ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

junction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *junction*, -junction-

junction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
junction (n.) จุดเชื่อมต่อ Syn. connection, coupling
junction (n.) ชุมทาง See also: ทางแยก Syn. intersection
English-Thai: HOPE Dictionary
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,หัวต่อ,ชุมทาง,ที่,บรรจบ,จุดประสาน,สิ่งเชื่อมต่อ.
English-Thai: Nontri Dictionary
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
junctionที่ต่อ, ที่เชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junctionรอยต่อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ชุมทาง (n.) junction Syn. ศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง (n.) junction See also: center, centre, hub
สบ (n.) junction
ส่วนต่อ (n.) junction See also: joint
แพร่ง (n.) junction See also: crossroads Syn. ทางแยก
คำสันธาน (n.) conjunction
คำเชื่อม (n.) conjunction
ชุมทางรถไฟ (n.) railway junction
สันธาน (n.) conjunction Syn. ตัวเชื่อม, คำเชื่อม, คำสันธาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The machines have taken Junction 21.เครื่องจักรมันยึดจุดเชื่อม 21
It's junction 13 that's just murder, isn't it? Total gridlock this morning.ที่ทางแยก 13 มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น ติดแหง็กเลยเมื่อเช้า
He's buried something in a junction box out there and covered it with dirt- - I saw him.มันฝังอะไรบางอย่างไว้ในกล่องข้างนอกนั่น แล้วเอาดินกลบไว้ ฉันเห็น
It's gonna wanna follow the scent. From the safari park, one junction down.ใช้สำหรับล่อตัวผู้ เอามาจากซาฟารีปาร์กเลยนะเนี่ย
Traffic now, the M23 is closed eastbound at junction 19 due to an overturned heavy-goods vehicle.ที่เกิดจากแกงค์วัยรุ่น การจราจร การจราจรยังคงหนาแน่น ในเเถบเเยกเบเคอร์
Wait. this address, junction road,เดี๋ยว ที่อยู่นี้ มีถนนแยกไปได้
Right here, at the junction of the maxilla and palatine.ตรงนี้ ที่ตรงเชื่อมต่อของขากรรไกรกับเพดานปาก
In ten feet, turn left, straight on into the junction room.สิบก้าวแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงเข้าไป/Nในห้องเชื่อมต่อ
A kid, he gets into the junction box....they'll have his tattoos on file.
We should hit a... We should hit a junction by now.ไม่ นะ ไม่ เรามาที่นี่แล้วนี่หว่า
Power surge to the junction box-- one-in-a-million event.ไฟฟ้าลัดวงจรในกล่องรวมสายไฟ เหตุการณ์หนึ่งในล้าน
Well, you can add Jerry's Junction to the list of train storesWell, you can add Jerry's Junction to the list of train stores

junction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汉口[Hàn kǒu, ㄏㄢˋ ㄎㄡˇ, 汉口 / 漢口] Hankou, part of Wuhan 武漢|武汉 at the junction of Han river and Changjiang in Hubei
[è, ㄜˋ, 頞] junction of nose and forehead
立体交叉[lì tǐ jiāo chā, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 立体交叉 / 立體交叉] three-dimensional road junction (i.e. involving fly-over bridges or underpass tunnels)
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
连接词[lián jiē cí, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄘˊ, 连接词 / 連接詞] conjunction
连词[lián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄘˊ, 连词 / 連詞] conjunction
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, 丫巴儿 / 丫巴兒] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction
错觉结合[cuò jué jié hé, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 错觉结合 / 錯覺結合] illusory conjunction
错误的结合[cuò wù de jié hé, ㄘㄨㄛˋ ˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 错误的结合 / 錯誤的結合] illusory conjunction
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, 交叉点 / 交叉點] junction; crossroads; intersection point
岔口[chà kǒu, ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 岔口] junction; fork in road
立交[lì jiāo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ, 立交] three-dimensional road junction; abbreviation for 立體交叉|立体交叉

