ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quietly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quietly*, -quietly-

quietly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quietly (adv.) อย่างเงียบ See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly (adv.) อย่างเงียบๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อย (adv.) quietly See also: silently, softly lightly, gently Syn. เบา, เงียบ Ops. ดัง, อึกทึก
ค่อยๆ (adv.) quietly See also: silently, softly, lightly, gently Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล Ops. ดัง, อึกทึก
สงบ (adv.) quietly See also: silently Syn. นิ่ง
เงียบๆ (adv.) quietly See also: silently Syn. เฉยๆ Ops. อึกทึก, ครึกโครม
เงียบกริบ (adv.) quietly See also: silently, still, reticently, soundlessly Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ Ops. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ
เงียบสนิท (adv.) quietly See also: silently, still, reticently, soundlessly Syn. เงียบเชียบ Ops. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ
เฉย (adv.) quietly See also: silently Syn. นิ่ง, สงบ
เฉยๆ (adv.) quietly See also: silently Ops. อึกทึก, ครึกโครม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One night, when I found she had come back quietly from London,คืนหนึ่งเมื่อผมพบว่าหล่อนเเอบกลับ มาจากลอนดอนอย่างเงียบๆ
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา
Find out if there's a doctor on board, as quietly as you can.หาดูซิว่ามีหมออยู่บนเครื่องนี่มั้ย แบบเงียบที่สุดเลยนะ
Now I suggest that we stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly one at a time, and pretend that none of this has ever happened.ตอนนี้ผมขอแนะนำว่าเรา ขนศพไปไว้ในห้องใต้ดิน ล็อคมัน แล้วออกไปอย่างเงียบๆ ทีละคน คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่
You either leave quietly and we take the body or you stay and we beat the shit out of you.พวกแกจะไปอย่างเงียบๆ และเราเอาศพไป หรือ จะอยู่ ให้เราอัดพวกแกให้ขี้ทะลัก
Derek Vinyard was quietly released from Chino... early this morning after serving three and some odd years.เดเร็ค วินยาร์ด ได้รับการปล่อยตัว ออกมาจาก ชิโน้ อย่างเงียบๆ... เมื่อเช้านี้ หลังจากถูกจำคุก มาสามปีกว่า
They're sitting quietly eyes closed.พวกเขานั่งเงียบกันจัง เราสบตากัน
Then you quietly port into the other pods and spread the infection to them.คุณพอร์ทมันเข้ากับพอดอื่น และฉีดเชื้อโรคเขาไป
I've lived quietly since then.ที่ฉันใช้ชีวิตอยู่เงียบๆ หลังจากนั้น.
Sabine left as quietly as she cameซาบีนจากเราไปอย่างเงียบๆ
For the laundry, there's no choice, but for Kyoko to sneak out quietly for the laundryกรณีนั้น ไม่มีทางเลือก ยกเว้นให้เคียวโกะ ออกไปซักผ้าอย่างเงียบๆ
Take five minutes out of the day and just sit quietly and take a break.แค่ 5 นาที ของทั้งวัน... ...และแค่นั่งเงียบๆพักผ่อน

quietly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 闟] peacefully; quietly
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, 悄悄] quietly
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, 悄然] quietly
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, 轻声 / 輕聲] quietly; softly; neutral tone; light stress

quietly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death)
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv,adv-to) (uk) quietly
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region
悠々自適;悠悠自適[ゆうゆうじてき, yuuyuujiteki] (adj-na,adj-no,n) living a life of leisure with dignity; living quietly and comfortably free from worldly cares; otium cum dignitate
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate)
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P)
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth)
安座[あんざ, anza] (n,vs) sitting quietly; sitting cross-legged
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P)
無事に[ぶじに, bujini] (adv) safely; peacefully; quietly; without problems
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
粛として[しゅくとして, shukutoshite] (exp) quietly; softly; solemnly
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly
閑々;閑閑[かんかん, kankan] (adv) (See 優々閑々) quietly; self-composed
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet!
音もなく[おともなく, otomonaku] (exp,adv) quietly; soundlessly

quietly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย ๆ = เฉยๆ[adv.] (choēi-choēi) EN: quietly ; so-so ; I don't care FR: couci-couça
ดื้อเงียบ[X] (deū ngīep) EN: quietly intractable FR:
กะดอก ๆ = กะดอกๆ[adv.] (kadøk-kadøk) EN: quietly FR:
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
คมในฝัก[adj.] (khomnaifak) EN: having latent qualities ; of hidden virtue ; with a lot of potential ; quietly brilliant ; modest in one’s ability FR:
ครวญเพลง[v. exp.] (khrūan phlē) EN: croon ; sing quietly and gently FR: fredonner
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently FR: silencieusement
นั่งนิ่ง[v. exp.] (nang ning) EN: sit still ; sit quietly FR:
เงียบ[adv.] (ngīep) EN: silently ; quietly ; softly FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[adv.] (ngīep-ngīep) EN: quietly ; silently FR: sans faire de bruit
เรียบ ๆ = เรียบๆ[adv.] (rīep-rīep) EN: quietly FR:
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop nin) EN: still ; quietly ; calmly FR: calme ; paisible
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly FR: marcher sur la pointe des pieds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quietly
Back to top