ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finicky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finicky*, -finicky-

finicky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finicky (adj.) จู้จี้ See also: จุกจิก, พิถีพิถัน Syn. fastidious, finical, fussy Ops. indifferent, gross
finicky (adj.) ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยิบโหย่ง (adj.) finicky See also: loaf around Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง Ops. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, basically, calysonias is real finicky, so you gotta keep the nitrogen level just so, otherwise the roots get hydroxic.โดยหลักแล้ว แคลิโซนิแอส ต้องใส่ใจให้มากจริงๆ คุณจะต้องรักษาระดับไนโตรเจน ให้สม่ำเสมอ ไม่งั้น รากของมันจะเน่า
My diet's finicky, so, keep your paws off my stuff.อาหารของฉันจู้จี้จุกจิก เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับของฉันนะ
We used to think that life was finicky, that it would only take hold where it was not too hot, not too cold not too dark or salty or acidic or radioactive.เราเคยคิดว่าชีวิตจะเป็นจู้จี้จุกจิก ว่ามันจะใช้เวลาเพียงถือมันอยู่ที่ไหน ไม่ร้อนเกินไป, ไม่หนาวเกินไป

finicky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娇气[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, 娇气 / 嬌氣] delicate; squeamish; finicky

finicky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)

finicky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety FR:
งอแง[adj.] (ngø-ngaē) EN: finicky ; hard to please ; fretful ; whining ; childish FR: difficile à contenter
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finicky
Back to top