ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold*, -hold-

hold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold (vt.) กอด Syn. clasp, cuddle, embrace
hold (n.) การควบคุม See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
hold (n.) การจับไว้ See also: การคว้าไว้
hold (n.) การทำให้หยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า
hold (vt.) เก็บเอาไว้ See also: สงวนไว้, รักษาไว้
hold (vt.) เกาะติด See also: ยึดติด
hold (vt.) ครอบครอง See also: เป็นเจ้าของ
hold (n.) คุก
hold (vt.) จัดเตรียม See also: เตรียมการ, จัดแจง
hold (vt.) จับไว้ See also: คว้าไว้, กำไว้ Syn. catch, grasp, grip
hold (vt.) เชื่อว่า See also: เข้าใจว่า
hold (vt.) ทำให้ล่าช้า See also: ทำให้หยุดชะงัก
hold (vt.) บรรจุ See also: บรรทุก, ใส่ได้
hold (n.) พันธนาการ
hold (vt.) อดกลั้น See also: กลั้น
hold (n.) ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน See also: พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน
hold a meeting (idm.) จัดประชุม
hold against (phrv.) ตำหนิ See also: ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ Syn. charge against, count against, tell against, weigh against
hold all the cards (idm.) อยู่ที่ตำแหน่งน่าพอใจ
hold aloof (phrv.) แยกตัว See also: ไม่อยู่ใกล้คนอื่น, ไม่เข้าร่วมกับคนอื่น, อยู่ห่างๆ Syn. hang back
hold at (phrv.) ยังอยู่ห่างไกล Syn. hang back
hold back (phrv.) สกัดกั้น See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง Syn. keep back
hold back (phrv.) ควบคุมความรู้สึก See also: อดกลั้น, ระงับอารมณ์ Syn. hold in, keep back, keep down, keep in
hold back (phrv.) ทำให้ถดถอย See also: ถอยกลับ, ทำให้ไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้า Syn. keep back
hold back (phrv.) ทำให้ล่าช้า See also: ทำให้เลื่อนออกไป Syn. hang up, hold off
hold back (phrv.) ปิดบัง See also: เก็บเป็นความลับ Syn. keep back, keep from
hold back (phrv.) ไม่เต็มใจทำ See also: จำใจ, ไม่กระตือรือร้น Syn. hang back
hold by (phrv.) ยึด See also: ยึดติดกับ Syn. adhere to
hold by (phrv.) ยอมรับ Syn. hold with
hold captive (phrv.) จับเป็นนักโทษ See also: เข้าคุก
hold cheap (phrv.) ทำให้มีค่าน้อยมาก Syn. hold dear
hold dear (phrv.) ทำให้มีค่าน้อยมาก Syn. hold cheap
hold down (phrv.) ก้มลง See also: ก้ม
hold firm (phrv.) ยึดมั่น Syn. stand fast, stand firm, stand pat, stick fast
hold firmly (vt.) กอดรัด
hold for (phrv.) เก็บไว้ See also: เก็บรักษาไว้, ดูแลให้, สงวนไว้ Syn. keep for, reserve for, save for
hold forth (phrv.) พูดยืดยาว (อย่างผิดๆ) See also: ร่ายยาว
hold forth (phrv.) เสนอ (สิ่งที่ดี) See also: มอบ (สิ่งที่ดี)
hold good (idm.) ยังดีอยู่ See also: ยังรักษาไว้
hold good for (idm.) สมควร See also: เหมาะสม, เทียบเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
holden(โฮล'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ hold
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด,ผู้ยึด,เจ้าของ,ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
