ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fact*, -fact-

fact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fact (n.) ความจริง See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
fact (n.) ส่วนของข้อมูล
fact-finding (adj.) เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง See also: การหาข้อเท็จจริง
fact-sheet (n.) ใบแสดงความคิดเห็น
faction (n.) ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
faction (n.) ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม Syn. dissension
factional (adj.) เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง
factionist (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน
factitious (adj.) ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา See also: ปลอม, กุขึ้นเอง, ที่ทำด้วยฝีมือมนุษย์, ที่สมมติ Syn. artificial
factitive (adj.) เกี่ยวกับคำกริยาที่ต้องการทั้งกรรมตรงและส่วนขยาย
factor (n.) ปัจจัย See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ Syn. constituent, determinant, portion
factor (n.) ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)
factor (n.) ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน Syn. agent
factors (adj.) ซึ่งช่วยลดหย่อน See also: ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. circumstances
factory (n.) โรงงาน See also: โรงงานอุตสาหกรรม Syn. plant, manufactory, industry
factory farm (n.) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด
factotum (n.) ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง
facts (n.) ข้อมูล See also: ตัวเลข, สถิติ Syn. information
facts (n.) ข่าวสาร See also: ข้อมูล, ความรู้ Syn. data, knowledge, intelligence, news
facts of life (idm.) เรื่องเพศและการสืบพันธ์
factual (adj.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง Syn. actual, exact, true, real, evidential
factually (adv.) ซึ่งมีอยู่จริง See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย Syn. actually, really, truly, genuinely, veritably
factually (adv.) โดยแท้จริงแล้ว See also: จริงๆ แล้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.
factitious(แฟคทิช'เชิส) adj. ไม่ใช่ธรรมชาติ,ปลอม,กุขึ้นเอง,ทำด้วยฝีมือมนุษย์,สมมุติ, See also: factitiousness n., Syn. artificial
factitive(แฟค'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับกริยาที่ทำให้เกิดขึ้น
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
factotum(แฟคโท' ทัม) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
factitious(adj) ซึ่งกระทำขึ้น,ซึ่งแต่งขึ้น,ที่กุขึ้น,ปลอม,สมมุติ
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factionกลุ่มแยก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
factitious-ทำเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factorตัวแทนค้าต่าง [ดู commission agent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factual impossibilityกรณีที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Factory โรงงาน อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเท็จจริง (n.) fact See also: truth, evidence, matters of fact Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์
ความเป็นจริง (n.) fact See also: reality, truth Syn. ความจริง Ops. ความเท็จ
เท็จจริง (n.) fact See also: truth, data, figure, reality, actuality, certainty, substantiality, matter Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, เรื่องจริง
เรื่องจริง (n.) fact See also: truth, data, figure, reality, actuality, certainty, substantiality, matter Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง
ตัวกระทำ (n.) factor
ตัวประกอบ (n.) factor Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
ตัวประกอบ (n.) factor Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
ปัจจัย (n.) factor See also: cause, means, element, consideration, essential Syn. เหตุ
องค์ประกอบ (n.) factor Syn. ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) factor Syn. ส่วนประกอบ
ร.ง. (n.) factory Syn. โรงงาน
โรงงาน (n.) factory See also: plant
โรงงาน (n.) factory See also: plant, workshop
นักการ (n.) factotum See also: office boy, dispatch carrier, messenger, general factotum
มูลความ (n.) factual basis See also: element of truth, basis in truth
ความชอบใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
ความพึงใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
ความไม่พอใจ (n.) dissatisfaction See also: displeasure, discontent Ops. ความพอใจ
ความไม่พึงพอใจ (n.) unsatisfactoriness Syn. ความไม่พอใจ Ops. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
ค่าปกป้องแสงแดด (n.) Sun protection factor See also: SPF
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
Respect that fact every second of every dayคำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fact is, I broke the china cupid.ฉันเป็นคนทําตุ๊กตานั่นเเตกเอง
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา
Because as a matter of fact there's a war on.เพราะว่าคือเรื่องของความคือจริง มีสงครามกับ จากนั้นพี่ชายในสงคราม
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ
But the fact is, the bite radius on this animal is different than the wounds on the victim.เเต่รัศมืการกัดของฉลามตัวนี่ ต่างจากบาดเเผลบนตัวเหยื่อ
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ!
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร
The fact is... the fact is... either we are the only ones left... or there's nobody within range of my puny little second world war signals.รู้ไว้ด้วย สรุปก็คือ ก็คือ เราเป็นพวกเดียวที่เหลืออยู่
The fact that she turned up right under our noses says as much, I think.ข้อเท็จจริงก็คือเธอมีสิทธิภายใต้ คำพูดของพวกเรา, ฉันคิดนะ
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร...

