ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mark*, -mark-

mark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark (n.) รอยแผลเป็น See also: รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น Syn. scar, blemish
mark (n.) สัญลักษณ์ See also: เครื่องหมาย Syn. sign, image
mark (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. tick
mark (n.) ระดับ See also: เกณฑ์, มาตรฐาน
mark (n.) รอยขีดแทนลายเซ็นต์ See also: รอยตวัดลายเซ็นต์ Syn. signature
mark (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะ, ท่าทาง Syn. idiosyncrasy, particularity
mark (n.) เส้นเริ่มออกวิ่ง See also: เส้นสตาร์ท Syn. starting line, start
mark (n.) เป้าหมาย See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์ Syn. butt, target
mark (vt.) ขีดออก See also: ฆ่าออก
mark (vt.) ทำเครื่องหมาย See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ Syn. check, check off notch
mark (vt.) แสดงถึง See also: บ่งบอก, ชี้ให้เห็น
mark (vt.) จด See also: บันทึก, สังเกตเห็น Syn. note, record
mark (vt.) ให้คะแนน See also: ให้แต้ม Syn. score, tick
mark (vt.) ใส่ราคา See also: ตั้งราคา, ติดราคา Syn. price tag, label
mark (abbr.) มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน) See also: เงินมาร์ค Syn. Deutschmark
mark down (phrv.) จดบันทึก See also: จดลง Syn. write down
mark down (phrv.) เล็ง See also: หมายตา, เพ่งเล็ง, เลือก, ทำให้เป็นรอย Syn. mark out
mark down (phrv.) ลดราคา Syn. mark up, write down, write up
mark down (phrv.) ลดคะแนน See also: ให้คะแนน Syn. mark up
mark down (phrv.) ลดราคา Syn. discount
mark for (phrv.) ถูกกำหนดเพื่อ
mark for (phrv.) ถูกกำหนดเพื่อ
mark for (phrv.) เพ่งเล็ง See also: มุ่งหมาย, มุ่งความสนใจที่
mark in (phrv.) ทำเครื่องหมายเพิ่ม See also: กาลงบน
mark off (phrv.) ลากเส้นแบ่งเขต
mark out (phrv.) ลากเส้นแบ่งเขต (สนามเทนนิส)
mark someone for life (idm.) ทำให้เกิดรอยแผล See also: สร้างบาดแผลให้กับ (ร่างกายหรือจิตใจ)
mark up (phrv.) ทำให้เปื้อน
mark up (phrv.) จุดแต้ม See also: เขียนคะแนน Syn. write up
mark up (phrv.) จ่ายเงิน See also: จ่ายแทน Syn. chalk up
mark up (phrv.) ขึ้นราคาสินค้า Syn. mark down, write down, write up
mark up (phrv.) เพิ่มคะแนนของ (นักเรียน) Syn. mark down
mark up (phrv.) เพิ่มราคา See also: ตั้งราคาขายเพื่อให้มีกำไร Syn. overcharge, put up prices
mark with (phrv.) กาเครื่องหมายด้วย See also: ทำเป็นเครื่องหมายด้วย
mark with (phrv.) (ครู) กาเครื่องหมาย (ด้วยหมึก,ดินสอ ฯลฯ)
mark with (phrv.) ใส่รายละเอียดของ See also: ทำสัญลักษณ์บน Syn. label with
mark with a date (vi.) ระบุวันที่ See also: กำหนดวัน, ลงวันที่ Syn. date stamp
mark with lines (vt.) ขีดเส้น See also: ตีเส้น
markdown (n.) การลดลงของราคา See also: การลดราคา Syn. discount
marked (adj.) ชัดเจน See also: ที่เห็นได้ชัดเจน, โดดเด่น Syn. noticeable Ops. ordinary
English-Thai: HOPE Dictionary
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
markdown(มาร์ค'เดาน์) n. การลดลงของราคา,จำนวนที่ลดลงของราคา
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย,สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย,เครื่องชี้บ่ง
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
marketing(มาร์ค'คิททิง) n. การตลาด
markhor(มาร์'คอร์) n. แพะป่า
marking(มาร์ค'คิง) n. รอบ,ร่องรอย,แผลเป็น,แต้ม,เครื่องหมาย,การทำรอย,การทำแต้ม
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen
markswoman(มาร์คซฺ'วูมัน) n. หญิงนักแม่นปืน
markup(มาร์ค'อัพ) n. การเพิ่มราคา,ปริมาณ ราคาที่เพิ่มขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย
marksman(n) นักแม่นปืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
markเครื่องหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marketableที่อาจซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marking upการแก้ไขร่างกฎหมาย (เรียงมาตรา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marksmanผู้ลงแกงได [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mark onส่วนเพิ่มจากต้นทุน [การบัญชี]
Markdownส่วนที่ลดราคา [การบัญชี]
Markedชัดเจน [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
Markersตัวชี้วัด, เครื่องหมาย [การแพทย์]