holdfastn. เครื่องยึด,เครื่องจับ,ตะขอ,ที่หนีบ
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
holdoutn. การยึดหน่วง,คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
holdupn. การปล้น,การจี้ปล้น,การหยุดยั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุม (v.) hold See also: grab, grasp, seize, clutch, clasp Syn. จับ, กำ Ops. ปล่อย
คงอยู่ได้ (v.) hold See also: occupy Syn. อยู่, ธำรง, คงไว้, ชูไว้, ทรงไว้
จับ (v.) hold See also: grasp Syn. ยึด, หยิบจับ Ops. ปล่อย
ชูไว้ (v.) hold See also: occupy Syn. คงอยู่ได้, อยู่, ธำรง, คงไว้, ทรงไว้
ดำรงอยู่ (v.) hold See also: occupy Syn. คงอยู่ได้, อยู่, ธำรง, คงไว้, ชูไว้, ทรงไว้
ถือ (v.) hold See also: bear, carry
ยึดถือ (v.) hold See also: cling to, seize, adhere to, stick Syn. นับถือ, ยึดมั่น Ops. ปล่อยวาง
หยิบจับ (v.) hold See also: grasp Syn. ยึด Ops. ปล่อย
หิ้ว (v.) hold See also: carry Ops. วาง
อยู่ (v.) hold See also: occupy Syn. คงอยู่ได้, ธำรง, คงไว้, ชูไว้, ทรงไว้
เกาะ (v.) hold See also: cling, arrest, catch, grab, take Syn. จับ, ยึด Ops. ปล่อย
เปิด (v.) hold See also: run, begin, have Syn. เริ่มประชุม Ops. ปิดประชุม
เริ่มประชุม (v.) hold See also: run, begin, have Ops. ปิดประชุม
โอบอุ้ม (v.) hold See also: carry, embrace
โอบอุ้ม (v.) hold See also: carry, embrace
ควบ (v.) hold (2) posts simultaneously See also: be concurrently
ฉุดรั้ง (v.) hold (someone) back See also: stop, prevent, obstruct, delay Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง
ยื้อ (v.) hold (someone) back See also: stop, prevent, obstruct, delay Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, หน่วง, ฉุดรั้ง
หน่วงเหนี่ยว (v.) hold (someone) back See also: stop, prevent, obstruct, delay Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง
อัด (v.) hold a breath Syn. กลั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you hold this for a sec? Sureคุณช่วยถือนี่ให้สักครู่หนึ่งได้ไหม? ได้สิ
Hold on a secondรอสักครู่หนึ่งก่อน
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ
I got no strings to hold me dow--ฉันได้รับสายจะกอดฉันดาว โจนส์ไม่มี
I got no strings to hold me downฉันได้รับสายจะถือฉันลงไม่มี
We can't hold out much longer.เราไม่สามารถถือออกมากอีก ต่อไป
Well, I suppose that clip will hold all right.หวังว่าคราวนี้มันจะเข้าที่ ไม่หลุดออกมาอีกแล้วนะ
Oh, I see. You're going to hold de Winter's hand through all this.เข้าใจล่ะท่านจะเอาใจช่วยคุณเดอ วินเทอร์ ไปตลอดการสืบสวน
OK, fellas. Can we hold it down a minute?ตกลง Fellas เราสามารถถือมันลงนาที?
Let's hold it down. These side arguments are only slowing' us up.ให้ค้างไว้ ข้อโต้แย้งข้างเคียงเหล่านี้เป็นเพียงการ slowin 'เราขึ้น
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา
I must hold him all I can and then give him line when he must have it.ฉันต้องถือเขาทั้งหมดที่ฉัน สามารถทำได้ แล้วให้เขาบรรทัดเมื่อเขา จะต้องมีมัน
Does this man hold public office?{\cHFFFFFF}ไม่ชายคนนี้ ดำรงตำแหน่งสาธารณะ?
