ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close*, -close-

close ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
close (adj.) ใกล้ Syn. near, nearby, adjacent
close (adv.) ใกล้
close (vi.) จบ
close (vt.) ทำให้จบ Syn. finish, terminate, end
close (adj.) ที่คล้ายกัน See also: ที่แตกต่างกันน้อยมาก Syn. similar, resembling
close (adj.) ที่มีความใกล้ชิดกัน Syn. intimate, familiar, close-knit
close (vt.) ปิด Syn. shut, seal, shut off Ops. open, unseal
close (vi.) ปิด
close about (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close around (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close at hand (idm.) ใกล้มือ See also: ใกล้แถวนี้
close attention (n.) ความห่วงใย Syn. concern
close by (adv.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ๆ, รอบๆ Ops. far
close down (phrv.) ปิดกิจการ See also: ปิดดำเนินการ, เลิก Syn. shut down
close down (phrv.) ไม่ถ่ายทอด (วิทยุหรือโทรทัศน์) See also: เลิดกระจายเสียง, งดถ่ายทอด
close down (phrv.) เข้ามาใกล้ See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา Syn. close in
close friend (n.) เพื่อนสนิท
close friend (n.) เพื่อนสนิท Syn. confidant, crony
close in (phrv.) ทำให้ปิด
close in (phrv.) เข้ามาใกล้มากขึ้น See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา Syn. close down, close in on
close in (phrv.) ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
close in on (phrv.) ใกล้เข้ามา (เพื่อจู่โจมหรือโจมตี) Syn. close in, move in on
close off (phrv.) ปิดกั้น See also: อุด
close on (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close on (phrv.) ล้อมรอบทีละน้อย
close out (phrv.) ทำให้สินค้าหมดไปโดยการลดราคา
close out (phrv.) ลดราคา
close ranks (idm.) เข้าร่วมกับ See also: ร่วมกัน, ร่วมกับ
close round (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา Syn. close about
close the door on (idm.) ประกาศว่าหมดหวังสำหรับ Syn. shut on
close to (prep.) ประมาณ See also: ราว, ราวๆ Syn. approximately, just about
close to (prep.) ใกล้จะถึง See also: เกือบจะถึง Syn. near
close to home (idm.) ใกล้ตัว See also: ใกล้บ้าน
close to someone (idm.) เข้ากันดีกับ See also: เป็นเพื่อนกับ, สนิทสนมกับ
close up (phrv.) ปิด See also: อุด
close up (phrv.) เข้ามาใกล้ See also: เข้ามาร่วม Syn. join up
close up (phrv.) ปิดตอนกลางคืนหรือช่วงสั้นๆ Syn. close down, shut down
close up (phrv.) ปิดเงียบ See also: เก็บเป็นความลับ
close upon (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close watch (n.) การตรวจตรา See also: การควบคุมดูแล Syn. inspection, observation, supervision
English-Thai: HOPE Dictionary
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
close -lippedadj. ไม่พูด,พูดน้อย
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
close proximityn. ความใกล้เคียงกัน
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
close-at-handadj. ใกล้,ใกล้จะมาถึง
close-byadj. ใกล้,ใกล้ชิด,ประชิด
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
close-grainedมีเนื้อไม้ที่ละเอียด
close-hauledadj.,adv. กางใบเรือเต็มที่
close-knitadj. ติดแน่น,เกาะแน่น
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
close-upn. ภาพถ่ายในระยะใกล้,การถ่ายภาพในระยะใกล้
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
closefistedadj. ขี้เหนียว
closeoutn. การขายสินค้าทั้งหมดเพื่อปิดกิจการ,การขายสินค้าทั้งหมดที่ไม่ต้องให้มีอีกในร้าน
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
English-Thai: Nontri Dictionary
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
CLOSE-close-up(n) การถ่ายภาพระยะใกล้
closet(adj) ส่วนตัว,สันโดษ,ลับเฉพาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
closeที่ดินที่มีรั้วรอบขอบชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed ballบอลปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed circuitวงจรปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closet dramaบทละครเพื่ออ่าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Close-Upถ่ายภาพใกล้ [การแพทย์]
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกช่องล้อมวง (v.) encircle an area and close the entrance for protection
ซี้ (v.) be close to See also: be on intimate terms with Syn. สนิท
ตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year Syn. วันตรุษ
ประชิด (v.) be close to See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous to/with Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง Ops. ห่าง