Market ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Market priceราคาตลาดราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งหลังสุดเป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น [ตลาดทุน]
Market researchการวิจัยทางการตลาด [การบัญชี]
Market segmentationการแบ่งส่วนตลาด [TU Subject Heading]
Market shareส่วนครองตลาด [TU Subject Heading]
Marketable securityหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด [การบัญชี]
Marketingการตลาด [TU Subject Heading]
Marketplacesสถานที่ซื้อขาย [TU Subject Heading]
Markup languageภาษากำกับข้อความ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
กาฬ (n.) black mark of death Syn. รอยดำ, รอยแดง
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
รอยดำ (n.) black mark of death Syn. รอยแดง
รอยแดง (n.) black mark of death Syn. รอยดำ
เครื่องหมายการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, ตัวการันต์
เต้นเขน (v.) perform the Thai drama from the Ramayana by wearing mark and dancing See also: (of Siamese drama) to dance
ไม้กากบาท (n.) the fourth mark indicating a rising tone Syn. ไม้จัตวา
ไรฟัน (n.) the mark left by the teeth
กา (v.) mark See also: make a mark, make a sign, put a cross on Syn. ขีด
ขีด (v.) mark See also: scratch, write, draw Syn. กา, ขีดเส้น
ขีด (v.) mark See also: scratch Syn. ขูดขีด
ขูดขีด (v.) mark See also: scratch
คะแนน (n.) mark See also: score, point, tally Syn. แต้ม
ดิลก (n.) mark See also: powdered spot on the forehead
ตรา (n.) mark See also: seal, stamp, crest Syn. ตราประทับ, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ (n.) mark See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp Syn. เครื่องหมาย
เครื่องหมาย (n.) mark See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp Syn. สัญลักษณ์, ตรา, สัญญาณ
ให้คะแนน (v.) mark See also: give credit mark, grade Syn. ให้แต้ม
ให้แต้ม (v.) mark See also: give credit mark, grade
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
There is a mark of ink on his shirtมีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
She is going out with Markเธอกำลังคบหากับมาร์ก
She is not too happy with her marksเธอไม่ยินดีมากนักกับคะแนนที่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า?
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ
A little beauty mark on her lip.และก็ไฝเล็กๆ ที่ปากของเธอ.
Listen, I talked to the bank, and I asked them if we could miss a payment or two, and they told me that they had just sold the note on the farm ... to Mark and his partners.ฟังนะ ฉันคุยกับธนาคารแล้ว ฉันขอผลัดค่าผ่อนบ้าน 1-2 เดือนได้มั้ย พวกเขาบอกว่าขายสัญญาเงินกู้ ของไร่เราไปแล้ว
Don't mark him! Don't mark him!อย่าทำเครื่องหมายพระองค์ อย่าทำเครื่อ?
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา
The mark is getting darker.เครื่องหมายจะได้รับเข้ม
Good. Now try to hit the same mark again, Rose. You can do it.ดี ตอนนี้ซ้ำที่จุดเดิมอีกครั้ง
May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.
I will make my mark on the world.ฉันจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงให้ได้
Maybe they couldn't see, and I surely couldn't have known how that day would mark my life forever.พวกเขาไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนตลอดไป

mark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 汤姆・索亚历险记 / 湯姆・索亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, 撇号 / 撇號] apostrophe; prime mark (')
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, 封顶仪式 / 封頂儀式] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project)
叹号[tàn hào, ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, 叹号 / 歎號] exclamation mark (punct.)
[jū, ㄐㄩ, 趄] hesitate; mark time
百分制[bǎi fēn zhì, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓˋ, 百分制] hundred mark system
六合彩[liù hé cǎi, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˇ, 六合彩] Mark Six (Hong Kong lotto game)
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
标竿[biāo gān, ㄅㄧㄠ ㄍㄢ, 标竿 / 標竿] pole serving as mark or symbol; pole with a trophy hung on i
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
引号[yǐn hào, ˇ ㄏㄠˋ, 引号 / 引號] quotation mark (punct.)
