ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุ*, -จุ-

จุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุ (v.) contain See also: hold, have a capacity for, be capable for holding Syn. บรรจุ
จุ (adv.) much See also: enough, sufficiently, amply Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ Ops. น้อย, เล็กน้อย
จุ (n.) tuft See also: bunch, topknot Syn. ผมจุก, หัวจุก
จุ (n.) stopper See also: cork, stopper Syn. ฝาจุก
จุ (v.) have colicky pain See also: suffer from colic Syn. เสียด, แน่น, จุกเสียด
จุกคอ (v.) stick in one´s throat See also: lodge in one´s throat
จุกจิก (adj.) small See also: tiny, trifling, worthless Syn. เล็กๆ น้อยๆ, กระจุกกระจิก
จุกจิก (v.) fuss See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก Ops. ปล่อยปละ, ละเลย
จุกจิกจู้จี้ (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จู้จี้ขี้บ่น
จุกจิกจู้จี้ (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จู้จี้ขี้บ่น
จุกช่องล้อมวง (v.) encircle an area and close the entrance for protection
จุกชี (n.) plaster base of a Buddha image
จุกนม (n.) child´s pacifier See also: nibble, comforter
จุกเจ่า (v.) be bored See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits Syn. เซา, นั่งเหงา, เจ่าจุก
จุกเสียด (v.) be colic See also: have angina
จุ๋งจิ๋ง (adv.) softly See also: quietly, privately Syn. กระจุ๋งกระจิ๋ง Ops. เอะอะ
จุฑาธิปไตย (n.) king Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์
จุฑามาศ (n.) gold hairpin See also: hair ornament
จุ (v.) point See also: mark Syn. ทำเครื่องหมาย
จุ (n.) spot See also: dot, speck, stain, blot
จุ (n.) point See also: main idea, opinion, fact Syn. ประเด็น, เรื่อง
จุ (v.) light See also: kindle, ignite, set on fire Syn. จุดไฟ, ติดไฟ, ก่อไฟ Ops. ดับ
จุดกลาง (n.) center See also: heart, core, centre Syn. จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง
จุดกำหนด (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง, เป้านิ่ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดเล็ง
จุดกำเนิด (n.) origin See also: starting point, beginning, source Syn. ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น Ops. จุดจบ
จุดกึ่งกลาง (n.) middle point See also: midpoint, intermediate point
จุดขาย (n.) selling point
จุดคุ้มทุน (n.) break even point
จุดจบ (n.) end See also: end point, final part, termination, close, conclusion Syn. วาระสุดท้าย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ Ops. จุดเริ่มต้น, จุดกำเนิด, แหล่งกำเนิด
จุดชนวน (v.) stir up the troubles See also: ignite, arouse
จุดชมวิว (n.) view point
จุดด้อย (n.) defect See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย
จุดดับ (n.) end See also: result, outcome, upshot, ending, death
จุดดี (n.) good point See also: strength, advantage, benefit Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง Ops. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน
จุดต่อ (n.) joint See also: connection, juncture, junction, knot, link Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม
จุดตั้งต้น (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดตั้งต้น (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ
English-Thai: HOPE Dictionary
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
dots per inchจุดต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า dpi เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
north by eastจุดบนเข็มทิศที่อยู่ห่างจากทิศเหนือไปทางตะวันออก 11 องศา 15'; อุดรภาคบูรพา
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
afflux(แอฟ' ฟลัคซฺ) n. สิ่งที่ไหลไปทางจุดหนึ่ง, การไหลไปทาง (that which flows)
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม
baptist(n) พระที่ทำพิธีศีลจุ่ม
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
blemish(n) มลทิน,จุดด่างพร้อย,หัวสิว
blot(n) รอยเปื้อน,มลทิน,จุด,ดวง
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
checkpoint(n) จุดตรวจ,ด่าน
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
cogent(adj) น่าเชื่อ,ตรงประเด็น,ตรงจุด,ถูกจุ
colic(n) อาการจุกเสียด
comma(n) จุลภาค,เครื่องหมายลูกน้ำ
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี
contain(vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
cork(n) จุกไม้ก๊อก,ไม้ก๊อก
corkscrew(n) ที่เปิดจุ
dapple(adj) ด่าง,เป็นจุด,เป็นรอย
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
dip(vt) จมน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,ตัก,ล้าง,ลดต่ำลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apogeeจุดโคจรไกลสุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumed decimal pointจุดทศนิยมสมมุติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blind spotจุดบอด (ในจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bottleneckจุดติดขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
breakpointจุดพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bugจุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletจุดนำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardinal pointsจุดทิศหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
checkpointจุดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
climaxจุดสุดยอด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
decimal pointจุดทศนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dew pointจุดน้ำค้าง มีความหมายเหมือนกับ dew-point temperature [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dim spotจุดคลื่นจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
entry pointจุดเข้า [มีความหมายเหมือนกับ entry ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
epicenter; epicentumจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
figurineจุลประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezing pointจุดเยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hot spotจุดร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inflection, point of; inflextion, point ofจุดเปลี่ยนความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maculeจุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macula ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microbe; micro-organismจุลินทรีย์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
microbiologyจุลชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microorganism; microbe; microbionจุลชีพ, จุลินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscopy, clinicalจุลทรรศนศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mid point; middle pointจุดกึ่งกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
miniatureจุลจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
photosensitive spot; eyespot; ocellusจุดรับแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orthocentreจุดออร์โทเซนเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of osculation; osculating pointจุดสัมผัสประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pamphletจุลสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathogenจุลชีพก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perigeeจุดโคจรใกล้สุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picture element; PEL; pixelจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pixel; PEL; picture elementจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
point at infinityจุด ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pour pointจุดเริ่มไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blind Spotจุดบอด [การแพทย์]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
Coordinateจุดรวม [การแพทย์]
Blue Copperas จุนสี คอปเปอร์ซัลเฟต FeSO4.7H20 [สิ่งแวดล้อม]
decimal pointจุดทศนิยม, ดู  decimal numeral [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flashpointจุดติดไฟ [การแพทย์]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Fulcrumจุดหมุน [การแพทย์]
Histologyจุลกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Hot Spot จุดร้อน บริเวณเปลือกโลกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100-200 กิโลเมตร ซึ่งมีภูเขาไฟระเบิดเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหลายสิบล้านปี เชื่อกันว่า เป็นบริเวณที่ความร้อนจากภายในโลกในชั้นแมนเทิลปรากฎขึ้นมาบนผิวโลก แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งมักเกิดในบริเวณจุดร้อนนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Interceptจุดตัดแกน Y, จุดที่เส้นตัดแกน Y, อินเตอร์เซปต์, จุดตัด [การแพทย์]
Keystoneจุดหลักร่วม [การแพทย์]
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว อุณหภูมิของวัตถุใด ๆ ขณะที่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลว อุณหภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับความกดดันด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Microbe จุลชีพ ดู Microorgnisms [สิ่งแวดล้อม]
Microbiologyจุลชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microorganismจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microscopic จุลทรรศน์ หมายถึงเล็กมาก ๆ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0.5 - 100 ไมครอน เห็นได้ โดยการขยายด้วยกล้องไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์ [สิ่งแวดล้อม]
Microscopyจุึลทรรศนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mongolian Spotจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา [การแพทย์]
Originจุดกำเนิด [TU Subject Heading]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Outlet จุดน้ำออก จุดปลายของท่อหรือทางน้ำที่ปล่อยน้ำไหลออก [สิ่งแวดล้อม]
Pamphletจุลสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Sunspotจุดในดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
vertexจุดยอด, ดูในเรื่อง  terminal side [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wilting pointจุดเหี่ยว [อุตุนิยมวิทยา]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Pour Pointจุดไหลเท อุณหภูมิ ณ จุดที่น้ำมันดิบแข็งตัวและไม่สามารถไหลได้สะดวก หมายถึงว่า ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันดิบต่ำกว่าจุดไหลเท น้ำมันดิบก็จะเป็นไขแข็ง ไหลไม่ได้ และในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดไหลเท ไข หรือ Wax ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดิบก็จะหลอมตัวเข้ากับน้ำมันดิบ ทำให้ น้ำมันดิบไหลได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contain (vt.) จุ See also: บรรจุ Syn. bear, carry, hold
stopple (n.) จุSee also: ที่อุด, ที่ปิด Syn. cork, plug, stopple
tap (n.) จุกขวด See also: เครื่องอุด
finical (adj.) จุกจิก See also: จู้จี้, พิถีพิถัน Syn. fastidious, finicky, fussy Ops. indifferent, gross
fussy (adj.) จุกจิกจู้จี้
bung (n.) จุกหรือที่อุด
choke with (phrv.) จุกเสียด See also: จุกจนพูดไม่ออก
cork (n.) จุกไม้ก๊อก
fipple (n.) จุกไม้อุดปลายบนของปี่ See also: ลิ้นของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
dot (n.) จุSee also: แต้ม, จุดทศนิยม, จุดประ Syn. spot, point, speckle
fleck (n.) จุSee also: ผงธุลี, รอยด่าง Syn. speck, spot
fullstop (n.) จุSee also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ Syn. point
period (n.) จุSee also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ Syn. point, fullstop
point (n.) จุSee also: ปลาย Syn. dot
spot (n.) จุSee also: แต้ม, ดวง
jumping-off point (idm.) จุด (หรือสถานที่) เริ่มต้นความเสี่ยง
tittle (n.) จุด (ในการเขียนหรือพิมพ์) See also: จุดเครื่องหมาย
rock bottom (sl.) จุด / ระดับต่ำสุด
bullseye (n.) จุดกลางเป้า Syn. bull
median (n.) จุดกึ่งกลาง See also: ตรงกลาง Syn. center, middle
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are your strengths and weaknesses?จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beep, beep!เสียงเตือนเสียงเตือน จุ จุ
Well that's something I'm absolutely counting on.จุ๊ ๆ นั่นเป็นสิ่งที่ข้า กำลังรอให้มันเกิดจนทนไม่ไหวแล้ว
Sh, now don't worry.จุ๊ ๆๆ , ไม่ต้องกังวล.
