ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

death

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *death*, -death-

death ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
death (n.) การตาย See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ Syn. decease, demise, departure, dying, expiration, passing, the act of dying, the end of life, loss of life Ops. birth, life
death (n.) การทำลาย See also: การถูกทำลาย
death (n.) การสาบสูญ
death (n.) การสิ้นสุด See also: การยุติ, การจบสิ้น, การถูกทำลาย, การดับ Syn. destruction, end, extinction
death (n.) ความตาย See also: มรณกรรม, การสิ้นชีวิต, การเสียชีวิต
death certificate (n.) มรณบัตร See also: เอกสารทางราชการที่แพทย์ระบุสาเหตุของการตายไว้
death rate (n.) อัตราการตาย
death warrant (n.) คำสั่งประหารชีวิต See also: คำพิพากษาให้ประหาร
death wish (n.) ความรู้สึกอยากตาย
deathbed (n.) เตียงนอนที่คนตายนอน See also: เตียงนอนขณะที่ตาย
deathblow (n.) เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้ตายหรือทำให้บางอย่างจบสิ้น
deathless (adj.) อมตะ See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์ Syn. immortal, everlasting Ops. death, mortal
deathlessness (n.) ความเป็นอมตะ See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย Syn. perpetuity Ops. mortality
deathlike (adj.) เหมือนตาย See also: เหมือนไม่มีชีวิต, ราวกับตาย, ราวกับสิ้นชีวิต Syn. resembling death
deaths (n.) การสูญเสีย See also: การถูกทำลาย Syn. damage, losses
deathwatch (n.) การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี
English-Thai: HOPE Dictionary
death(เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะที่ตาย,การดับ,การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง, See also: deathful adj. ดูdeath, Syn. end
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
death bedn. เตียงนอนในขณะที่ตาย. adj. เกี่ยวกับหรือระหว่างชั่วโมงสุดท้ายก่อนตาย
death certificaten. มรณบัตร
death dutyn. ภาษีมรดก
death sentencen. การลงโทษประหารชีวิต
death watchn. การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
death'sman(เดธ'สมัน) n. เพชรฆาต -pl.deathsmen
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย,อันตรายถึงตาย,เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย,อย่างยิ่ง,สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly
English-Thai: Nontri Dictionary
death(n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deathความตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death certificateมรณบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death dutyอากรมรดก [ดู estate duty, legacy duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death rateอัตราตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death sentenceการลงโทษประหารชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deathความตาย [เศรษฐศาสตร์]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินผัว (v.) bring death to the husband See also: run through one´s husbands
กินเมีย (v.) bring death to the wife See also: run through one´s wives
ถึงคราวตาย (v.) come to one´s death time See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable
ถึงที่ตาย (v.) come to one´s death time See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable Syn. ถึงคราวตาย
การดับชีพ (n.) death Syn. ความตาย, การสิ้นใจ, การถึงแก่กรรม Ops. การเกิด
การตาย (n.) death See also: dying, demise, decease Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม Ops. การเกิด
การถึงแก่กรรม (n.) death Syn. ความตาย, การสิ้นใจ, การดับชีพ Ops. การเกิด
การถึงแก่กรรม (n.) death See also: dying, demise, decease Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต Ops. การเกิด
การม้วยมรณ์ (n.) death See also: dying, demise, decease Syn. การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม Ops. การเกิด
การสิ้นสุด (n.) death See also: end, disaster Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, ความหายนะ Ops. การเกิด, กำเนิด
การสิ้นใจ (n.) death Syn. ความตาย, การดับชีพ, การถึงแก่กรรม Ops. การเกิด
การเสียชีวิต (n.) death See also: dying, demise, decease Syn. การม้วยมรณ์, การถึงแก่กรรม Ops. การเกิด
กาลกิริยา (n.) death See also: lifelessness Syn. ความตาย
ความตาย (n.) death See also: demise
ความตาย (n.) death See also: end, disaster Syn. จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ Ops. การเกิด, กำเนิด
ความตาย (n.) death See also: decease
ความตาย (n.) death Syn. การสิ้นใจ, การดับชีพ, การถึงแก่กรรม Ops. การเกิด
ความตาย (n.) death
ความตาย (n.) death See also: lifelessness
ความตาย (n.) death
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น
No, madam. Not since the death of Mrs. De Winter.ไม่ค่ะ ก็ตั้งเเต่คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไป
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
The death sentence is mandatory in this case.โทษประหารชีวิตมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน
They identified the death weapon in court as that very same knife.พวกเขาระบุว่าอาวุธที่ตายในศาลเป็นว่ามีดเดียวกันมาก
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12
Mac, I've been worried to death about you and Marion.{\cHFFFFFF}Mac ฉันได้รับกังวลไป ตายเกี่ยวกับคุณและแมเรียน
From this moment it is death to him who wears the ring.จากช่วงเวลานี้มันคือความตายกับ เขา ใครสวมแหวน
A thousand miles from civilization and death at my heels,ห่างไกลจากอารยธรรมเป็นพันไมล์ และความตายก็อยู่แทบเท้าของผม
The act of the sodomite signifies the death of the human speciesกฎหมายของ sodomite signify the ความตายของเกี่ยวกับมนุษย์ species

death ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, 生卒年] dates of birth and death (of historical figure)
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ, 吊死] death by hanging; to hang oneself
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
死刑[sǐ xíng, ㄙˇ ㄒㄧㄥˊ, 死刑] death penalty
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
[hōng, ㄏㄨㄥ, 薨] death of a prince; swarming
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, 从一而终 / 從一而終] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying)
凶事[xiōng shì, ㄒㄩㄥ ㄕˋ, 凶事] fateful accident; inauspicious matter (involving death or casualties)
死中求生[sǐ zhōng qiú shēng, ㄙˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ, 死中求生] to seek life in death (成语 saw); to fight for one's life
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, 丧门星 / 喪門星] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, 丧门神 / 喪門神] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
改判[gǎi pàn, ㄍㄞˇ ㄆㄢˋ, 改判] to commute (a death sentence)
大场・鸫[Dà chǎng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ· Dong1, 大场・鸫 / 大場・鶇] OHBA Tsugumi (pen-name), author of cult series Death Note 死亡筆記|死亡笔记
庙号[miào hào, ㄇㄧㄠˋ ㄏㄠˋ, 庙号 / 廟號] posthumous name (given after death of Emperor, and used in sacrificing to him); also translated as temple name
兰摧玉折[lán cuī yù zhé, ㄌㄢˊ ㄘㄨㄟ ㄩˋ ㄓㄜˊ, 兰摧玉折 / 蘭摧玉折] premature death of a budding talent; those whom the Gods love die young
命不久已[mìng bù jiǔ yǐ, ㄇㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ, 命不久已] at death's door
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, 百无聊赖 / 百無聊賴] bored to death; bored stiff; overcome with boredom
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, 伤心致死 / 傷心致死] to grieve to death; to die of a broken-heart
伤亡[shāng wáng, ㄕㄤ ㄨㄤˊ, 伤亡 / 傷亡] casualties; injuries and deaths
死因[sǐ yīn, ㄙˇ , 死因] cause of death
垂危[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, 垂危] close to death; life-threatening (illness)
危笃[wēi dǔ, ㄨㄟ ㄉㄨˇ, 危笃 / 危篤] deathly ill
惨白[cǎn bái, ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ, 惨白 / 慘白] deathly pale
死亡[sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ, 死亡] death; deadly
煞白[shà bái, ㄕㄚˋ ㄅㄞˊ, 煞白] deathly white
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
要死要活[yào sǐ yào huó, ㄧㄠˋ ㄙˇ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄛˊ, 要死要活] desperate; matter of life or death
临危[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, 临危 / 臨危] dying (from illness); facing death; on one's deathbed
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, 终年 / 終年] entire year; throughout the year; age at death
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, 临死不怯 / 臨死不怯] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance
永眠[yǒng mián, ㄩㄥˇ ㄇㄧㄢˊ, 永眠] eternal rest (i.e. death)
长眠[cháng mián, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ, 长眠 / 長眠] eternal rest (i.e. death)
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)

death ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death
けり殺す;蹴り殺す[けりころす, kerikorosu] (v5s) to kick to death
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P)
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
デス[, desu] (n) death
デスエデュケーション[, desuedeyuke-shon] (n) death education
デスマスク[, desumasuku] (n) death mask
一周忌[いっしゅうき, isshuuki] (n) first anniversary of death
一回忌[いっかいき, ikkaiki] (n) first death anniversary
七回忌[しちかいき, shichikaiki] (n) seventh anniversary of a death
万死一生[ばんしいっしょう, banshiisshou] (n) advancing in the face of death; having a narrow escape from the jaw of death
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days)
九死[きゅうし, kyuushi] (n) narrowly averting death
九死に一生[きゅうしにいっしょう, kyuushiniisshou] (n) narrow escape from death
九死に一生を得る[きゅうしにいっしょうをうる;きゅうしにいっしょうをえる, kyuushiniisshouwouru ; kyuushiniisshouwoeru] (exp) to have a narrow escape from death
九死一生[きゅうしいっしょう, kyuushiisshou] (n) narrow escape from the jaw of death
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)
仮死[かし, kashi] (n,adj-no) asphyxiation; apparent death
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death
円寂[えんじゃく, enjaku] (n) nirvana; death of the Buddha
凶音[きょういん, kyouin] (n) bad news; news of a death
出血死[しゅっけつし, shukketsushi] (n) bleeding to death
初七日[しょなのか;しょなぬか, shonanoka ; shonanuka] (n) {Buddh} memorial service held on the seventh day following a person's death
十死一生[じっしいっしょう, jisshiisshou] (n) (1) narrow escape from the jaws of death; (2) there being barely a chance of escaping death
[そつ, sotsu] (n) (1) low-ranking soldier; (2) (abbr) (See 卒業) graduation; (3) (abbr) (See 卒族) low-ranking samurai (1870-1872); (4) (abbr) (See 卒去) death (of a noble, etc.)
即身仏[そくしんぶつ, sokushinbutsu] (n) monks who practise austerity to the point of death and mummification
卵天狗茸[たまごてんぐたけ;タマゴテングタケ, tamagotengutake ; tamagotengutake] (n) (uk) death cap (species of poisonous mushroom, Amanita phalloides); death cup
叩き殺す[たたきころす, tatakikorosu] (v5s,vt) to beat to death
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
命拾い[いのちびろい, inochibiroi] (n,vs) narrow escape from death
噛み殺す;噛殺す;かみ殺す[かみころす, kamikorosu] (v5s,vt) (1) to stifle a smile, yawn, etc.; (2) to bite to death
四十九日[しじゅうくにち, shijuukunichi] (n) forty-ninth day after a person's death
回忌[かいき, kaiki] (n) death anniversary; (P)
圧し殺す;押し殺す;押殺す;圧しころす;押しころす[おしころす, oshikorosu] (v5s,vt) to crush to death; to stifle to death; to squeeze to death
圧死;あっ死[あっし, asshi] (n,vs) crushing to death
圧殺;あっ殺[あっさつ, assatsu] (n,vs) crushing to death
塔頭;塔中[たっちゅう, tacchuu] (n) sub-temple, especially one founded to commemorate the death of a high priest
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death
子宮内胎児死亡[しきゅうないたいじしぼう, shikyuunaitaijishibou] (n) intrauterine fetal death (foetal); IUFD

death ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนิจกรรม[n.] (anitjakam) EN: death FR:
อาสัญ[n. exp.] (āsan) EN: death FR: mort [f]
อสัญกรรม[n.] (asanyakam) EN: death FR: mort [f]
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān t) EN: death rate FR: taux de mortalité [m]
อัตราคนตาย[n. exp.] (attrā khon ) EN: death rate ; mortality FR:
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease FR: mort [f] ; décès [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death FR: mort [f]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranab) EN: notification of death FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
เบื่อมาก[v. exp.] (beūa māk) EN: be bored to death (loc.) FR:
ชีพิตักษัย[n.] (chiphītaksa) EN: death ; termination of life FR:
ชีวิตหลังความตาย[n. exp.] (chīwit lang) EN: life afterr death FR: une vie après la mort
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: keep a death watch FR:
เห็ดระโงกหิน[n. exp.] (het ra-ngōk) EN: death cap ; Amanita phalloides FR: Amanita phalloides
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death FR: mourir de mort violente
ตาย[v. exp.] (jaēng tāi) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death FR: annoncer un décès
จนตาย[X] (jon tāi) EN: meet ones death FR: à en mourir
จวนตาย[X] (jūan tāi) EN: almost dead ; on the verge of death ; moribund FR: à l'article de la mort
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
กาลกิริยา[n.] (kālakiriyā ) EN: death ; lifelessness FR:
กาลมรณะ [n.] (kālamarana) EN: timely death FR:
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk = k) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กำหนดการเผื่อตาย[X] (kamnotkān p) EN: contemplation of death FR:
กาฬโรค[n. exp.] (kānlarōk = ) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthō) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f]
การเสียชีวิต[n. exp.] (kān sīa chī) EN: death ; fatality FR: mort [f] ; mortalité [f]
การสิ้นสุด[n.] (kān sinsut) EN: end ; death ; termination FR: fin [f] ; chute [f]
การตาย[n.] (kān tāi) EN: death FR: mort [f]
การตายปริศนา[n. exp.] (kān tāi pri) EN: mysterious death FR: mort mystérieuse [f] ; mort suspecte [f]
การถึงแก่กรรม[n.] (kān theungk) EN: death FR: mort [f] ; décès [m]
ฆ่าคนโดยบังเอิญ[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death by accident ; kill by misadventure FR: tuer involontairement
ฆ่าคนโดยความประมาท[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death through negligence FR: causer la mort par négligence
คำพิพากษาประหารชีวิต[n. exp.] (khamphiphāk) EN: death sentence FR:
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; killing ; destroying ; end FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
คอขาด[X] (khø khāt) EN: a matter of life or death FR:
คอขาดบาดตาย[adj.] (khøkhātbātt) EN: very serious ; critical ; in grave danger ; extremely dangerous ; a matter of life and death FR: critique
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ครบรอบวันตาย[n. exp.] (khrop røp w) EN: anniversary of sb's death FR:
ความตาย[n.] (khwām tāi) EN: death FR: mort [f]

death ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
Scheintod {m}apparent death
Todesfallversicherung {f}assurance payable at death
Krippentod {m}; plötzlicher Kindstod [med.]crib death; cot death
Totentanz {m}Dance of Death
Todesgefahr {f}danger of death
Erbschaftsteuer {f}death duty; death duties
Todesurteil {n}death sentence; sentence of death
totenblass; totenbleich {adj}deathly pale; pale as death
Todesverachtung {f}defiance of death
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death
Sterbestunde {f}hour of death
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death
K.o.-System {n}sudden death
Todesahnung {f}presentiment of death
todmüde; sterbensmüde {adj}tired to death
Sterbeurkunde {f}death certificate
Totenschein {m}death certificate
Flammentod {m}death by burning
Sterbegeld {n}death benefit
Sterblichkeitsziffer {f}death rate
Todeskampf {m}death struggle
Todesstrafe {f}death penalty
Totenliste {f}death roll
Totenmaske {f}death mask
Totenblässe {f}deathly pallor
Totenstille {f}deathly silence; deathly hush
Sterben {n} | im Sterben liegen | Angst vor dem Sterbendeath; dying | to be dying | fear of death; fear of dying
Totenbett {n}deathbed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า death
Back to top