ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

believer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *believer*, -believer-

believer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
believer (n.) ผู้ที่เชื่อถือ See also: ผู้ที่สนับสนุน Syn. follower, supporter Ops. opponent
English-Thai: Nontri Dictionary
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not at all. I'm a firm believer in that myself.ไม่เลย ผมกลับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา
Well, come on, make a believer out of me.ไปกันเถอะ ฉันจะได้เชื่อไง.
But I'm a firm believer in doing something for your own reasons... and not someone else's.แต่ฉันก็เชื่อเรื่องที่คนเราควรทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ใช่เพื่อคนอื่น
But for what it's worth you've made a believer out of me.แต่มันก็คุ้มค่า เธอก็ต้องคอยฟังข่าวร้ายจากฉัน
Despite the fact whether a believer or not. So it is trying to reach you.ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อหรือไม่มันก็จะ พยายามที่จะติดต่อสื่อการกับคุณ
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน
I had to convince him that I was a true believer in his cause.ฉันต้องทำให้เขาเชื่อว่า ฉันเป็นพวกเขาอย่างแทัจริง
I've been a believer in walter kendrick for almost 20 years.ฉันเคยเชื่อถือวอลเตอร์ เค็นดริก มากว่า 20 ปี
MAN 14 I have never been a believer of UFOs in my entire life, and I just seen a minimum of nine this morning with my own eyes, and, I mean, I am a believerผมไม่เคยเชื่อเรื่องยูเอฟโอมาตลอดชีวิตของผม และผมก็เพิ่งได้เห็นอย่างน้องก็9แหล่ะ เมื่อเช้านี้ กับตาของผมเอง
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice.คุณลูเธอร์ เชื่อในความจริงและความยุติธรรม
You being the true believer and all.นายต้องเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้

believer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, 信仰者] believer
信徒[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ, 信徒] believer
多神论者[duō shén lùn zhě, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 多神论者 / 多神論者] polytheist (believer in a plurality of Deities)

believer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer
善女[ぜんにょ, zennyo] (n) {Buddh} female believer
回教徒[かいきょうと, kaikyouto] (n) Muslim believer
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P)
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P)
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P)

believer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่นับถือศาสนา[n. exp.] (mai naptheū) EN: unbeliever FR: incroyant [m]

believer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaubensgenosse {m}fellow believer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า believer
Back to top