ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

benefit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *benefit*, -benefit-

benefit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
benefit (n.) ผลประโยชน์ See also: ข้อได้เปรียบ Syn. advantage
benefit (n.) เงินสงเคราะห์ See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit (vt.) มีประโยชน์ต่อ See also: มีผลดีต่อ
benefit (vi.) ได้รับประโยชน์ See also: ได้รับผลดี
benefit (n.) เงินที่ได้จากประกันชีวิต
benefit (n.) การแสดงเพื่อการกุศล See also: การแข่งขันเพื่อการกุศล
benefit by (phrv.) ได้รับประโยชน์จาก See also: มีประโยชน์จาก
benefit from (phrv.) ได้รับประโยชน์จาก See also: มีประโยชน์จาก
English-Thai: HOPE Dictionary
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
English-Thai: Nontri Dictionary
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อประโยชน์ของ (v.) for the benefit of
แสวงหาผลประโยชน์ (v.) seek to benefit (from something) See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one´s own) interests
แสวงหาผลประโยชน์ (v.) seek to benefit (from something) See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one´s own) interests
คุณประโยชน์ (n.) benefit See also: advantage, usefulness, utility, profit
ประโยชน์ (n.) benefit See also: advantage, profit, usefulness, use, utility Syn. ผลดี, คุณประโยชน์
ผลประโยชน์ (n.) benefit See also: interests, profit, advantage Syn. ผลตอบแทน, ผลได้ Ops. ผลเสีย
กลุ่มผลประโยชน์ (n.) benefit group See also: advantage group
ชักเนื้อ (v.) lose one´s benefit Syn. เข้าเนื้อ
ทำประโยชน์ (v.) make benefit See also: make profit
วิทยาทาน (n.) imparting of knowledge for the general benefit
สาธารณประโยชน์ (n.) public benefit See also: public good
สาธารณประโยชน์ (n.) public benefit See also: public use, public interest
สารประโยชน์ (n.) actual benefit Syn. สารัตถประโยชน์
หาผลประโยชน์ (v.) find the benefit
เงินพิเศษ (n.) fringe benefit See also: incidental benefit, incidental payment, perquisite, benefit Ops. เงินเดือน, เงินประจำ
แสวงหาผลประโยชน์ (v.) find the benefit Syn. หาผลประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And I think we all can benefit from itและฉันคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought Freedom Road was just supposed to benefit the economy.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าถนนอิสรภาพเป็นเพียง ควรที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ;
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น
Never, never talk in a car or in your hotel room, except for the benefit of their microphones.ไม่เคยไม่เคยพูดคุยในรถหรือในห้องพักโรงแรมของคุณ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของไมโครโฟนของพวกเขา
But it's private industry like yours that stands to benefit most... by moving inside the wire of Commandant Amon Goeth's camp--เป็น ร.ง.เอกชนเหมือนของคุณ ...ซึ่งก็ควรย้ายมารวมกัน
A cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping' my buddy at 2.50 a gallon.เงินที่เพิ่มขึ้นก็เข้ากระเป๋าพวกเขาหรอก แล้วเขาก็แล่นเรือเอ้อระเหยลอยชาย
Not that you'll benefit much from it.เพียงแต่แกไม่มีผลประโยชน์ด้วย
Andrew deserves to benefit from the work he does.แต่แอนดรูสมควรได้จากงานที่เขาทำ
It's a big benefit that Blanton Maddox throws every year. And it's...It's a big benefit that Maddox throws every year.
You want the menu, you want me at the benefit tomorrow night?You want me at the benefit?
But for the benefit of your career, I don't think we should publish it.ผมว่าเราไม่ควรเอาไปพิมพ์
Give us the benefit of your ineffable wisdom, Fogg.งั้นชี้ช่องทางโจรเผ่นให้เราเห็นซิ

benefit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, 义演 / 義演] benefit performance; charity show
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
受命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 受命] ordained or appointed to a post; to benefit from counsel
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 急功近利] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, 左右逢源] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, 损人利己 / 損人利己] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, 利益] benefit; (in sb's) interest
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, 好处 / 好處] benefit; advantage
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, 收获 / 收獲] benefit, reward
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, 效益] benefit
[yì, ㄧˋ, 益] benefit; increase
益处[yì chu, ㄧˋ ㄔㄨ˙, 益处 / 益處] benefit
补益[bǔ yì, ㄅㄨˇ ㄧˋ, 补益 / 補益] benefit; help
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, 优点 / 優點] merit; benefit; strong point
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 共同利益] common interest; mutual benefit
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 压线 / 壓線] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line)
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, 获利 / 獲利] profit; obtain benefits; benefits obtained
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, 权益 / 權益] rights and benefits
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)