ประเทียบ (v.) place close to See also: place alongside of Syn. เทียบ
วันตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year
สนิท (v.) be close to See also: be on intimate terms with, be accustomed, be on very familiar terms with Syn. ชอบพอ, คุ้น, คุ้นเคย, สนิทสนม Ops. แปลกหน้า
เข้าชิดตัว (v.) be close to See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous to/with Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง Ops. ห่าง
เข้าถึงตัว (v.) be close to See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous to/with Syn. ติด, ชิด, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง Ops. ห่าง
เทียบ (v.) place close to See also: place alongside of Syn. ชิด, ใกล้, จอด
เผาขน (adv.) at close range See also: adjoiningly
เผาขน (adv.) at close range See also: adjoiningly Syn. ประชิด Ops. ไกล
แนบสนิท (v.) be close to See also: adjoin
กระชั้น (v.) close See also: come close, close in on/upon, approach Syn. ใกล้, ชิด Ops. ห่าง, ไกล
กระชั้นชิด (v.) close See also: near, come near, approach Syn. ใกล้เข้ามา Ops. ไกลออกไป
การยกเลิก (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การเลิก, การเลิกล้ม
การล้มเลิก (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การยกเลิก, การเลิก, การเลิกล้ม
การเลิก (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การยกเลิก, การเลิกล้ม
การเลิกล้ม (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การยกเลิก, การเลิก
คับ (v.) close See also: firm, compact, restrict, crowd, oppress, confine Ops. พอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
You just don't seem as close as you used to beพวกคุณดูเหมือนไม่ค่อยสนิทกันอย่างที่เคยเป็น
We feel it's really hard to get close to her!พวกเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆ ที่จะเข้าใกล้เธอ
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
Don't you dare get close to her!อย่าบังอาจเข้าใกล้เธอนะ
If you don't mind, I want to be close to youถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฉันอยากจะอยู่ชิดใกล้กับเธอ
Close the door after you please!เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
They're getting closerพวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
Take a closer lookมองดูใกล้ๆ สิ
When it gets dark, then we move in closerเมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
We went down there, but it was closedพวกเราลงไปที่นั่นมาแล้วแต่มันปิด
I'll call you when we get closerฉันจะโทรหาคุณอีกครั้งเมื่อพวกเราใกล้มาถึงแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, close your eyes and go to sleep.ตอนนี้ปิดตาของคุณและไป นอน
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ
How could we be close when I knew you were always thinking of Rebecca?เราจะใกล้ชิดกันได้อย่างไร ในเมื่อฉันรู้ว่าคุณคิดถึงเเต่รีเบคคาตลอด
You're very lucky to have me so close when it happened.นายน่ะโชคดีที่ มีฉันอยู่ด้วยตอนเกิดเรื่อง
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ
But we'll keep close enough to keep an eye on things.แต่เราจะอยู่ใกล้ๆ คอยจับตาดูของเอาไว้
They shot him at close range.พวกมันยิงเขาระยะเผาขน
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด
You have to get close and get their brains on your suit.คุณจะต้องได้ใกล้ชิดและได้รับสมองของพวกเขาในชุดของคุณ
We've got to get in there close and find out what's happening.เราต้องขอไปสืบดูใกล้ๆ
Are you going to close the beaches?เเล้วคุณจะปิดหาดมั้ย

close ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
傍户而立[bàng hù ér lì, ㄅㄤˋ ㄏㄨˋ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 傍户而立 / 傍戶而立] to stand close to the door
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 切] close to
垂危[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, 垂危] close to death; life-threatening (illness)
密切注意[mì qiè zhù yì, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 密切注意] close attention (to sth)
密友[mì yǒu, ㄇㄧˋ ㄧㄡˇ, 密友] close friend
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, 关门 / 關門] close down; closed doors
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
[nì, ㄋㄧˋ, 昵] familiar; to get close to sb; intimate
挨近[āi jìn, ㄞ ㄐㄧㄣˋ, 挨近] get close to; be near to
霍英东[Huò Yīng dōng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, 霍英东 / 霍英東] Henry Ying-tung Fok (1913-2006), Hong Kong tycoon with close PRC connections
