ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bunch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bunch*, -bunch-

bunch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunch (vt.) มัด
bunch (vt.) จับกันเป็นก้อน See also: รวมกันเป็นกลุ่ม Syn. group Ops. divide
bunch (n.) กลุ่ม See also: ดง, พวง, รวง, เครือ
bunch (n.) หมู่คน See also: พวก, กลุ่ม Syn. group Ops. individual
bunch of sticks (n.) มัดฟืน
bunch up (phrv.) ทำให้เบียดกันแน่น See also: ทำให้แน่น, ทำให้แออัด, กำแน่น
bunches of fives (sl.) หมัด See also: กำปั้น
bunchy (adj.) เป็นพวง See also: ช่อ, เครือ
English-Thai: HOPE Dictionary
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
bunchbacked(บันชฺ'แบคดฺ) adj. หลังคร่อม
bunchy(บัน'ชี) adj. เป็นช่อ ๆ ,เป็นพวง,เป็นกลุ่ม,ซึ่งยื่นออกมา, See also: bunchiness n. ดูbunchy
English-Thai: Nontri Dictionary
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวง (clas.) bunch See also: string, cluster Syn. กลุ่ม, ช่อ
เครือ (n.) bunch of bananas
เครือเถา (n.) bunch of vine See also: cluster of vine Syn. เถาวัลย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น
You lousy bunch of bleeding' hearts.You lousy bunch of bleedin' hearts.
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า
We got a bunch of calls about that karate school.มีคนโทรมาเรื่อง โรงเรียนคาราเต้นั่นเยอะเลย
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น
Hey, listen. There's gonna be a bunch more broads, huh?เฮ้ ฟัง มี จะเป็นพวง บรอด มาก ขึ้น ฮะ
First thing you know we got a whole bunch of guys like you in this town.สิ่งแรกที่คุณรู้ว่าเราได้ทั้งกลุ่ม
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์
Yeah. A bunch of real estate for sale at closeout prices, man.เจอสิ บ้านร้าง ขายแบบหั่นราคาเต็มไปหมด
All this way to see a bunch of stiffs.มาทางนี้ ดูที่หินนี่สิ
With the chilliest bunch in the landแค่ทำตัวสบายๆ ในดินแดนแห่งนี้
We showed him. Thought we were a bunch of pussies.เราแสดงให้เขาเห็น เหมือนเราเป็นไอ้ขี้ขลาด

bunch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穴播[xué bō, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛ, 穴播] bunch planting
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, 花簇] bunch of flowers; bouquet
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
矮子里拔将军[ǎi zi li bá jiāng jūn, ㄞˇ ㄗ˙ ㄌㄧ˙ ㄅㄚˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 矮子里拔将军 / 矮子裡拔將軍] lit. choose a general from among the dwarfs; fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch)
成串[chéng chuàn, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˋ, 成串] cluster; bunch
[cù, ㄘㄨˋ, 簇] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects
散束[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, 散束] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching

bunch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange)
一把[いちわ, ichiwa] (n) bundle; bunch
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch
千生り;千成り[せんなり, sennari] (n) cluster; bunch
花房[はなぶさ, hanabusa] (n) bunch of flowers
花束[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P)
鍵束[かぎたば, kagitaba] (n) bunch of keys
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata)
一括め[ひとくるめ, hitokurume] (n) one bunch; one bundle; one lot
一纏まり;一まとまり[ひとまとまり, hitomatomari] (n) (See 一纏) (a) bunch; (a) bundle
人文地理[じんぶんちり;じんもんちり, jinbunchiri ; jinmonchiri] (n) descriptive geography
分地[ぶんち, bunchi] (n,vs) parceling out an estate
分注[ぶんちゅう, bunchuu] (n,vs) dispensing (e.g. reagent from a pipette); dispensation
分注器[ぶんちゅうき, bunchuuki] (n) dispensing burette
文鎮[ぶんちん, bunchin] (n) paperweight
束(P);把[たば, taba] (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P)
束になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once
美文調[びぶんちょう, bibunchou] (n) an ornate style
聞知[ぶんち, bunchi] (n,vs) learn of
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself

bunch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
จุก[n.] (juk) EN: bunch ; turf FR:
กำ[n.] (kam) EN: handful ; bunch FR: poignée [f] ; bouquet [m]
ขยอง[n.] (khayøng) EN: bunch ; crowd ; flock ; horde ; swarm FR:
เครือกล้วย[n. exp.] (khreūa klūa) EN: bunch of bananas ; stem of bananas FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: bunch of vine FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกตัว[v. exp.] (krajuk tūa) EN: crowd (at/around) ; bunch up (at/in) FR:
พวง[n.] (phūang) EN: cluster ; bunch FR: grappe [f]
พวงกุญแจ [n. exp.] (phūang kunj) EN: key ring ; bunch of keys FR: trousseau de clefs [m]
ทะลาย[n.] (thalāi) EN: coconut cluster ; coconut bunch FR:
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all of it ; all ; every ; the whole bunch ; altogether ; the whole lot ; everything FR: tout ; tous ; tous sans exception
บัญชา[n. prop.] (Banchā ) EN: Buncha FR: Buncha
บุญชัย[n. prop.] (Bunchai ) EN: Boonchai FR: Boonchai
บุญชู โรจนเสถียร[n. prop.] (Bunchū Rotj) EN: Boonchu Rojanastien FR: Boonchu Rojanastien
ช่อ[n.] (chø) EN: [classif.: bunches of flowers] FR: [classif. : bouquets de fleurs]
กำ[n.] (kam) EN: [classif.: handful, bunch, wisp, bundle] FR:
แม่ตาหวาน[n. exp.] (maē tāwān) EN: sweetheart ; darling ; honey ; honeybunch FR:
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มัด[n.] (mat) EN: [classif.: bundles, bunches, packages, parcels, faggots, truss, sheaves] FR: [classif. : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
พัว[adj.] (phūa) EN: clustered ; bunched FR:
ต้นหอมญี่ปุ่น[n. exp.] (ton høm Yīp) EN: Japanese bunching onion FR:
หวี[n.] (wī) EN: [classif.: bunches of bananas] FR: [classif. : régimes de bananes]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bunch
Back to top