ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ignite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ignite*, -ignite-

ignite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ignite (vt.) ก่อไฟ See also: จุด, จุดไฟ Syn. enkindle, kindle
ignite (vi.) ก่อไฟ See also: จุด, จุดไฟ Syn. enkindle, kindle
English-Thai: HOPE Dictionary
ignite(อิก'ไนทฺ) vt. ทำให้ลุกไหม้,ทำให้ติดไฟ,ย่าง. vi. ติดไฟ,ลุกไหม้., See also: ignitable,ignitible adj. ignitability,ingitibility n., Syn. light,fire,burn,kindle
English-Thai: Nontri Dictionary
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
igniterตัวจุดไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเพลิง (n.) igniter of fire See also: igniter of fire for cremation Syn. ผู้จุดไฟเผาศพ
ผู้จุดไฟเผาศพ (n.) igniter of fire See also: igniter of fire for cremation
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ฟุ่บ (adv.) sound of ignited gunpowder See also: sound of a burning fuse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"We do not want to ignite the fear or hatred of anyone.เราไม่ต้องการจุดชนวน ความกลัวหรือเกลียดผู้ใด
If you can cut the lead in the system terminal, it should create a short which will ignite the fuel line before the booster engines can fireถ้าหากคุณตัดสายไฟหลักในระบบควบคุม มันจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้ จากนั้นก็จุดชนวนที่ท่อส่งน้ำมัน ก่อนที่จะถึงตัวเร่งของเครื่องยนต์
When the moment is right, we will ignite the Beacon of the Liberty!เมื่อเวลานั้นมาถึง, เราจะจุดคบเพลิงเสรีภาพ!
That's more than enough to ignite brake fluid.เกินพอที่จะทำให้เกิดไฟ
The Wild Bunch have had to put extra money on top to ignite Lenny's contacts.แก๊งจอมแสบคงต้องอัดฉีดเงินพิเศษสักก้อน ให้เส้นสายของเลนนี่
Yeah, well, I didn't ignite him.ใช่, แล้วไง, ผมไม่ได้จุดไฟเขานะ
That's enough spark to ignite a gasoline vapor.นั่นพอที่จะทำให้น้ำมันเกิดประกายไฟ
But only twin-ness can ignite the power.แต่คู่แฝดเท่านั้น ที่จะสามารถจุดไฟได้
The impact will ignite the propellant, and that generates the gas that fills the airbag.แรงกระแทกเป็นตัวกระตุ้นจุดระเบิด ให้แก๊สกระจายตัวเต็มในถุงลม
Sir, if you ignite the red matter...-แต่นั่นจะทำให้สสารเแดงระเบิดได้
Then ignite the rum, caramel...แล้วติดไฟด้วยรัม คาราเมล
# You just gotta ignite the light ## แล้วคืนนี้จะเป็นของเธอ #

ignite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆管[bào guǎn, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, 爆管] cartridge igniter; squib
发火[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, 发火 / 發火] catch fire; ignite; detonate; get angry
褐煤[hè méi, ㄏㄜˋ ㄇㄟˊ, 褐煤] lignite; brown coal

ignite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
燃え付く;燃えつく;燃付く[もえつく, moetsuku] (v5k,vi) to catch fire; to ignite
亜炭[あたん, atan] (n,adj-no) lignite; brown coal
火がつく;火が付く;火が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited
火をつける;火を付ける;火を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.)
着火[ちゃっか, chakka] (n,vs) ignited; kindled; catching (fire)
褐炭[かったん, kattan] (n,adj-no) brown coal; lignite

ignite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light FR: allumer
จุดชนวน[v.] (jutchanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse FR: mettre la puce à l'oreille
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite FR: causer ; provoquer ; déclencher
ก่อไฟ[v. exp.] (kø fai) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite FR: allumer le feu ; faire du feu
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; ignite ; flame ; kindle ; set alightt ; consume FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ประดับไฟ[v. exp.] (pradap fai) EN: light a fire ; kindle a fire ; ignite a fire ; catch fire FR:
ทำให้ติดไฟ[v. exp.] (thamhai tit) EN: set alight ; ignite FR:
ติด[v.] (tit) EN: start ; light ; set fire ; ignite ; kindle FR: démarrer
ติดไฟ[v.] (titfai) EN: light a fire ; kindle a fire ; ignite a fire ; catch fire FR: mettre en feu
ฟุ่บ[X] (fup) EN: [sound of ignited gunpowder] FR:
ความมีเกียรติ[n. exp.] (khwām mī kī) EN: dignity FR: dignité [f]
ลิกไนต์ = ลิกไนท[n.] (liknai= lik) EN: lignite FR: lignite [m]
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[n. exp.] (saksī khwām) EN: human dignity FR: dignité humaine [f]
ถ่านหิน[n.] (thānhin) EN: coal FR: charbon [m] ; lignite [m]
ถ่านหินสีน้ำตาล[n. exp.] (thānhin sī ) EN: brown coal ; lignite FR: charbon brun [m]
ถ่านลิกไนต์ = ถ่านลิกไนท[n.] (thān liknai) EN: lignite FR:
ต้นเพลิง[n.] (tonphloēng) EN: source of a fire ; igniter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ignite
Back to top