唇齿[chún chǐ, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ, 唇齿 / 唇齒] lit. lips and teeth (成语 saw); fig. close partners; interdependent
唇齿相依[chún chǐ xiāng yī, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ ㄒㄧㄤ ㄧ, 唇齿相依 / 唇齒相依] lit. as close as lips and teeth (成语 saw); closely related; interdependent
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, 挚友 / 摯友] intimate friend; close friend
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
栉比[zhì bǐ, ㄓˋ ㄅㄧˇ, 栉比 / 櫛比] lined up close (like teeth of a comb)
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
就近[jiù jìn, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ, 就近] nearby; in a close neighborhood
接近[jiē jìn, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, 接近] near; close to
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 邻 / 鄰] neighbor; adjacent; close to
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
濒临[bīn lín, ㄅㄧㄣ ㄌㄧㄣˊ, 濒临 / 瀕臨] on the verge of; close to
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, 中山] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, 逼近] press on towards; close in on; approach; draw near
结算[jié suàn, ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, 结算 / 結算] to settle a bill; to close an account
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking
近义词[jìn yì cí, ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄘˊ, 近义词 / 近義詞] synonym; close equivalent expression
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance
[bī, ㄅㄧ, 逼] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something)
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, 来临 / 來臨] approach; come closer
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable

close ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare)
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
クローズボックス[, kuro-zubokkusu] (n) {comp} close box
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
ツメ[, tsume] (n) (abbr) (See 詰め) to close up (editing mark)
どっこいどっこい[, dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to
丸刈り(P);丸刈[まるがり, marugari] (n) close clipping; (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
五分刈り[ごぶがり, gobugari] (n) close haircut
今一歩;いま一歩[いまいっぽ, imaippo] (n,adv) (1) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; (2) close run; just falling short of success
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion
其の[その, sono] (adj-pn) (1) (uk) (See 何の・どの,此の,其れ・1,彼の) that (something or someone distant from the speaker, close to the listener; actions of the listener, or ideas expressed or understood by the listener); the; (int) (2) um...; er...; uh...; (P)
其方[そちら(P);そっち(P);そなた;そち, sochira (P); socchi (P); sonata ; sochi] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,彼方・あちら・1) that way (direction distant from the speaker, close to the listener); (2) there (place distant from the speaker, close to the listener); (3) that one (something close to the listener); (4) (See 汝・そなた) you; your family; (5) that person (someone close to the listener); (P)
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact
刮目[かつもく, katsumoku] (n,vs) careful observation; close attention
前虎後狼[ぜんここうろう, zenkokourou] (exp) one calamity followed close on the heels of another (lit
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot
垂んとす[なりなんとす;なんなんとす, narinantosu ; nannantosu] (exp) (arch) (See 垂んとする) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to
垂んとする[なんなんとする, nannantosuru] (vs-s,vi) (uk) (See 垂んとす) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
塞げる[ふさげる, fusageru] (v1,vt) (See 塞ぐ) to close up; to block up; to fill; to cover
壁際[かべぎわ, kabegiwa] (n,n-adv) close to the wall; alongside the wall
大詰めを迎える;大詰を迎える[おおづめをむかえる, oodumewomukaeru] (exp,v1) to approach the finale; to come to a close
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs)
深層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access
強制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] closed mode
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop
閉じたシステム[とじたシステム, tojita shisutemu] closed system
閉域[へいいき, heiiki] closed (network, e.g.)
