ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advantage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advantage*, -advantage-

advantage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advantage (n.) ความได้เปรียบ See also: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี Syn. favor, preference Ops. disadvantage, handicap
advantage (n.) ผลประโยชน์ See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี Syn. benefit, gain
advantage (vt.) ให้ประโยชน์ See also: ทำให้ดีขึ้น
advantage (n.) โอกาส
advantageous (adj.) เป็นประโยชน์ See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี Syn. favorable, profitable
advantageously (adv.) อย่างได้ผลประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
การได้เปรียบ (n.) having an advantage over See also: being beneficial Ops. การเสียเปรียบ
ตีกิน (v.) take advantage immorally See also: snatch away the prize
รู้ฉลาด (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
เหนือกว่า (v.) have advantage over See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand Syn. เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า
เอารัดเอาเปรียบ (v.) take advantage of See also: exploit Syn. เอาเปรียบ
ได้เปรียบ (v.) have advantage over See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand Syn. เหนือกว่า, เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า
ข้อได้เปรียบ (n.) advantage See also: benefit, good point, profit Syn. ข้อดี Ops. ข้อเสียเปรียบ, ข้อเสีย
ความเป็นต่อ (n.) advantage Syn. การได้เปรียบ Ops. ความเสียเปรียบ
ความได้เปรียบ (n.) advantage Syn. การได้เปรียบ, ความเป็นต่อ Ops. ความเสียเปรียบ
คุณ (n.) advantage See also: virtue, merit, goodness, value, benefit Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี Ops. โทษ, ภัย
ผล (n.) advantage See also: benefit Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์
ผลได้ (n.) advantage See also: benefit, profit Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน Ops. ผลเสีย
อรรถประโยชน์ (n.) advantage Syn. ประโยชน์, คุณประโยชน์
อานิสงส์ (n.) advantage See also: use Syn. ประโยชน์
เป็นประโยชน์ (v.) advantage See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful Syn. เป็นคุณ Ops. เป็นโทษ
การเป็นรอง (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
การเอารัดเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอาเปรียบ
การเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอารัดเอาเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a decent employer, but he takes advantage of me.แค่เขาใช้ประโยชน์จากฉัน
They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her.พวกเขาทำให้เครื่องดื่มวิสกี้ของเธอ และพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเธอ
The Germans have a great advantage over us.พวกเยอรมัน เอาเปรียบเรามาก
But I do not intend to take advantage of their danger.ผมจะไม่หาประโยชน์จากการ เสี่ยงอันตรายของพวกเขา
"It will be to your advantage to be present on this date."มันจะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อคุณ ที่จะมาที่นี่ในวันนี้"
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ
Well, if you were smarter, people wouldn't be able to... take advantage of you.ถ้าเธอฉลาดขึ้น คนอื่นๆก็จะไม่.. ..ดูถูกเธออีก
No, I never take advantage of a woman.ผมไม่เคยฉวยโอกาสกับผู้หญิง
Someone's taken advantage of you.มีใครบางคนต้องการใช้ประโยชน์จากคุณ
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ
I wish the world was a place where fair was the bottom line where the idealism you showed at the hearing was rewarded not taken advantage of.ฉันหวังว่าโลกเป็นสถานที่ ที่ยุติธรรมเป็นบรรทัดด้านล่าง ที่คุณแสดงให้เห็นความเพ้อฝัน

advantage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, 趁] avail oneself of; take advantage of
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 利用] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, 敲竹杠 / 敲竹槓] extortion by taking advantage of sb's weakness
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
挟制[xié zhì, ㄒㄧㄝˊ ㄓˋ, 挟制 / 挾製] forced submission; to exploit advantage to force sb to do one's bidding
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ, 趁机 / 趁機] seize an opportunity; take advantage of situation
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, 好处 / 好處] benefit; advantage
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 势利 / 勢利] selfishly concerned with gaining advantages for oneself
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便宜] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental

advantage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P)
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P)
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up
利する[りする, risuru] (vs-s) (1) to profit; to benefit from; (2) to take advantage of; to make good use of
地の利は人の和に如かず[ちのりはひとのわにしかず, chinorihahitonowanishikazu] (exp) (id) geographical advantage is no match for a united front (Mencius)
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of
較優位論[かくゆういろん, kakuyuuiron] (n) theory of comparative advantage
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer)
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P)
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error)
一得[いっとく, ittoku] (n) one advantage; merit
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P)
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds)
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick
地の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous)

advantage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
เอารัดเอาเปรียบ[v.] (aorat-aoprī) EN: take advantage of ; exploit FR:
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; have an avantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille
หาเศษหาเลย[v. (loc.)] (hāsēthāloēi) EN: take advantage ; pilfer FR:
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit FR: point positif [m] ; avantage [m]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
การได้เปรียบ[n. exp.] (kān dāi prī) EN: having an advantage over ; being beneficial FR:
การได้เปรียบเชิงกล[n. exp.] (kān dāi prī) EN: mechanical advantage FR:
ข้อได้เปรียบ[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: advantage ; edge ; privilege FR: avantage [m]
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: competitive advantage FR:
ข้อดี[n. exp.] (khø dī) EN: merit ; advantage FR: bienfait [m] ; avantage [m]
คุณ[n.] (khun) EN: advantage ; benefit ; support ; services FR:
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayō) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m] ; vertu [f]
คุณโทษ[n. exp.] (khunthōt) EN: advantage and disadvantage FR:
ความได้เปรียบ[n.] (khwām dāipr) EN: advantage FR: avantage [m]
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ[n. exp.] (khwām dāipr) EN: comparative advantage FR:
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน[n. exp.] (khwām dāipr) EN: competitive advantage FR: avantage compétitif [m] ; avantage concurrentiel [m]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
กินแรง[v.] (kinraēng) EN: use someone for sth ; unfairly take advantage of others FR:
มือขึ้น[v.] (meūkheun) EN: be in luck ; hold a good hand ; gain advantage from every side ; be lucky in gambling ; have a run of luck FR: avoir la main heureuse ; être chanceux
มีภาษีกว่า[adj. (loc.)] (mīphāsīkwā) EN: having an advantage FR:
เงินกำไร[n. exp.] (ngoen kamra) EN: profit ; gain ; advantage ; benefit FR: profit [m] ; gain [m]
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit FR: être utile ; avoir de l'utilité
ภาษี[n.] (phāsī) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance FR: avantage [m] ; prépondérance [f]
ผลได้[n.] (phondāi) EN: advantage ; yield FR: avantage [m]
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; bénéfice [m] ; lucre [m] (vx)
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility ; interest FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m] ; bénéfice [m] ; intérêt [m]
รับประโยชน์[v.] (rapprayōt) EN: gain an advantage FR: retirer un avantage
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky FR: profiter ; tirer profit de
สารัตถประโยชน์[n.] (sāratthapra) EN: substantial benefit ; essential benefit ; functional advantage ; real value FR:
สิทธิประโยชน์[n. exp.] (sitthi pray) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit [m]
ส่วนดี[n. exp.] (suan dī) EN: advantage FR:
ถือโอกาส[v. exp.] (theū ōkāt) EN: take the opportunity ; take advantage FR: saisir l'occasion ; profiter de l'opportunité ; profiter ; prendre prétexte de

advantage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbonus {m}advantage of incumbency
Vorteilsregel {f}advantage law
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advantage
Back to top