ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nit-picking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nit-picking*, -nit-picking-

nit-picking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nit-picking (adj.) ชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น
nit-picking (n.) นิสัยชอบจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ในงานคนอื่น

nit-picking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nit-picking
Back to top