ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outset

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outset*, -outset-

outset ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outset (n.) การเริ่มต้น See also: ระยะเริ่มแรก Syn. beginning, start Ops. end, finish
English-Thai: HOPE Dictionary
outset(เอาทฺ'เซท) n. การเริ่ม,ระยะเริ่มแรก
English-Thai: Nontri Dictionary
outset(n) การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I can't explain it, but I understood from the outset that voice could only have been yours, Mr. Oldman.ฉันอธิบายไม่ถูก แต่ฉันรู้ทันทีเลยว่า เสียงนั้นต้องเป็นคุณแน่ๆ ค่ะ คุณโอลด์แมน
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน
That's why I was going to suggest that we cut through any interagency politics from the outset.นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันกำลังแนะนำว่า พวกเราควรจะจัดการ ผ่านหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ตั้งแต่แรก
Because from the outset, I had no interest in the likes of you.เพราะฉันไม่เคยสนใจคุณมาแต่แรกแล้ว
So because no letter can be encoded as itself, there's already a handful of settings that can be rejected at the outset.เพราะว่าไม่มีจดหมายฉบับไหน ที่จะถูกเข้ารหัสได้เอง มีแค่การตั้งค่า เพียงหยิบมือที่ถูก ตัดออกในตอนเริ่มต้นอยู่แล้ว

outset ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开初[kāi chū, ㄎㄞ ㄔㄨ, 开初 / 開初] at the outset; at first; early
起初[qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ, 起初] originally; at first; at the outset
出发点[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ, 出发点 / 出發點] starting point; the outset

outset ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
端から[はなから, hanakara] (exp) (uk) from the start; from the beginning; from the outset
草創期[そうそうき, sousouki] (n) beginning; outset
仕初め;仕初;為初め;為初[しぞめ, shizome] (n) (1) (See 手始め) outset; beginning; starting (things); (2) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
劈頭第一[へきとうだいいち, hekitoudaiichi] (n) at the outset; at the very beginning; in the first place; to begin (start) with; first and foremost
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t,n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P)
手初めに[てはじめに, tehajimeni] (adv) at first; at the outset; beginning
手始め[てはじめ, tehajime] (n) outset; start; beginning; (P)
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
最初[さいしょ, saisho] (adj-no,n-adv,n-t) beginning; outset; first; onset; (P)
為初め[しそめ, shisome] (n) outset; beginning
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: ระยะเริ่มต้น English: outset

outset ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ครั้งแรก[X] (khrang raēk) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset FR:
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
แต่แรก[adv.] (taē raēk) EN: from the very first ; from the very beginning ; in the beginning ; at the outset ; from the beginning ; from the start FR: dès le début ; à l'origine
ตอนเริ่มต้น[adv.] (tøn roēmton) EN: at the outset FR:

outset ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
negative Einpresstiefe {f}outset

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outset
Back to top