ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flaw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flaw*, -flaw-

flaw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flaw (n.) ข้อบกพร่อง See also: ข้อด้อย, ข้อตำหนิ, จุดบกพร่อง Syn. blemish, fault, defect
flaw (n.) ตำหนิ See also: รอยร้าว, รอยแตก Syn. crack, fissure, breach
flaw (vi.) เป็นรอยร้าว See also: เกิดตำหนิ
flaw (vt.) ทำให้มีตำหนิ See also: ทำให้มีมลทิน, ทำให้เกิดรอยร้าว
flaw (n.) พายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและเป็นช่วงสั้นๆ Syn. windflaw
flawed (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย Syn. defective Ops. flawless, perfect
flawless (adj.) ไม่มีตำหนิ See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีจุดบกพร่อง, ไม่มีที่ติ Syn. faultless, perfect, unblemished Ops. imperfect, flawed
flawlessly (adv.) อย่างยอดเยี่ยม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ Syn. ideally, superbly Ops. imperfectly
flawlessness (n.) ลักษณะที่ดีพร้อม See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม Ops. imperfection
English-Thai: HOPE Dictionary
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
English-Thai: Nontri Dictionary
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนแมว (n.) flaw See also: scratches on a gem, imperfection, spot, blot
ความสกปรก (n.) flaw See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์ Ops. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์
ความไม่บริสุทธิ์ (n.) flaw See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain Syn. ความมัวหมอง, ความสกปรก Ops. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์
ตำหนิ (n.) flaw See also: blemish, defect, blot, taint Syn. มลทิน Ops. บริสุทธิ์
ตำหนิ (n.) flaw See also: birthmark, scar, mark Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน
มลทิน (n.) flaw See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์, ความสกปรก Ops. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์
ราคิน (n.) flaw See also: defect Syn. ราคี, มลทิน
ราคี (n.) flaw See also: defect Syn. ความมัวหมอง, ราคิน, มลทิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've got you looking so hard for any flaw That after awhile that's all you see.คุณจะต้องฝึกอย่างหนักเพื่อปกปิดข้อบกพร่อง หลังจากทั้งหมดที่คุณได้เห้น
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ
And I've been able to get my stuff out there because I'm driving my truck through this incredible flaw in capitalism the greed flaw.เพราะผมเจาะมาตามช่องโหว่ ที่เป็นความผิดพลาดอย่างเหลือเชื่อของระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภ
There is a fatal flaw in the night-vision goggle plan.มีเรื่องคอขาดบาดตาย ต้องใช้แว่นตากลางคืน
There's a flaw in the invisibility code.ซึ่งยังเป็นจุดบอดในการทำให้ล่องหน
Found a slight flaw in the foundation.เจอรอยร้าวนิดหน่อย ที่ฐาน
You already know his flaw - his compulsion to dominate, to be in control.คุณรู้ปมด้อยของเขาแล้ว... แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิตใจของเขา ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า
There's a flaw in his plan.มันมีช่องโหว่ในแผนการของเขาอยู่
I'm sorry. Living is the one flaw in our evolution.ขอโทษนะ การเอาชีวิตรอดเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ
Oh, I exploit an unpatched security flaw in their firmware, which gives me admin access.ฉันจะเข้าทางเฟิร์มแวร์ที่มีช่องโหว่ ที่พวกเขายังไม่ได้ติดตั้งแพทซ์ ทำให้เข้าไปในฐานะผู้ควบคุมได้
The one and only flaw in his otherwise perfect life.เขาน่ะสมบูรณ์แบบแต่เธอน่ะเป็นแค่ข้อบกพร่องของเขาเท่านั้น
What flaw in your character, what deep abiding secret?คุณมีข้อเสียอะไร มีความลับอะไรมั๊ย

flaw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 玷] blemish; disgrace; flaw in jade
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 瑕] blemish; flaw in jade
悲剧缺陷[bēi jù quē xiàn, ㄅㄟ ㄐㄩˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 悲剧缺陷 / 悲劇缺陷] tragic flaw (Aristotle's hamartia)
瑕疵[xiá cī, ㄒㄧㄚˊ ㄘ, 瑕疵] blemish; flaw
[cī, ㄘ, 疵] blemish; flaw; defect
裂纹[liè wén, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, 裂纹 / 裂紋] crack; flaw
[lèi, ㄌㄟˋ, 纇] flaw; knot
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, 完美无缺 / 完美無缺] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character

flaw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きず音;傷音[きずおん, kizuon] (n) flaw noise
玉にきず;玉に疵;玉に瑕[たまにきず, tamanikizu] (n) flaw in the crystal; fly in the ointment
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild
細謹[さいきん, saikin] (n) slight flaw
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n,adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P)
万全[ばんぜん, banzen] (adj-na,n) perfection; flawlessness; (P)
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw)
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
卒なく[そつなく, sotsunaku] (adv) (uk) without a flaw; accurately
卒なくこなす;卒なく熟す[そつなくこなす, sotsunakukonasu] (v5s) (uk) to handle flawlessly
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P)
汚点[おてん, oten] (n) stain; blot; flaw; disgrace; (P)
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)
無欠[むけつ, muketsu] (adj-na,n,adj-no) flawlessness
瑕疵[かし, kashi] (n) (uk) flaw; defect; blemish
疵瑕[しか, shika] (n) blemish; flaw; defect
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces
面向不背[めんこうふはい, menkoufuhai] (n) flawless
Japanese-English: COMDICT Dictionary
汚点[おてん, oten] flaw

flaw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; stigma ; cause for suspicion FR: souillure [f] ; impureté [f]
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach FR: souillure [f] ; tache [f] ; impureté [f]
ราคิน[n.] (rākhin) EN: flaw FR:
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint FR: défaut [f]
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; birthmark ; scar ; mark FR: tache [f]
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: scar ; mark ; flaw FR: endommager
โหว่[n.] (wō) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw FR:
บริบวรณ์[v.] (børibūan) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบูรณ์[v.] (børibūn) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
ฟลาโวนอยด์[n.] (flāwōnøit) EN: flavonoid FR:
ไม่มีข้อบกพร่อง[adj.] (mai mī khø ) EN: flawless ; irreproachable FR:
ไม่มีตำหนิ[adj.] (mai mī tamn) EN: flawless ; irreproachable FR: sans défaut ; irréprochable
ไม่มีที่ติ[adj.] (mai mī thī ) EN: flawless ; perfect FR:
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūn baēp) EN: formal ; flawless ; exemplary ; perfect ; total FR: formel ; en bonne et due forme ; parfait ; total

flaw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
makellos; perfekt {adj}flawless; perfect
Schwachstelle {f}flaw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flaw
Back to top