Tsk, tsk, tsk. Again with that careless talk.จุจุจุ๊ ระวังคำพูดหน่อย
Keep it down. Can you walk?จุ ให้มันลง คุณสามารถเดินไป?
I don't care for lies.จุ๊ๆ งุุงิ ไม่ต้องมาทำไก๋ หรอก
Tut tut, bygones and all that...จุ๊ๆ อย่าเพิ่งพูดแบบนั้น
Or G-spots or whatever.จุก จี สป็อต อะไรนั่นนะ
Aw, baby! Let's pump up all this mud!จุ๊กกรู มาปั๊มโคลนกันเถอะ
Binky. Papish. Nuk-Nuk.จุกนม จุ๊บจุ๊บ นุกนุก
Best nipples in Princeton.จุกนมที่ดีที่สุดในพริ๊นทตัน
Did your soother fall out?จุกนมหล่นหายอีกหรือเปล่า?
Where's your soother?จุกนมหายไปไหนแล้วหล่ะ?
Step on the throttle. Step on it.จุกอยู่ที่คอหอย เร่งหน่อย
I got an appointment. I gotta--จุง คุณตำรวจโกหกพวกเรา
Jung, Jong-ee, Jung, Jong-ee...จุง จอง อี, จุง จอง อี...
Jung Joo is too good for her.จุง จู ดีเกินไปสำหรับเธอ
JUNG Kyu-won! Who else?จุง ยู-วัน ใครอีกล่ะ ?
Jung Somee, are you in there again? It's mom!จุง โซมิ อยู่ในนั้นอีกแล้วเหรอ แม่ฉันนี่ !
Just stories.จุง ไปอ่านการ์ตูนกันเถอะ สองคนนี้นี่
Jung-min tried to kill herself.จุง-มิน พยายามฆ่าตัวตาย.
Jung-tae, listen to me. waitจุง-แต ฟังฉันก่อย รอก่อน
Jung Joo, go home for now, I'll...จุงจู กลับบ้านไปก่อนเถอะ
Jung Joo, why are you acting like this?จุงจู ทำไมนายทำแบบนี้ล่ะ?
Jung Joo, if you think about it, there's nothing to lose.จุงจู... ถ้าคิดดีดีก็ไม่มีไรเสียหายนิ
Jung-min, last night... I'm sorry.จุงมิน ฉันขอโทษนะ เรื่องเมื่อคืน...
Jung-min, look at him.จุงมิน ดูผู้ชายคนนั้นสิ
Jung Won! It's mother! Mom!จุงวอน นี่แม่นะ แม่!
Jungwoo, I have to go home.จุงวู ฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะ
Jungwoo and I are in love!จุงวูกับฉัน รักกันจริงๆ
Jungwoo? What about your husband?จุงวูหรอ แล้วสามีเธอล่ะ
Jung Hee Yun. Are you okay?จุงฮียูน เป็นยังไงบ้างค่ะ?
Jung called it synchronicity, the interconnectedness of apparently unrelated events.จุงเรียกมันว่า ความบังเอิญอย่างเหลือเชื่อ ความเชื่อมโยงระหว่างกัน ของเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
Jung Somee, I'm going to give you a good kick in the ass if you don't come out right now.จุงโซมี ฉันจะเตะก้นเธอแน่ ถ้าเธอไม่ยอมออกมาเดี่๋ยวนี่!
Jung Somee, I know you are there. Get your ass outta there right now!จุงโซมี ฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้น โผล่ก้นของเธออกมาเดี๋ยวนี่นะ!
Shh, here they come.จุจุ๊ พวกเขามากันแล้ว
How do you guys even know this is gonna work?จุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าวิธีนี่จะได้ผล?
The 1-6-5 is designed for that kinda shot.จุด 1-6-5 ถูกออกแบบมา สำหรับยิงแบบนั้น
The 1-6-8 grain loses stability when it goes through glass.จุด 1-6-8 จะเสียความเสถียร เมื่อมันถูกยิงผ่านกระจก
.45 will stop a jap better than a clip of your carbine.จุด 45 อั้นนี้ ฆ่าไอ้ยุ่นได้ชะงัดกว่าไรเฟิลอีก

จุ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles
最初[さいしょ, saisho] Thai: จุดเริ่มต้น English: onset
現在[げんざい, genzai] Thai: ปัจจุบัน English: present
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail
見地[けんち, kenchi] Thai: จุดยืน
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
長所[ちょうしょ, chousho] Thai: จุดเด่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุ
Back to top