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด

hold ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
[cāng, ㄘㄤ, 仓 / 倉] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship)
[cāng, ㄘㄤ, 舱 / 艙] cabin; the hold of a ship or airplane
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
扣留[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 扣留] detain; hold in custody
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 不齿 / 不齒] despise; hold in contempt
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, 任职 / 任職] hold an office or post
供职[gòng zhí, ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ, 供职 / 供職] hold an office or post
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 衔 / 啣] hold in mouth
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 噙] hold in the mouth
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 夹 / 夾] hold between; lined; narrow lane
屏息[bǐng xī, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, 屏息] hold one's breath
屏气[bǐng qì, ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 屏气 / 屏氣] hold one's breath
[biē, ㄅㄧㄝ, 憋] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back
[è, ㄜˋ, 扼] hold (strategic position)
把舵[bǎ duò, ㄅㄚˇ ㄉㄨㄛˋ, 把舵] hold the rudder; hold (take, be at) the helm; steer
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 衔 / 銜] hold in mouth; nominal office
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, 竖起 / 豎起] hold up (high); raise up
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, 一夫当关,万夫莫开 / 一夫當關,萬夫莫開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies
高举[gāo jǔ, ㄍㄠ ㄐㄩˇ, 高举 / 高舉] lift up; hold high
开吊[kāi diào, ㄎㄞ ㄉㄧㄠˋ, 开吊 / 開弔] to hold memorial service; to hold a funeral
预赛[yù sài, ㄩˋ ㄙㄞˋ, 预赛 / 預賽] preliminary competition; to hold preliminary heats
吊索[diào suǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 吊索] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning)
通话[tōng huà, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 通话 / 通話] talk over telephone; hold a conversation
锐不可当[ruì bù kě dāng, ㄖㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 锐不可当 / 銳不可當] unstoppable; hard to hold back
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc
秉持[bǐng chí, ㄅㄧㄥˇ ㄔˊ, 秉持] uphold; hold fast to
[zhàng, ㄓㄤˋ, 仗] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle
妇女能顶半边天[fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 妇女能顶半边天 / 婦女能頂半邊天] Woman can hold up half the sky; fig. nowadays, women have an equal part to play in society
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
[yà, ㄧㄚˋ, 掗] attach; brandish; hold
听阈[tīng yù, ㄊㄧㄥ ㄩˋ, 听阈 / 聽閾] audibility threshold
夫权[fū quán, ㄈㄨ ㄑㄩㄢˊ, 夫权 / 夫權] authority over the household

hold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei
シザースホールド[, shiza-suho-rudo] (n) scissors hold
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute
ホールドアップ[, ho-rudoappu] (int) (1) Hold up!; Hands up!; (vs) (2) to hold up
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady
会を催す[かいをもよおす, kaiwomoyoosu] (exp,v5s) to hold a meeting
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
保留[ほりゅう, horyuu] (n,vs) (1) reserve; putting on hold; deferment; (2) hold (e.g. telephone button); pending; (P)
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share
兼す[けんす, kensu] (vs-c) to combine with; to serve as both; to hold an additional post; to use with
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P)
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
反りくり返る;反っくり返る;そっくり返る[そりくりかえる(反りくり返る);そっくりかえる(反っくり返る;そっくり返る), sorikurikaeru ( sori kuri kaeru ); sokkurikaeru ( hankku ri kaeru ; sokkuri kaeru )] (v5r,vi) to throw one's chest out; to hold one's head high
取って置く;取っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt
取り押さえる;取り押える;取押える;取り抑える;取抑える[とりおさえる, toriosaeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to hold down; to subdue
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.)
口を噤む[くちをつぐむ, kuchiwotsugumu] (v5m,exp) to hold one's tongue; to shut up
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
含ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1,vt) (See 含む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
咥える;銜える;啣える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) (uk) to hold in one's mouth
噤む;鉗む[つぐむ, tsugumu] (v5m,vt) (uk) to shut one's mouth; to hold one's tongue; to keep silent
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
固唾をのむ;固唾を飲む;固唾を呑む[かたずをのむ, katazuwonomu] (exp,v5m) to hold one's breath (in fear, anxiety, etc.)
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children)
守り切る[まもりきる, mamorikiru] (v5r) to hold on to something (e.g. secret, lead in a race, etc.)