踏步[tà bù, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ, 踏步] stride; to step (on the spot); to mark time; at a standstill
符类福音[fú lèi fú yīn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˋ ㄈㄨˊ , 符类福音 / 符類福音] synoptic gospels (i.e. Matthew, Mark and Luke, with similar accounts and chronology)
市场准入[shì chǎng zhǔn rù, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄨㄣˇ ㄖㄨˋ, 市场准入 / 市場準入] access to markets
评注[píng zhù, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, 评注 / 評註] annotate; annotation; commentary; remark
熊市[xióng shì, ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ, 熊市] bear market
[zhì, ㄓˋ, 痣] birthmark; mole
黑市[hēi shì, ㄏㄟ ㄕˋ, 黑市] black market
书签[shū qiān, ㄕㄨ ㄑㄧㄢ, 书签 / 書簽] bookmark
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, 品牌] brand name; trademark
烙印[lào yìn, ㄌㄠˋ ˋ, 烙印] brand; to brand; mark; to mark
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)
牛市[niú shì, ㄋㄧㄡˊ ㄕˋ, 牛市] bull market
航标[háng biāo, ㄏㄤˊ ㄅㄧㄠ, 航标 / 航標] buoy; channel marker; signal light
警标[jǐng biāo, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄧㄠ, 警标 / 警標] buoy; navigation marker
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 买方市场 / 買方市場] buyer's market
[zhēn, ㄓㄣ, 駗] chatter mark
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
名称权[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ, 名称权 / 名稱權] copyright; rights to a trademark
哥本哈根[gē běn hā gēn, ㄍㄜ ㄅㄣˇ ㄏㄚ ㄍㄣ, 哥本哈根] Copenhagen (capital of Denmark)
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 倒把] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer
丹麦[Dān mài, ㄉㄢ ㄇㄞˋ, 丹麦 / 丹麥] Denmark
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标柱 / 標柱] distance marker; pole marking distance on racetrack
更鼓[gēng gǔ, ㄍㄥ ㄍㄨˇ, 更鼓] drum marking night watches; night watchman's clapper
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 垄断 / 壟斷] enjoy market dominance; monopolize
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
划时代[huà shí dài, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 划时代 / 劃時代] epoch-marking
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 欧洲共同市场 / 歐洲共同市場] European common market (old term for EU, European Union)

mark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark
ウールマーク[, u-ruma-ku] (n) wool mark
エクスクラメーションマーク[, ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark
エンマーク[, enma-ku] (n) {comp} Yen mark
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
キスマーク[, kisuma-ku] (n) (1) lipstick mark (wasei
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
[しめ, shime] (n) end or closure mark
ダイアクリティカルマーク[, daiakuriteikaruma-ku] (n) diacritical mark
ダイアクリティック[, daiakuriteikku] (adj-f) (1) (See ダイアクリティカルマーク) diacritic; (n) (2) diacritical mark
トンボ[, tonbo] (n) (See トリムマーク) crop mark (usu. on paper); trim mark; registry guide
ビビリ;びびり[, bibiri ; bibiri] (n) (See びびる) chatter mark (machine tools)
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] (n) {comp} end-of-file mark
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] (n) {comp} mark up
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible)
マルコ伝[マルコでん, maruko den] (n) (See マルコ福音書) Gospel of Mark (book of the Bible)
レジスターマーク;レジスタマーク[, rejisuta-ma-ku ; rejisutama-ku] (n) register mark
レジマーク[, rejima-ku] (n) (abbr) register mark
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark
元気印[げんきじるし, genkijirushi] (n) mark of liveliness; sign of activity
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} Optical Mark Reader; OMR
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark
エンマーク[えんまーく, enma-ku] Yen mark
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] end-of-file mark
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
マーク読取り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR
引用符[いんようふ, inyoufu] quotation mark
疑問符[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?)
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand
クエスチョン[くえすちょん, kuesuchon] question (mark)
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company)
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
ダブルクォーテーション[だぶるくおーてーしょん, daburukuo-te-shon] double quotation (mark)
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.)
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark)
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test
マーカ[まーか, ma-ka] marker
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] polymarker
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type
マーク[まーく, ma-ku] markup, Mach
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market

mark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศเจรีย์[n.] (atsajērī) EN: exclamation point ; exclamation mark ; ! FR: point d'exclamation [m] ; !
