ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

initiation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *initiation*, -initiation-

initiation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
initiation (n.) การริเริ่ม See also: การเริ่มต้น Syn. introduction, entrance, installation
English-Thai: HOPE Dictionary
initiation(อนิชชิเอ'เชิน) n. การนำเข้าครั้งแรก,การนำเข้าเป็นสมาชิก,พิธีนำเข้า,การริเริ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
initiation(n) การเริ่มต้น,การอุปสมบท,การนำมาให้รู้จัก,การทำพิธีรับเข้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
initiationการกำเนิดลม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiationการเริ่มต้น, การเริ่มต้น, ขั้นเริ่มต้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (n.) initiation See also: originality, beginning, start, commencing Syn. ความคิดริเริ่ม
ความริเริ่ม (n.) initiation See also: originality, beginning, start, commencing Syn. ความคิดริเริ่ม, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are moments away from the initiation of the drop sequence.เรามีช่วงเวลาที่ห่างจาก การเริ่มต้นของลำดับลดลง
Got an initiation for you.-จับเธอหน่อยสิ .. มันอนาจารแล้ว
The time of their initiation has come.เวลาแห่งการเริ่มต้นมาถึงแล้ว
It was his initiation his time in the wild for he would return to his people a Spartan or not at all.ใช้เวลาในพงไพร เพื่อเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ แล้วกลับคืนสู่พวกพ้อง ในฐานะชาวสปาร์เทิน หรือไม่กลับมาอีกเลย
I know the last attack on Jametz was a hard initiation for many of you.ฉันรู้.. ..การโจมตีจาเม็ตซคราวก่อน เป็นการเริ่มต้นเลวร้ายสำหรับพวกคุณ
You wear this when you attend the initiation ceremony.เจ้าส่วมชุดนี้ ตอนเข้าร่วม งานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน
You must be the only one to have your grandfather join in the initiation ceremony.ลูกคงเป็นคนเดียว ที่มีคุณตาเข้าร่วม งานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน
1981 Seoul University Initiation Ceremonyงานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน ของมหาวิทยาลัยโซล ปี 1981
Some kind of cruel initiation rite?นี่มันประเพณีรับน้องบ้าๆบอๆหรือไง
They've given me my initiation instructions.พวกเขาแนะนำวิธีการเข้าสมาคมน่ะ
A secret collegiate society wants me. Initiation is easy.สังคมในมหาวิทยาลัยต้องการฉัน การเริ่มต้นนี่มันง่ายจริงๆ
I'd been accepted, and as part of my initiation I had to, for one week, carry with me at all times and take care of a chicken.ได้รับการยอมรับ แต่ก่อนจะเข้าร่วมผมต้อง ดูแลไก่แล้วก็หิ้วไก่ไปด้วยตลอด เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์

initiation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
免許皆伝[めんきょかいでん, menkyokaiden] (n) possessing full mastery of an art (e.g. Judo); initiation into the secrets (e.g. of an art); full mastership
審議入り[しんぎいり, shingiiri] (n) initiation of debate (e.g. in parliament)
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil
皆伝[かいでん, kaiden] (n,vs) initiation into an art or discipline
奥許し[おくゆるし, okuyurushi] (n) secret; initiation; diploma
手解き[てほどき, tehodoki] (n,vs) (1) initiation; induction; introduction; (2) learning the basics
開始[かいし, kaishi] (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] initiation (vs)

initiation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
การรับน้อง[n. exp.] (kān rap nøn) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizutage [m] ; baptême (estudiantin) [m] (Belg.) ; bleusaille [f] (Belg.)
การเริ่มต้น[n.] (kān roēmton) EN: beginning ; initiation FR: début [m] ; commencement [m]
ความริเริ่ม[n.] (khwām riroē) EN: initiation FR:
รับน้อง[v. exp.] (rap nøng) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizuter ; baptiser (Belg.)

initiation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rissbildung {f}crack initiation
Aufnahme {f} (in)initiation (into)
Aufnahmezeremonie {f}initiation ceremony
Initiation {f}initiation
Initiationsritus {m}initiation ceremony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า initiation
Back to top