ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fussy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fussy*, -fussy-

fussy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fussy (adj.) จุกจิกจู้จี้
fussy man (n.) คนที่จู้จี้
English-Thai: HOPE Dictionary
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious
English-Thai: Nontri Dictionary
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกจิกจู้จี้ (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จู้จี้ขี้บ่น
จู้จี้ขี้บ่น (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จุกจิกจู้จี้
จู้จี้จุกจิก (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้
จุกจิกจู้จี้ (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จู้จี้ขี้บ่น
จู้จี้ขี้บ่น (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จุกจิกจู้จี้
จู้จี้จุกจิก (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He found his real dad. What's he got to be fussy about?เขาเจอพ่อที่แท้จริงแล้ว แล้วเขาจะหงุดหงิดเรื่องอะไรหล่ะ?
You know how fussy Mufan isนายก็รู้มู้ฟานจู้จี้แค่ไหน
You're such a fussy eater.เธอนี่จุกจิกเรื่องกิน แปลก_BAR_
Todd gets fussy when she misses his ballet recitals.ทอดด์จะบ่นเธอหากเธอพลาด การแสดงบัลเล่ต์ของเขา
Much too fussy for where we're going.ดูแลยากเกินไป สำหรับที่ๆเราจะไป
She's a very fussy baby, so she'll be wailing through their entire performance.เธอเป็นจอมจู้จี้ ที่รัก เธอจะกรีดร้องตลอดการแสดงเลยล่ะ
Nothing fussy this time around.ไม่มีอะไรพิถีพิถันมากนักครั้งนี้
Sorry, she's a fussy baby, this one.ขอโทษนะคะ เธอเป็นเด็กขี้งอแงไปหน่อย
Good job I'm not a fussy eater.ดีมาก ฉันไม่ชอบกินจุกจิก
Fussy, as ever...Fussy, as ever... Coming up!
I think he misses you a lot. He's all fussy.ชั้นคิดว่าอูแรมคงคิดถึงนายน่ะ เขาดูหงุดหงิดมาก
Oh, no, but one of the least fussy.โอ้ ไม่แค่เรื่องจุกจิกเล็กน้อย

fussy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luō, ㄌㄨㄛ, 罗 / 囉] fussy; talkative
挑剔[tiāo ti, ㄊㄧㄠ ㄊㄧ˙, 挑剔] picky; fussy

fussy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy
小うるさい[こうるさい, kourusai] (adj-i) particular; hard to please; fussy
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P)
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

fussy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret FR: chercher la petite bête ; faire des difficultés
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious FR: couper les cheveux en quatre ; chercher midi à quatorze heures
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety FR:
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ขี้บ่น[adj.] (khī bon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
เรื่องมาก[X] (reūang māk) EN: picky ; fussy FR:

fussy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heikel {adj} | heikler; heikeler | am heikelstenfussy | fussier | fussiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fussy
Back to top