junction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
T字路[ティーじろ, tei-jiro] (n) T junction
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] (n) {comp} Josephson junction
三叉路;三差路[さんさろ, sansaro] (n) three-forked road; junction of three roads
五叉路;5叉路[ごさろ, gosaro] (n) five-forked road; five-road junction
分岐駅[ぶんきえき, bunkieki] (n) junction
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor)
インジャンクション[, injankushon] (n) injunction
ジャンクション[, jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P)
ヘテロ接合[ヘテロせつごう, hetero setsugou] (n) (1) (See 異型接合・1) heterojunction; heterostructure; heterozygosis; (adj-no) (2) (See 異型接合・2) heterozygous
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction)
上合[じょうごう, jougou] (n) (obsc) (See 外合) superior conjunction
下合[かごう, kagou] (n) (obsc) (See 内合) inferior conjunction
中止形[ちゅうしけい, chuushikei] (n) the continuative form when used as a conjunction
中止法[ちゅうしほう, chuushihou] (n) grammatical rule allowing the usage of the continuative form as a conjunction
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction
会合[かいごう, kaigou] (n,vs,adj-no) (1) meeting; assembly; (2) {chem} association; (3) (See 合・4) (astronomical) conjunction; (P)
分かれ目(P);分れ目;別れ目[わかれめ, wakareme] (n) (1) fork; junction; parting of the ways; (2) turning point; (P)
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P)
合接[ごうせつ, gousetsu] (n) conjunction; joint
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together
否定和[ひていわ, hiteiwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation
外合[がいごう, gaigou] (n) (See 内合) superior conjunction
従位接続詞[じゅういせつぞくし, juuisetsuzokushi] (n) {ling} (See 等位接続詞) subordinating conjunction
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.)
選言[せんげん, sengen] (n) {comp} (logical) disjunction
順接[じゅんせつ, junsetsu] (n,vs) resultative (refers to a conjunction where what follows is a result of the preceding)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection
論理積結合[ろんりせきけつごう, ronrisekiketsugou] conjunction
連言[れんごん, rengon] conjunction
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)

junction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมทาง[n. exp.] (chum thāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.) FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction FR:
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
แพร่ง[n.] (phraeng) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction ; square FR: embranchement [m] ; fourche [f]
รอยต่อ[n.] (røitø) EN: joint ; junction ; seam FR: suture [f]
สถานีชุมทาง[n. exp.] (sathānī chu) EN: junction station FR:
ทางสามแพร่ง[n. exp.] (thāng sām p) EN: junction of three roads FR:
ทางสี่แพร่ง[n. exp.] (thāng sī ph) EN: junction of four roads FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f]
ทางแยก[n.] (thāng yaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]
ทางแยกข้างหน้า[n. exp.] (thāng yaēk ) EN: intersection ahead ; junction ahead FR: approche d'un carrefour [f]
อุณหภูมิรอยต่อ[n. exp.] (unhaphūm rø) EN: junction temperature FR:
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting FR: jonction [f] ; croisement [m] ; carrefour [m]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
การเสริม[n.] (kān soēm) EN: expansion ; adjunction ; reinforcement FR:
คำสั่งห้าม[n. exp.] (khamsang hā) EN: injunction ; restraining order FR: injonction [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[n. exp.] (khamsang hā) EN: temporary injunction FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[n. exp.] (khamsang kø) EN: temporary injunction FR:
คำสันธาน[n. exp.] (kham santhā) EN: conjunction FR: conjonction [f]
หลักเกณฑ์การเสริม[n. exp.] (lakkēn kān ) EN: rule of adjunction FR:
ประพจน์เชื่อม[n. exp.] (praphot che) EN: conjunction ; conjunctive proposition ; conjunctive statement FR:
ประพจน์เลือก[n. exp.] (praphot leū) EN: disjunction ; disjunctive proposition ; disjunctive statement FR:
สามแยก[n. exp.] (sām yaēk) EN: T-junction ; 3-way intersection FR: jonction [f] ; carrefour en T [m]
สันธาน[n.] (santhān) EN: conjunction FR: conjonction [f]

junction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzweigkasten {m}branch box; junction box
Kabelanschluss {m}cable junction
Abzweigdose {f}distribution box; junction box; conduit box
Anschlusskasten {m}terminal box; junction box
Gleisdreieck {n}triangular junction
einstweilige Verfügung {f}interlocutory injunction
D-Sub-Haube {f} [techn.]junction shell
Flächendiode {f} [electr.]junction diode
Flächentransistor {m}junction transistor
Verbindungsbahn {f}junction line
einstweilige Verfügung {f}temporary injunction; interim order

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า junction
Back to top