宴を張る[えんをはる, enwoharu] (exp,v5r) to give a dinner party; to hold a banquet
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right
差し上げる(P);差上げる(io)[さしあげる, sashiageru] (aux-v,v1,vt) (1) (hum) to give; to offer; (v1,vt) (2) (hum) to lift up; to hold up; to raise; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder
敷居[しきい, shikii] threshold
敷居値ゲート[しきいちゲート, shikiichi ge-to] threshold gate, threshold element
敷居値演算[しきいちえんざん, shikiichienzan] threshold operation
敷居値素子[しきいちそし, shikiichisoshi] threshold gate, threshold element
敷居値関数[しきいちかんすう, shikiichikansuu] threshold function
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
抱く[だく, daku] Thai: กอด English: to hold
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting

hold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
เอาโทษ[v. exp.] (ao thōt) EN: penalize ; punish ; hold responsible for FR:
อัด[v.] (at) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
ช้าก่อน[X] (chākøn) EN: hold on ; calm down FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ชูป้าย[v. exp.] (chū pāi) EN: hold a placard FR: tenir une pancarte
ดักรอ[v. exp.] (dak rø) EN: hold up and wait for FR:
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ดำรงอยู่[v. exp.] (damrong yū) EN: hold ; occupy FR: exister ; subsister ; occuper
ดึงเรื่องไว้[v. exp.] (deung reūan) EN: hold back FR:
ดูแลด้านการเงิน[v. exp.] (dūlaē dān k) EN: hold the purse strings (loc.) FR: tenir les cordons de la bourse (loc.)
ดูแลเรื่องการเงิน[v. exp.] (dūlaē reūan) EN: hold the purse strings (loc.) FR: tenir les cordons de la bourse (loc.)
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูถูกเหยียดหยาม[v. exp.] (dūthūk yīet) EN: hold in contempt FR:
อึดใจ[v.] (eutjai) EN: hold one's breath FR:
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
จำบับ[v.] (jambap) EN: hold FR:
จำนับ[v.] (jamnap) EN: hold FR:
จำหนับ[v.] (jamnap) EN: hold FR:
จำทาบ[v.] (jamthāp) EN: hold FR: tenir
จำทวย[v.] (jamthūay) EN: hold FR:
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; seize FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับมือ[v.] (japmeū) EN: shake hands ; hold someone's hand FR: prendre la main ; serrer la main
จัดเจน[adj.] (jatjēn) EN: experienced ; well versed in ; an hold hand (at) FR: expérimenté
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up FR: voler ; dérober ; dévaliser ; détrousser (vx) ; piller
จี้ปล้น[v. exp.] (jī plon) EN: hold up ; rob FR:
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation ; make a booking FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de ; accueillir
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักจดหมาย [v. exp.] (kak jotmāi) EN: intercept a letter ; withhold a letter ; hold back a letter FR: intercepter une lettre ; retenir une lettre
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
กักเรื่อง[v. exp.] (kak reūang) EN: hold back ; delay FR:

hold ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust
Haushaltsartikel {m}house hold article
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H)
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Beteiligungsquote {f}amount of holding
Bollwerk {n}stronghold
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bürstenhalter {m}brush holder
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time
Elektrodenhalter {m}electrode holder
Gin {m}; Wacholderbranntwein
Halt {m}foothold
Halter {m}holder
Halterung {f}holder; socket
Haushaltungsvorstand {m}head of the household
Haltepunkt {m}hold point
Betriebsstrahler {m}holding ejector
Dachgesellschaft {f}holding company
Haltedauer {f}holding period
Haltekraft {f}holding load
Warteschaltung {f}holding circuit
Householder-Matrix {f} [math.]Householder matrix
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Hausgott {m}household god
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance
Weißzeug {n}household linen
Wohnmöbel {pl}household furniture
Weihrauchgefäß {m}incense holders

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold
Back to top