ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fastidious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fastidious*, -fastidious-

fastidious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fastidious (adj.) พิถีพิถัน See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้ Syn. meticulous, squeamish Ops. unfastidious, unmeticulous
fastidiousness (n.) อุดมคตินิยม See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ Syn. overniceness
English-Thai: HOPE Dictionary
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
English-Thai: Nontri Dictionary
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพิถีพิถัน (n.) fastidious person See also: meticulous person, punctilious person, delicate person Syn. คนละเอียด, คนเนี๊ยบ
คนละเอียด (n.) fastidious person See also: meticulous person, punctilious person, delicate person Syn. คนเนี๊ยบ
คนเนี๊ยบ (n.) fastidious person See also: meticulous person, punctilious person, delicate person Syn. คนละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย?
Because, Markham, you're exactly the kind of fastidious packrat who keeps a handwritten log of every book he's ever sold.ก็เพราะว่า มาร์คแฮม คุณน่ะเป็นประเภท ทำงานถ้วนถี่ จดไว้หมดเลยว่า ว่าขายให้ใครบ้าง
Fastidious in his appearance, poor social skills-- this list is by no means comprehensive.แน่นอนว่าไม่ แต่ถ้าฉันไม่ถามคำถามพวกนี้
And I'll make sure that I'm fastidiously groomed.และผมจะเป็น เจ้าบ่าวที่พิถีพิถัน
Maybe the only thing that's saving me is Gale's fastidiousness.นั่นอาจจะเป็นสิ่งเดียว ที่รักษาชีวิตของฉันเอาไว้ ก็คือปล่อยให้เกลจู้จี้จิกจิก

fastidious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由闊達;自由豁達;自由濶達[じゆうかったつ, jiyuukattatsu] (n,adj-na) free and easy; open and natural; not fastidious
選り好み;えり好み[よりごのみ(選り好み);えりごのみ, yorigonomi ( erigonomi ); erigonomi] (n,vs) being particular about; fastidious
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P)
小難しい[こむずかしい, komuzukashii] (adj-i) troublesome; fastidious; tortuous
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P)
潔癖[けっぺき, keppeki] (adj-na,n) fastidiousness; love of cleanliness; (P)
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

fastidious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret FR: chercher la petite bête ; faire des difficultés
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious FR: couper les cheveux en quatre ; chercher midi à quatorze heures
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety FR:
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fastidious
Back to top