto] (n) accomplishments
素養[そよう, soyou] (n) groundings in; accomplishments; training; elementary attainments
芸(P);藝[げい, gei] (n) art; craft; accomplishment; artistic skill; technique; performance; (P)
芸なし[げいなし, geinashi] (n) person with no accomplishments
芸事[げいごと, geigoto] (n) traditional performing arts (e.g. shamisen, koto, dance, etc.); accomplishments
芸無し[げいなし, geinashi] (n) unaccomplished
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P)
芸道[げいどう, geidou] (n) performing arts; accomplishment (in performing arts)
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish

accomplish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté
ลุล่วง[v.] (lulūang) EN: accomplish FR:
เป็นการ[v.] (penkān) EN: succeed ; accomplish ; complete FR: réaliser ; réussir ; accomplir
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done FR: accomplir ; achever
สำเร็จผล[v. exp.] (samret phon) EN: succeed ; be a success ; accomplish ; achieve FR: accomplir avec succès ; terminer avec fruit
สัมฤทธิ์[v.] (samrit) EN: achieve ; accomplish ; be accomplished ; bear FR: atteindre
สัมฤทธิ์ผล[v. exp.] (samrit phon) EN: achieve ; accomplish ; bear fruit ; complete ; fulfil FR:
ทำได้สำเร็จ[v. exp.] (tham dāi sa) EN: accomplish FR:
ทำให้สำเร็จ[v. exp.] (thamhai sam) EN: execute ; accomplish ; carry out FR: parvenir ; réussir ; accomplir
ทำสำเร็จ[v. exp.] (tham samret) EN: accomplish ; achieve FR: accomplir
ทำเสร็จ[v. exp.] (tham set) EN: finish ; complete ; accomplish FR: achever
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
บรรลุผล[adj.] (banluphon) EN: successful ; accomplished FR: fructueux ; profitable
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
ความสำเร็จ[n.] (khwām samre) EN: success ; accomplishment ; achievement ; victory FR: succès [m] ; achèvement [m] ; accomplissement [m]
ลุล่วง[adj.] (lulūang) EN: accomplished ; achieved ; fulfilled ; completed ; finished ; done FR:
อรหันต์[n.] (ørahan = ar) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
เป็นการ[adj.] (penkān) EN: succeeded ; accomplished ; completed FR:
ผลสำเร็จ[n. exp.] (phon samret) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment FR: succès [m] ; réussite [f]
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in FR: être fier (de) ; s'enorgueillir (de)
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement ; attainment ; accomplishment ; effectiveness ; fruitfulness FR: succès [m]
ระเบียนสะสม[n. exp.] (rabīen saso) EN: accomplishment record ; cumulative record FR:
สำเร็จ[adj.] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
สัมฤทธิ-[pref.] (samritthi-) EN: accomplishment ; achievment ; fulfillment FR:
สังสิทธิ[n.] (sangsitthi) EN: accomplishment FR:
เสร็จแล้ว[adj.] (set laēo) EN: finished ; done ; already over ; completed ; ready ; mission accomplished ; Geronimo! FR: terminé ; c'est fait ; c'est prêt ; c'est fini ; c'est terminé ; C'est prêt !
ทรงคุณวุฒิ[adj.] (song khunna) EN: qualified ; learned ; accomplished ; competent ; proficient FR:
ตถาคต[adj.] (Tathākhot) EN: the Accomplished One ; the Thus Gone ; the Truth-Getter ; the Truth-winner ; [an epithet of the Lord Buddha] FR:
ทดสอบความสำเร็จ[X] (thotsøp khw) EN: accomplishment test FR:
ตก[adj.] (tok) EN: finished ; completed ; done ; accomplished FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
อุตริมนุสธรรม[n.] (uttarimanut) EN: highest accomplishment of man ; enlightenment FR:
วุฒิ[n.] (wutthi = wu) EN: qualification ; accomplishments ; knowledge FR: qualification [f] ; compétence [f] ; connaissance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accomplish
Back to top