benefit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
フリンジベネフィット[, furinjibenefitto] (n) fringe benefit
利する[りする, risuru] (vs-s) (1) to profit; to benefit from; (2) to take advantage of; to make good use of
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
役得[やくとく, yakutoku] (n) emoluments; perquisite; side benefit
得る所が有る[うるところがある, urutokorogaaru] (exp) to get benefit from
恩恵を被る;恩恵を蒙る[おんけいをこうむる, onkeiwokoumuru] (exp,v5r) to share in the benefit
恵沢[けいたく, keitaku] (n) blessing; pity; favor; favour; benefit
死亡保障[しぼうほしょう, shibouhoshou] (n) death benefit (from life insurance)
特恵[とっけい, tokkei] (n,adj-no) preferential treatment; special favour or benefit; special favor or benefit
現物給付[げんぶつきゅうふ, genbutsukyuufu] (n) benefit in kind
益する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful
草刈場[くさかりば, kusakariba] (n) (1) hay-meadow commons; (2) place (or organization, etc.) from which numerous people hope to benefit
遺伝資源へのアクセスと利益配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue
遺族扶助[いぞくふじょ, izokufujo] (n) survivor's benefit
遺族給付[いぞくきゅうふ, izokukyuufu] (n) survivor's benefit
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis
ベネフィット[, benefitto] (n) benefit; (P)
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance
共済組合[きょうさいくみあい, kyousaikumiai] (n) cooperative society; mutual-benefit association
利得[りとく, ritoku] (n,vs) gain; profit; benefit; amplification
[こう, kou] (n) efficacy; benefit; efficiency; effect; result; success
効能(P);功能[こうのう(P);くのう(功能)(ok), kounou (P); kunou ( kou nou )(ok)] (n) effect; efficacy; virtue; benefit; (P)
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P)
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P)
潤う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P)
潤す[うるおす, uruosu] (v5s,vt) (1) to moisten; to wet; (2) to profit; to enrich; to benefit; (P)
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P)
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P)
算盤勘定[そろばんかんじょう, sorobankanjou] (n) counting on the abacus; cost-benefit (profitability) calculation
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits
議員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits)
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits

benefit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt ) EN: gain ; benefit (from) ; profit (from) FR: profiter (de) ; tirer parti (de) ; être avantageux
ให้[prep.] (hai [= hāi]) EN: to ; for ; for the benefit of FR: pour ; pour que ; à ce que ; à ; de
ให้คุณ[adj.] (hai khun) EN: beneficial ; useful ; of benefit FR:
ให้เกิดประโยชน์[v. exp.] (hai koēt pr) EN: benefit FR: être bénéfique
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
หิต[n.] (hit) EN: benefit FR:
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit FR: point positif [m] ; avantage [m]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā p) EN: expense for medical treatment ; cost of medical treatment ; sickness benefit FR: frais hospitaliers [mpl]
คุณ[n.] (khun) EN: advantage ; benefit ; support ; services FR:
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayō) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m] ; vertu [f]
คุณูปการ = คุโณปการ[n.] (khunūpakān ) EN: benefit ; support ; patronage ; benefaction FR:
กลุ่มผลประโยชน์[n. exp.] (klum phonpr) EN: lobby ; benefit group FR: lobby [m] (anglic.)
ก่อให้เกิดประโยชน์[v. exp.] (køhaikoēt p) EN: benefit ; do good (for) FR:
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: pension ; retirement pay ; retirement benefit ; retirement bonus ; gratuity ; severance pay FR: pension [f]
เงินบำเหน็จชราภาพ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: old-age benefit ; old-age payment FR:
เงินกำไร[n. exp.] (ngoen kamra) EN: profit ; gain ; advantage ; benefit FR: profit [m] ; gain [m]
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisē) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit FR:
เงินทุพพลภาพ[n. exp.] (ngoen thupp) EN: disability benefit FR:
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit FR: être utile ; avoir de l'utilité
ผลานิสงส์ ; ผลานิสงฆ์[n.] (phalānisong) EN: reward of good deeds or merit ; fruit of doing the right thing ; result of a good deed ; benefit of making merit FR:
เพื่อประโยชน์[X] (pheūa prayō) EN: in the interest of ; for the benefit of ; for the sake of FR: dans l'intérêt de
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; bénéfice [m] ; lucre [m] (vx)
ผลประโยชน์ร่วมกัน[n. exp.] (phonprayōt ) EN: common interest ; mutual benefit FR: intérêt commun [m]
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility ; interest FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m] ; bénéfice [m] ; intérêt [m]
ประโยชน์มหาศาล[n. exp.] (prayōt mahā) EN: tremendous benefit FR:
ประโยชน์สุข[n. exp.] (prayōt suk) EN: benefit ; well-being FR:
สารประโยชน์[n.] (sānprayōt) EN: actual benefit FR: bénéfice net [m]
สารประโยชน์[n. exp.] (sāraprayōt) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness FR: utilité [f]
สารัตถประโยชน์[n.] (sāratthapra) EN: substantial benefit ; essential benefit ; functional advantage ; real value FR:
สาธารณประโยชน์[n.] (sāthāranapr) EN: public benefit ; public interest ; public good FR: utilité publique [f]
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā p) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests FR:
ทิฏฐธัมมิกัตถะ[n.] (thitthatham) EN: obtainable benefits in the here and now ; the good to be won in this lifetime ; temporal benefits ; gain for this life ; present benefit ; temporal welfare ; sources of happiness in the present life FR:
ติดปลายนวม[X] (titplāinūam) EN: token benefit FR:
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลดี[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
สวัสดิการเพิ่มเติม[n. exp.] (sawatdikān ) EN: fringe benefits FR:

benefit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallrente {f}accident benefit
Kindergeld {n}child benefit [Br.]
Kosten-Nutzen-Analyse {f}cost benefit analysis
Sterbegeld {n}death benefit
Invalidenrente {f}disablement benefit
Mutterschaftsgeld {n}maternity benefit
Trennungsentschädigung {f}severance benefit
Sozialhilfe {f}social security benefit
Unterstützungsleistung {f}supporting benefit
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Benefiz...; Wohltätigkeitsveranstaltung {f}benefit
Benefizkonzert {n}benefit concert
Benefizspiel {n}benefit match; charity match
Benefizveranstaltung {f}benefit performance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า benefit
Back to top