fact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, 实则 / 實則] actually; in fact
青铜器[qīng tóng qì, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, 青铜器 / 青銅器] bronze implement; refers to ancient bronze artefacts, from c. 2,000 BC
成因[chéng yīn, ㄔㄥˊ , 成因] cause; factor
中立派[zhōng lì pài, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄆㄞˋ, 中立派] centrist; the centrist faction
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 生产 / 生產] childbirth; parturition; to produce; manufacture
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
事实婚[shì shí hūn, ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄨㄣ, 事实婚 / 事實婚] common-law marriage; de facto marriage
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)
充填因数[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 充填因数 / 充填因數] complementary factor
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 条件 / 條件] condition; prerequisite; factor
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 蒋桂战争 / 蔣桂戰爭] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction
保守派[bǎo shǒu pài, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄆㄞˋ, 保守派] conservative faction
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 贡献者 / 貢獻者] contributor; benefactor
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 流程] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing
生产过程[shēng chǎn guò chéng, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 生产过程 / 生產過程] course of production; manufacturing process
民主派[mín zhǔ pài, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄆㄞˋ, 民主派] Democratic faction
派别[pài bié, ㄆㄞˋ ㄅㄧㄝˊ, 派别 / 派別] denomination; group; school; faction; school of thought
异议分子[yì yì fèn zǐ, ㄧˋ ㄧˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 异议分子 / 異議份子] dissidents; dissenting faction
染厂[rǎn chǎng, ㄖㄢˇ ㄔㄤˇ, 染厂 / 染廠] dye factory; dye-works
因素[yīn sù, ㄙㄨˋ, 因素] element; factor
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, 要素] essential factor; key constituent
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 事实胜于雄辩 / 事實勝於雄辯] Facts speak louder than words. (成语 saw)
因子[yīn zǐ, ㄗˇ, 因子] factor
因式[yīn shì, ㄕˋ, 因式] factor; divisor (of a math. expression)
因式分解[yīn shì fēn jiě, ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 因式分解] factorization
因数[yīn shù, ㄕㄨˋ, 因数 / 因數] factor (of an integer); divisor
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 实事 / 實事] fact; actual thing; practical matter
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 工厂 / 工廠] factory
帮派[bāng pài, ㄅㄤ ㄆㄞˋ, 帮派 / 幫派] faction
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, 厂主 / 廠主] factory owner
派性[pài xìng, ㄆㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 派性] factionalism; tribalism
党魁[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, 党魁 / 黨魁] faction leader; head of political party
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, 厂史 / 廠史] factory history

fact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことから[, kotokara] (exp) from the fact that ...
ことので[, kotonode] (exp) from the fact that ...
その実;其の実[そのじつ, sonojitsu] (adv) in fact
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
とあって[, toatte] (conj) due to the fact that; because of
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
事前従犯[じぜんじゅうはん, jizenjuuhan] (n) accessory before the fact
事実を曲げる[じじつをまげる, jijitsuwomageru] (exp,v1) to falsify a fact
事後従犯[じごじゅうはん, jigojuuhan] (n) accessory after the fact
事後従犯人[じごじゅうはんにん, jigojuuhannin] (n) (See 事後従犯) accessory after the fact
全く以て[まったくもって, mattakumotte] (exp) as a matter of fact
実際にある;実際に有る[じっさいにある, jissainiaru] (exp,adj-f) real; actual; de facto; in fact
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
虚実混交;虚実混淆[きょじつこんこう, kyojitsukonkou] (n) mishmash of truth and untruth; mixture of fiction and fact
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it
逸事[いつじ, itsuji] (n) anecdote; unknown fact
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor)
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P)
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
オーパーツ[, o-pa-tsu] (n) out of place artifact; OOPArt
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom
こっちゃ[, koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb
コンパック[, konpakku] (n) {comp} Compaq (computer manufacturer); (P)
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
スケーリングファクター[, suke-ringufakuta-] (n) scaling factor
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer)
ステッパー[, suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no)
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor
共通因数[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set
因数[いいんすう, iinsuu] factor
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor)
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition)
生産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture
階乗[かいじょう, kaijou] factorial
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods

fact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing ) EN: in fact FR: à vrai dire ; pour tout dire
อาศัยว่า[X] (āsai wā) EN: because ; relying on ; relying on the fact that ; on the basis FR:
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām p) EN: indeed ; in fact FR:
จริง ๆ = จริงๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually ; in fact FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
การที่[X] (kān thī) EN: the fact that FR: le fait que
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact FR: fait [m]
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[n. exp.] (khøthetjing) EN: accepted fact FR:
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[n. exp.] (khøthetjing) EN: indisputable fact FR:
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair ; gist FR: fait [m] ; matière [f]
ความจริง[n.] (khwām jing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความเป็นจริง[n. exp.] (khwām pen j) EN: truth ; fact ; reality FR: réalisme [m] ; réalité [f] ; vérité [f]
ในความเป็นจริง[adv.] (nai khwām p) EN: in fact FR: en fait ; en réalité
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to (the fact that) ; owing to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for FR: par suite de ; dû à ; à cause de ; du fait de ; comme ; car
พฤตินัย[n.] (phreuttinai) EN: fact ; factual sense FR:
พฤตินัย[adj.] (phreuttinai) EN: actual ; de facto ; in fact FR: de facto
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]
ตามจริง[adv.] (tām jing ) EN: in fact ; in thruth ; frankly FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed FR: en fait ; en réalité
แท้จริงแล้ว[conj.] (thaējing la) EN: in fact FR: en fait ; en réalité
แท้ที่จริง[adv.] (thaēthījing) EN: in reality ; in fact FR: en réalité
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire ; pour tout dire
ที่จริงแล้ว[X] (thī jing la) EN: indeed ; really ; actually ; in fact FR: à vrai dire
ที่แท้[X] (thīthaē) EN: in fact ; in reality FR: en fait ; en réalité
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen k) EN: split into factions ; form cliques FR:
แบ่งพรรคแบ่งพวก[v. exp.] (baeng phak ) EN: divide into factions FR:
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า[n. exp.] (bai jaēng k) EN: electricity bill FR: facture électricité [f]
ใบแจ้งหนี้[n.] (bai jaēng-n) EN: invoice ; bill FR: facture [f]
ใบกำกับสินค้า[n. exp.] (bai kamkap ) EN: invoice ; sales invoice FR: facture [f]
ใบเรียกเงิน[n. exp.] (bai rīek ng) EN: FR: facture [f]
ใบสำคัญรับเงิน[n. exp.] (baisamkhan ) EN: bill FR: facture [f]
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m] ; note [f]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phū) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บุรุษไปรษณีย์[n. exp.] (burut prais) EN: postman ; mailman (Am.) FR: facteur [m] ; postier [m]
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture

fact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachrichter {m}judge of fact
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Munitionsfabrik {f}ammunition factory
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.]
Kraftfahrzeughersteller {m}automobile manufacturer
Betäubung {f}stupefaction
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory
Knochenbearbeitung {f}bone manufacturing
Füllfaktor {m}bulk factor
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Fabrik-Schild {n}manufacturer's plate
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor
Computerhersteller {m}computer manufacturer
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture
Herstellungsland {n}country of manufacture
Kundenzufriedenheit {f}customer satisfaction
Abklingfaktor {m}decay factor
Fabrikationsfehler {m}defect in manufacture
Klirrfaktor {m}distortion factor
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor
Tastverhältnis {n} [electr.]duty factor
Wirkungsgrad {m}efficiency factor
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor
Kostenfaktor {m}expense factor
Fabrikant {m}factory owner
Fabrikarbeit {f}work in a factory
Fabrikarbeiter {m}factory worker
Fabrikationsfehler {m}manufacturing-defective
Sachbuch {n}fact book; non-fiction book; book of non-fiction
Datenblatt {n}data sheet; fact-sheet
Faktorenanalyse {f}factor analysis
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fact
Back to top