บุพสัญญา[n.] (bupphasanyā) EN: ditto mark ; ” FR: ”
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchal) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice ; mark FR: célébrer ; commémorer ; marquer
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
ดิลก[n.] (dilok) EN: mark ; powdered spot on the forehead ; ornament ; forehead ornament FR:
ฟันหนู (–̎)[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
–̎[symb.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
ฝนทอง (–่)[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่ FR: signe vocalique –่
ให้คะแนน[v. exp.] (hai khanaēn) EN: mark ; rate FR: attribuer des points ; coter
หันอากาศ (–ั)[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on ; mark with a cross FR: cocher ; marquer d'une coche
แกงได[n.] (kaēngdai) EN: cross ; mark ; X-mark signature FR: croix [f]
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
กัปปพินทุ[v.] (kappaphinth) EN: make a robe allowable by applying a disfiguring smudge ; mark with a smudge FR:
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
คะแนนชั้น [n. exp.] (khanaēn cha) EN: class mark FR:
คะแนนเต็ม[n. exp.] (khanaēn tem) EN: full score ; full marks ; highest mark FR:
เข้าขั้น[X] (khao khan) EN: up to the mark FR:
ขีด[n.] (khīt) EN: dash ; hyphen ; stroke ; mark FR: trait [m]
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
โคมูตร[n.] (khōmūt) EN: punctuation mark marking the end of a story (๛) FR:
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ! ; exclamation mark ; interjection point FR: ! ; point d'exclamation [m]
เครื่องหมายบริการ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: service mark ; servicemark FR:
เครื่องหมายคำพูด[n. exp.] (khreūangmāi) EN: quotation mark FR:
เครื่องหมายคำถาม[n.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark FR: ? ; point d'interrogation [m]
เครื่องหมายปรัศนี [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark ; interrogation point ; interrogation mark FR: ? ; point d'interrogation [m]
เครื่องหมายรับรอง[n. exp.] (khreūangmāi) EN: hallmark ; certification mark FR: label [m]
เครื่องหมายร่วม[n. exp.] (khreūangmāi) EN: collective trade mark ; collective mark FR:
เครื่องหมายวรรคตอน[n.] (khreūangmāi) EN: punctuation mark FR: signe de ponctuation [m]
ลายลักษณ์[n.] (lāilak) EN: writing ; mark FR:
ลากข้าง (–า)[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
–า[symb.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
ไม้[n.] (māi) EN: Thai tone mark ; tone sign ; vowel symbol FR:
หมาย[v.] (māi) EN: mark ; check off ; note ; make a sign FR: marquer ; indiquer au moyen d'un signe ; repérer
ไม้มลาย (ไ-)[n.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไ-[symb.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)

mark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorschubzeichen {n}alignment mark
Verbandszeichen {n}association mark
Knochenmark {n}; Mark
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark
Kratzer {m}claw mark
Kollektivmarke {f}collective mark
Eckpunkt {m}corner mark
Korrekturzeichen {n}correction mark
Beschnittzeichen {n}crop mark
Mark {f} | Deutsche Mark
Aussprachezeichen {n}diacritical mark
Erkennungszeichen {n}distinctive mark
Teilstrich {m}graduation mark
Kennmarke {f}identification mark
Satzzeichen {n}punctuation mark
Fragezeichen {n} | ein Fragezeichen setzen | etw. mit einem (großen) Fragezeichen versehenquestion mark | to put a question mark | to put a (big) question mark over sth.
Passmarke {f}register mark
Dienstleistungszeichen {n}service mark
Schattenmerkmal {n}shadow mark
Standortzeichen {n}shelf mark
Rußfleck {m}soot mark
Betonungszeichen {n}stress mark
Hochkomma {n}tick mark
Taktmarke {f}timing mark
Anschaffungskosten {pl}; Primärkosten
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Akzeptmarkt {m}acceptance market
Anschlussmarkt {m}; Sekundärmarkt
Fluggerätemarkt {m}aircraft market
Zeichnung {f} (eines Tieres)marking (on animal)
Auktionsmarkt {m}auction market
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable
Bedarfsanalyse {f}market analysis
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests
Festpunkt {m}control point; bench-mark
Höhenmarke {f}bench-mark
Bewertungsprogramm {n}benchmark program
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in)
Schwarzhändler {m}black marketeer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mark
Back to top