ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

point

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *point*, -point-

point ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
point (n.) ความคิดเห็น Syn. idea, opinion
point (n.) จุดประสงค์ See also: จุดมุ่งหมาย Syn. aim, object, purpose
point (n.) ประเด็น See also: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง Syn. idea, matter
point (n.) จุด See also: ปลาย Syn. dot
point (n.) คะแนน See also: แต้มคะแนน, แต้ม
point (n.) จุดสำคัญ
point (n.) จุดเวลา
point (n.) สถานที่ See also: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน Syn. location, place
point (n.) ขั้น See also: ตอน Syn. degree, stage
point (n.) หัวลูกศร
point (n.) ระดับ See also: สถานะ
point (n.) ทิศทาง Syn. direction
point (vi.) ชี้ See also: ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง Syn. indicate, show
point (vi.) แสดงให้เห็น
point (vt.) ทำให้แหลม See also: ทำให้เรียวแหลม Syn. sharpen, taper
point (vi.) (เรือ) แล่นรับลม See also: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม
point at (phrv.) ชี้ที่ Syn. point to
point at (phrv.) เล็งไปทาง See also: นำไปทาง
point at (phrv.) แนะอ้อม ๆ See also: พูดอ้อมค้อม Syn. hint at, point to
point down (phrv.) ชี้ลงไป
point down (phrv.) ทำให้ผิวเรียบ
point of time (n.) ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
point of view (n.) ความเห็น See also: แง่คิด, มุมมอง Syn. outlook, opinion
point off (phrv.) ใส่จุดก่อน (ตัวเลข / จำนวน)
point out (phrv.) มุ่งไปที่ See also: สนใจที่, มองไปที่
point to (vt.) มุ่งความสนใจไปที่
point to (phrv.) พูดเป็นนัยเรื่อง See also: บอกใบ้ในเรื่อง Syn. point at
point to (vt.) ชี้ทาง See also: บอกทาง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น Syn. point, predict
point to (phrv.) ชี้ที่
point to (phrv.) แนะอ้อม ๆ See also: พูดอ้อมค้อม Syn. hint at
point to (vt.) พูดถึง See also: เอ่ย, บ่งถึง Syn. mention
point up (phrv.) ชี้ขึ้น
point up (phrv.) ทำให้ขรุขระ Syn. point down
point-blank (adj.) ซึ่งยิงในระยะใกล้ See also: ซึ่งเป็นระยะเผาขน Syn. straight
point-blank (adv.) โดยตรง See also: เปิดเผย, โผงผาง Syn. directly, plainly
pointed (adj.) แหลมคม See also: แหลม, คมกริบ, ซึ่งมีปลายแหลม Syn. fine, spiked, sharp
pointed (adj.) ซึ่งพูดตรงๆ อย่างไม่ค่อยสุภาพ Syn. caustic, tart
pointer (n.) เครื่องชี้ See also: ไม้ชี้ Syn. indicator, gauge
pointer (n.) เข็มชี้ตัวเลขในเครื่องชั่ง
pointer (n.) ผู้ชี้นำ
English-Thai: HOPE Dictionary
point(พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง)
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
point-blankadj. ในระยะเผาขน,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง,เปิดเผย,โผงผาง
pointed(พอย'ทิด) adj. แหลม,แหลมคม,คมกริบ,สำคัญ,มีผลโดยตรง,ชัดเจน, See also: pointedness n., Syn. sharp
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้
pointless(พอยทฺ'เลส) adj. ไร้จุด,ทื่อ,ไร้กำลัง,ไร้ความหมาย,ไม่ได้คะแนน,ไม่ได้แต้ม., See also: pointlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
point(n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ
pointed(adj) แหลม,คมกริบ,สำคัญ,ชัดเจน,เด่นชัด
pointer(n) เข็มชี้,ผู้ชี้นำ,สุนัขไล่เนื้อ,ไม้ชี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
point๑. จุด, ข้อ๒. ประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point at infinityจุด ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of osculation; osculating pointจุดสัมผัสประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pointerตัวชี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
point gaugepoint gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบเข็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mp (abbr.) คำย่อของ melting point และ mezzo piano Syn. m.p.
มุมกลับ (n.) another point of view See also: reflection, aspect, idea, thought, notion Syn. แง่คิด, ทัศนะ, ความคิดเห็น
เกรดเฉลี่ย (n.) grade point average See also: GPA
แง่คิด (n.) another point of view See also: reflection, aspect, idea, thought, notion Syn. ทัศนะ, ความคิดเห็น
แพ้ทาง (v.) have a weak point or spot
กระทงความ (n.) point See also: argument, sense, aspect, statement
ข้อความสำคัญ (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ
จ่อ (v.) point See also: aim
จุด (v.) point See also: mark Syn. ทำเครื่องหมาย
จุด (n.) point See also: main idea, opinion, fact Syn. ประเด็น, เรื่อง
ชี้ (v.) point See also: point out, indicate
ทำเครื่องหมาย (v.) point See also: mark
ประเด็น (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ
หลักสำคัญ (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ
หลักใหญ่ (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หัวข้อ
หัวข้อ (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่
ใจความสำคัญ (n.) point See also: gist, substance, essence, core, idea
ชี้หน้า (v.) point accusing fingers at See also: point right at, shake one´s finger at
จ่อคอหอย (v.) point at someone´s throat See also: almost touch the throat
คะแนนเฉลี่ย (n.) point average See also: mean
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the point of going to college?วัตถุประสงค์ของการเข้าวิทยาลัยคืออะไร?
There's no point in staying here any longerเปล่าประโยชน์น่าที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอีก
There's no point in trying to flatter meเปล่าประโยชน์น่าในการพยายามมาป้อยอฉัน
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
That's the point!ประเด็นนั่นแหล่ะ
Do you have an appointment?คุณนัดไว้หรือเปล่า
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
What's your point?ประเด็นของคุณคืออะไร
Well, I have an appointment nowเอาละ ตอนนี้ฉันมีนัดนะ
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
He won't disappoint usเขาจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
Don't disappoint me!อย่าทำให้ฉันผิดหวัง
Now will you please get to the point?ตอนนี้คุณช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อยได้ไหม?
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
This is my first appointmentนี่เป็นนัดหมายแรกของผม
So if you wouldn't mind getting to the pointถ้าคุณไม่ว่าอะไรช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อย
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
Don't disappoint yourself too muchอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากนัก
I am very impatient, so I'll come straight to the pointฉันเป็นคนใจร้อน ดังนั้นฉันจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง
There's no point staying here for ever. OK.มีจุดที่อยู่ที่นี่ไปตลอดกาลไม่ได้ ตกลง
What do you mean? What's the point of having witnesses at all?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่
There's no point standing around all over the place.มีจุดยืนอยู่รอบ ๆ ทั่วสถานที่ไม่ได้
Anyway, in an agency, when we reach a point like this...อย่างไรก็ตามในหน่วยงานเมื่อเราไปถึงจุดเช่นนี้ ...
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา
There's no point in getting nasty.There's no point in getting nasty.
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.

point ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, 角度] angle; point of view
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 审美观 / 審美觀] esthetic conception; esthetic point of view; standard
不动点[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 不动点 / 不動點] fixed point (of a map in math.)
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 不动点定理 / 不動點定理] fixed point theorem (math.)
浮点运算[fú diǎn yùn suàn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, 浮点运算 / 浮點運算] floating point operation
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史观 / 史觀] historical point of view; historically speaking
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
热点[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 热点 / 熱點] hot spot; point of special interest
燃点[rán diǎn, ㄖㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, 燃点 / 燃點] ignition point (temperature); combustion point
着火点[zháo huǒ diǎn, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˇ, 着火点 / 著火點] ignition point (temperature); combustion point
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, 终身大事 / 終身大事] major turning point of lifelong import (esp. marriage)
赛点[sài diǎn, ㄙㄞˋ ㄉㄧㄢˇ, 赛点 / 賽點] match point (tennis etc)
交点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, 交点 / 交點] meeting point; point of intersection
银点[yín diǎn, ˊ ㄉㄧㄢˇ, 银点 / 銀點] the silver point; the melting point of silver 962°C used as a calibration point in some temperature scales
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
不行了[bù xíng le, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙, 不行了] on the point of death; dying
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, 近日点 / 近日點] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis
分点[fēn diǎn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, 分点 / 分點] point of division
[jiān, ㄐㄧㄢ, 尖] point (of needle); sharp; shrewd; pointed
无穷远点[wú qióng yuǎn diǎn, ˊ ㄑㄩㄥˊ ㄩㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, 无穷远点 / 無窮遠點] point at infinity (math.); infinitely distant point
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, 观点 / 觀點] point of view; viewpoint; standpoint
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, 提示] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, 丹田] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, 返航] return to the point of departure
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
拐点[guǎi diǎn, ㄍㄨㄞˇ ㄉㄧㄢˇ, 拐点 / 拐點] turning point; breaking point; inflexion point (math., a point of a curve at which the curvature changes sign)
[jǐ, ㄐㄧˇ, 戟] a lance with two points
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
穴位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 穴位] acupuncture point
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, 任事] appointment to an important post
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任

point ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system
アニリン点[アニリンてん, anirin ten] (n) aniline point
エントリポイント[, entoripointo] (n) {comp} entry point
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of
キュリー点[キュリーてん, kyuri-ten] (n) Curie point
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts)
クライアントアクセスポイント[, kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point
この先の心持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on
ゴミ集積場[ゴミしゅうせきじょう, gomi shuusekijou] (n) village garbage collection point
サビ;さび[, sabi ; sabi] (n) (1) hook (high point of a song); (2) (さび only) (abbr) (See 山葵) (at a sushi shop) wasabi
サブネットワークアドレス[, sabunettowa-kuadoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] (n) {comp} subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
セットポイント[, settopointo] (n) set point (tennis, volley-ball, etc.)
その時以来[そのときいらい, sonotokiirai] (adv) since that time; since then; from that point (on)
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point
ディシジョンポイント[, deishijonpointo] (n) {comp} decision point
デシマルポイント[, deshimarupointo] (n) decimal point
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point
ビックリマーク;びっくりマーク[, bikkurima-ku ; bikkuri ma-ku] (n) exclamation mark; exclamation point
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP
ピント[, pinto] (n) focus point (dut
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point
ピンぼけ[, pin boke] (n) out of focus; off the point
べそをかく[, besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears
ペリルポイント[, perirupointo] (n) peril point
ポイントオブビュー[, pointoobubyu-] (n) point of view
ポイントオブプレザンス[, pointoobupurezansu] (n) {comp} point of presence; POP
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei
マッチポイント[, macchipointo] (n) match point
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P)
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point
コードポイント[こーどぽいんと, ko-dopointo] code point
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint
ポイントオブプレザンス[ぽいんとおぶぷれざんす, pointoobupurezansu] point of presence (POP)
位置決めできる点[いちけっていできるてん, ichiketteidekiruten] addressable point
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point
入り口点[いりぐちてん, iriguchiten] entry point
入口点[いりくちてん, irikuchiten] entry point
出口点[でぐちてん, deguchiten] exit point
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point
地点[ちてん, chiten] spot, point
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
字送り点[じおくりてん, jiokuriten] escapement point
実10進小数点[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point
実小数点[じつしょうすうてん, jitsushousuuten] actual decimal point
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point
小数点[しょうすうてん, shousuuten] decimal point, radix point
座標点[ざひょうてん, zahyouten] coordinate point
想定した小数点[そうていしたしょうすうてん, souteishitashousuuten] assumed decimal point
想定小数点[そうていしょうすうてん, souteishousuuten] assumed decimal point
感嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point
折り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to
挿入点[そうにゅうてん, sounyuuten] insertion point
浮動小数点データ[ふどうしょうすうてんデータ, fudoushousuuten de-ta] floating point data
浮動小数点代数[ふどうしょうすうてんだいすう, fudoushousuutendaisuu] floating point algebra
浮動少数点数[ふどうしょうすうてんすう, fudoushousuutensuu] floating point number
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point

point ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดของจุด[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a point FR:
อัศเจรีย์[n.] (atsajērī) EN: exclamation point ; exclamation mark ; ! FR: point d'exclamation [m] ; !
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; instant ; occasion FR: moment [m] ; heure [f] ; temps [m] ; fois [f] ; point [m]
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify ; identify FR: indiquer ; montrer
บ่งถึง[v. exp.] (bong theung) EN: indicate ; point to ; refer (to) FR:
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut) EN: on the summit FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung) EN: score a point FR: marquer un point
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead FR: indiquer ; préciser
ชี้มือ[v. exp.] (chī meū) EN: point to FR:
ชี้มือชี้ไม้[xp] (chī meū chī) EN: point at ; gesticulate FR: gesticuler
ชี้หน้า[v. exp.] (chī nā) EN: shake a finger at ; point the finger at ; point an accusing finger at FR:
ชี้นิ้ว[v. exp.] (chī niu) EN: order ; demand ; point one's finger at in admonition ; wag one's finger at FR:
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (chūang hūal) EN: turning point FR:
ชุมพล[n.] (chumphon) EN: military staging area ; rallying point FR:
ด่าน[n.] (dān) EN: check point ; outpost ; immigration border checkpoint ; customs station FR: poste de contrôle [m] ; poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; point de passage [m]
ด่านตรวจ[n. exp.] (dān trūat) EN: checkpoint FR: poste de contrôle [m] ; point de contrôle [m]
ด้นถอยหลัง[v.] (donthøilang) EN: backstitch FR: coudre en point arière
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อการสนทนา[n. exp.] (hūakhø kān ) EN: point of discussion ; issue FR: sujet de discussion [m]
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition FR: transition [f]
หัวตา[n.] (hūatā) EN: loral point ; lore FR:
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
หัววัน[n. exp.] (hūa wan) EN: FR: point du jour [m] ; aube [f]
ใจความสำคัญ[n. exp.] (jaikhwām sa) EN: important point FR:
จากมุมมองของ[X] (jāk mum møn) EN: FR: du point de vue de
จำนวนเต็ม[n.] (jamnūantem) EN: integer ; integral number ; whole number ; fixed point number FR: entier [m] ; nombre entier [m]
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจียน[adv.] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of FR: presque ; sur le point de
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
จ่อคอหอย[v. exp.] (jø khøhøi) EN: press against throat ; point at throat FR:
จน[conj.] (jon) EN: until ; till ; so FR: au point de ; jusqu'à
จงอร[v.] (jong-øn) EN: point out ; point to ; point to make clear FR:
จนกลายเป็น[X] (jon klāipen) EN: FR: jusqu'à devenir ; au point de devenir
จนกระทั่งว่า[X] (jonkrathang) EN: FR: si ... que ; au point que
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually FR: sur le point de

point ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckdezimalpunkt {m}actual decimal point
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour
Befestigungsbohrung {f}anchor point
Scheitelpunkt {m}angular point
Zielpunkt {m}arrival point
Rechendezimalpunkt {m}assumed decimal point
Abgleichpunkt {m}balance point
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point
Berührpunkt {m} [math.]boundary point
Randpunkt {m} [math.]boundary point
Breakpunkt {m}break point
Schnittpunkt {m}break-even point
Kardinalpunkt {m}cardinal point
Ausgangskontrolle {f}check point
Sammellager {n}collective point
Brennpunkt {m}combustion point
Streitpunkt {m}contentious point
Bezugspunkt {m} (Vermessung)datum point
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center
Dezimalkomma {n} | angenommenes Dezimalkommadecimal point | assumend decimal point
Dezimalpunkt {m}decimal point
Taupunkt {m}dew point
Staudruck {m}dynamic pressure; stagnation point pressure
Verladeplatz {m}embark point
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions
Quintessenz {f}; wesentlicher Punktessential point
Befestigungspunkt {m}fastening point
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points
Einspannstelle {f}fixing point
Flammpunkt {m}flash point; flashing point
Gleitkommadaten {pl}floating point data
Schmelzpunkt {m}fusion point
Spielpunkt {m}game point
Notendurchschnitt {m}grade point average
Stützstelle {f} [math.]grid point; mesh point; net point
Haltepunkt {m}hold point
Zündpunkt {m}ignition point
Indexpunkt {m}index point
Wendepunkt {m} [math.]inflection point; point of inflection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า point
Back to top