ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discriminating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discriminating*, -discriminating-

discriminating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discriminating (adj.) ที่แบ่งแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm really a man of discriminating taste and you're a foul-mouthed slut.ผมเป็นคนจัดแจงทฤษฎี แต่คุณมันนักปฏิบัติแสบสันจริงๆ
(bell ringing) Look, we had no intention of discriminating Against your glee club, mr.เราไม่มีเจตนาลบหลู่ทีมคุณเลย คุณรัมบา
I'm not discriminating, it's just a matter of preference.ฉันไม่ได้รังเกียจนะ แค่เป็นความชอบส่วนตัว
Your friends didn't seem quite so discriminating.แต่เพื่อนคุณรู้สึกจะไม่แยกแยะเลยนะ

discriminating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, 一揽子 / 一攬子] all-inclusive; undiscriminating
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, 不识好歹 / 不識好歹] unable to tell good from bad; undiscriminating

discriminating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
舌が肥える[したがこえる, shitagakoeru] (exp,v1) (See 口が肥える) to be particular about one's food; to have a discriminating palate

discriminating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอเหล้า[n. exp.] (khø lao) EN: discriminating drinker ; connoisseur of liquor FR:
ธรรมปฏิสัมภิทา[n.] (thammapatis) EN: discrimination of ideas ; discrimination of the Law ; analytical knowledge of the Law ; discriminating knowledge of reasons, conditions or causal relations FR:
มั่ว[adj.] (mūa) EN: undiscriminating FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discriminating
Back to top