閉域利用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] closed user group
閉域接続[へいいきせつぞく, heiikisetsuzoku] closed user group service
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
近い[ちかい, chikai] Thai: ใกล้ English: near, close by
閉める[しめる, shimeru] Thai: ปิด English: to close (vt)
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose

close ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บ้านโสเภณี[n. exp.] (bān sōphēnī) EN: FR: maison close [f]
ชะชิด[v.] (chachit) EN: be close FR:
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ช่วยปิดหน้าต่าง[v. exp.] (chūay pit n) EN: Please close the window FR:
หับ[v.] (hap) EN: close FR:
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; fold ; gather FR: fermer ; clore
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:
แจบ[v.] (jaēp) EN: be close to FR:
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
จวน[adj.] (jūan) EN: close ; imminent FR: proche ; imminent
จุกช่องล้อมวง[v.] (jukchǿngløm) EN: encircle an area and close the entrance for protection FR:
จุดจบ[n.] (jutjop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end FR: point final [m] ; conclusion [f]
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment FR:
เกือบไป[v. exp.] (keūap pai) EN: have a close shave FR:
แค่เอื้อม[X] (khaē eūam) EN: within reach ; close at hand FR: à portée de main
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longth) EN: postscript ; complimentary close FR: conclusion [f]
คะแนนสูสี[X] (khanaēn sūs) EN: close vote ; close in points ; about even in points FR:
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
เข้าใกล้[v. exp.] (khao klai) EN: get close (to) ; close ; close up ; go near ; approach FR: s'approcher ; approcher
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; firm ; small ; too small FR: serré ; trop étroit ; ajusté 
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
ขะยิก[v.] (khayik) EN: close in on step by step FR:
เคียง[adj.] (khieng) EN: close ; adjacent ; adjoining FR: contigu ; adjacent ; proche
เคียงกัน[X] (khīeng kan) EN: close together FR:
ข่มตา[v. exp.] (khom tā) EN: force eyes to close FR:
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)
คู่คี่[adj.] (khūkhī) EN: close ; about equal ; nearly equal ; neck and neck FR: au coude à coude
คุมแจ[v. exp.] (khum jaē) EN: keep a close eye on ; keep under close control FR:
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near ; next door FR: proche
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near FR: intime ; proche ; très uni
ใกล้ชิดกัน[X] (klaichit ka) EN: close to each other ; intimate FR:
ใกล้จะถึง[adj.] (klai ja the) EN: close at hand ; approaching ; imminent FR: à portée
ใกล้กับ[X] (klai kap) EN: close to FR: proche de ; comparable à
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to FR:
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; not so different FR: voisin ; proche ; avoisinant
ใกล้สูญพันธุ์[adj.] (klai sūnpha) EN: close to extinction FR: proche de l'extinction ; en voie d'extinction ; en voie de disparition

close ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Börsenschluss {m} | bei Börsenschlussclose of the market | at the close (of the market)
Nahbereich {m} [photo.]close-up range; close range
Schlussformel {f}complimentary close
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb.
neben {prp; +Akkusativ} (Richtung; wohin?) | sich dicht neben jdn. stellennext to; beside | to place onself close to sb.
Nähe {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitliche Näheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time
Entfernung {f} | aus kürzester Entfernung | auf nahe Entfernungrange | at point-blank range | at close range
Klosettbecken {n}closetbowl
Dateiabschlussroutine {f}close routine
Glattrasur {f}close shave
Kurzkupplung {f}close coupler
Nahaufnahme {f}close up view; close-up
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure
abgeschlossene Aufnahme {f}closed entry
abgesperrt {adj}closed off
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find
Dreiviertelziegel {m}king closer
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line
Ruhestrom {m} [electr.]closed-circuit current; closed current; quiescent current

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close
Back to top