ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinquish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinquish*, -distinquish-

distinquish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distinquish (vt.) ทำให้เปลี่ยนแปลง See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้เห็นความแตกต่าง Syn. discriminate
distinquish (vi.) บอกความแตกต่าง See also: แยกความแตกต่าง Syn. discriminate
distinquish (vt.) เข้าใจไม่กระจ่าง See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด Syn. descry, see Ops. misunderstand, miss the point
distinquishing (adj.) ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค See also: ซึ่งใช้ในการหาสาเหตุ Syn. demonstrative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinquish
Back to top