ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

birth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *birth*, -birth-

birth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
birth (n.) การเกิด Syn. delivery
birth (n.) ต้นกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. beginning, origin, start Ops. conclusion, end, finish
birth certificate (n.) สูติบัตร See also: ใบแจ้งเกิด Ops. death certificate
birth control (n.) การคุมกำเนิด See also: การวางแผนครอบครัว Syn. contraception
birth interruption (n.) การแท้งบุตร (คำทางการ) Syn. spontaneous abortion
birth rate (n.) อัตราการเกิด
birth-control device (n.) ยาหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิด Syn. preventative
birth-control pill (n.) ยาคุม See also: ยาคุมกำเนิด Syn. oral contraceptive
birthday (n.) วันเกิด See also: วันคล้ายวันเกิด
birthing (n.) การให้กำเนิด
birthmark (n.) ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
birthplace (n.) สถานที่เกิด See also: บ้านเกิด
birthright (n.) สิทธิที่ได้รับตั้งแต่เกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
birth certificaten. สูติบัตร
birth controln. การคุมกำเนิด, See also: birth-control adj.
birth rateอัตราการเกิด
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
birthdayn. วันเกิด,วันครบรอบ
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
birthrightn. สิทธิที่มีมาแต่กำเนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
birthmark(n) ไฝ,ปาน
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
birthright(n) สิทธิแต่กำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
birthการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth certificateสูติบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth controlการคุมกำเนิด [มีความหมายเหมือนกับ contraception] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
birth rateอัตราเกิด [มีความหมายเหมือนกับ natality] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthการเกิด,การเกิด [การแพทย์]
Birth certificatesสูติบัตร [TU Subject Heading]
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Birthdaysวันเกิด [TU Subject Heading]
Birthmarkปาน [การแพทย์]
Birthstonesหินประจำเดือนเกิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดานไฟ (n.) heat treatment board (after giving birth of a child)
การเวียนว่ายตายเกิด (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences
คลอด (v.) give birth to See also: deliver, be confined, bring forth Syn. ออก, ออกลูก, ให้กำเนิด
คุมกำเนิด (v.) control the birth rate
จอมมารดา (n.) king´s concubines who has given birth to a child Syn. เจ้าจอมมารดา
ตกลูก (v.) give birth to See also: be delivered of a young, bring forth the young (used only for animals), foal, calve, drop a litter Syn. ออกลูก, คลอดลูก
วัฏสงสาร (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences Syn. การเวียนว่ายตายเกิด
วัฏสังสาร (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life Syn. สังสารวัฏ
วางแผนครอบครัว (v.) practice birth control Syn. คุมกำเนิด
สงสารวัฏ (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life Syn. สังสารวัฏ, วัฏสังสาร
ออก (v.) give birth to See also: deliver, be confined, bring forth Syn. ออกลูก, ให้กำเนิด
ออกลูก (v.) give birth to See also: deliver, be confined, bring forth Syn. ออกลูก, คลอด, ให้กำเนิด, คลอดลูก
เจ้าจอมมารดา (n.) king´s concubine who gave birth to a prince See also: royal mother
ให้กำเนิด (v.) give birth to See also: originate, establish, found, set up
ให้กำเนิด (v.) give birth to See also: originate, establish, found, set up
การบังเกิด (n.) birth See also: occurrence, happening Syn. อุบัติ, กำเนิด
การเกิด (n.) birth See also: nativity Ops. การตาย
การเกิด (n.) birth
ชนม์ (n.) birth Syn. การเกิด
สมภพ (n.) birth See also: nativity Syn. การเกิด Ops. การตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She gave birth to a baby last weekเธอคลอดบุตรสัปดาห์ที่แล้ว
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
Somebody just gave you a gift for your birthdayใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด
I thought she died in childbirthฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To hell with all you sheriffs and deputies and all who gave birth to you!เอามันลงนรกไปพร้อมกับมือกฎหมายอย่างพวกแก แล้วก็พ่อแม่พวกแกด้วย
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด
Is this the birth of a universe?นี่คือการกำเนิดของจักรวาลเหรอนี่?
You know what I was thinking? You could tell the story of giving birth to Carrie.ผมว่าคุณน่าจะเอาเรื่อง ตอนแครี่คลอดมาพูด
My birth certificate and arrest sheet was all you'd ever have to know I was alive.มีแต่ใบเกิดและหมายจับเท่านั้น ที่ทำให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก
Dr. Alexander Hesse of my staff will be arriving shortly... to give birth to a child he has himself carried to term.ด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์ เฮซจะมาถึงในไม่ช้า เพื่อให้กำเนิดเด็กที่เกิดจากการอุ้มท้องโดยผู้ชาย
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ
Have you ever loved a woman... until milk leaked from her as though she had just given birth to love itself... and now must feed it or burst?คุณเคยรักผู้หญิง จนน้ำนมไหลออกจากเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเพิ่งให้กำเนิด ผลพวงแห่งความรัก
It was to his secret place, at the top of the high trail, where he'd watched the day birth and never got tired of it, and never quit saying, "She's coming alive",มันคือสถานที่ลับของปู่ ที่จุดสูงสุดของทางบนเขา ที่ๆ ปู่จะได้มองการเกิดใหม่ของวัน และจะไม่เบื่อเลย และจะไม่หยุดพูดว่า "เธอกำลังกลับมามีชิวิต",

birth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先天性缺陷[xiān tiān xìng quē xiàn, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 先天性缺陷] birth defect
出生缺陷[chū shēng quē xiàn, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 出生缺陷] birth defect
出生证[chū shēng zhèng, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ, 出生证 / 出生證] birth certificate; CL:張|张
出生证明书[chū shēng zhèng míng shū, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, 出生证明书 / 出生證明書] birth certificate; CL:張|张
节育[jié yù, ㄐㄧㄝˊ ㄩˋ, 节育 / 節育] birth control
生育率[shēng yù lǜ, ㄕㄥ ㄩˋ ㄌㄩˋ, 生育率] birth rate
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 娩] give birth to a child
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, 生卒年] dates of birth and death (of historical figure)
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, 畸形] deformity; birth defect; abnormality
畸形儿[jī xíng ér, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄦˊ, 畸形儿 / 畸形兒] deformed child; child with birth defect
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 妇产科 / 婦產科] department of gynecology and obstetrics; birth clinic
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, 实女 / 實女] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)
弥月[mí yuè, ㄇㄧˊ ㄩㄝˋ, 弥月 / 彌月] full moon; first full moon after birth (i.e. entering the second month)
二产妇[èr chǎn fù, ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, 二产妇 / 二產婦] lady who has given birth twice
[jí, ㄐㄧˊ, 籍] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
喜蛋[xǐ dàn, ㄒㄧˇ ㄉㄢˋ, 喜蛋] red-painted eggs, traditional celebratory gift on third day after birth of new baby
胞衣[bāo yī, ㄅㄠ ㄧ, 胞衣] afterbirth
原籍[yuán jí, ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 原籍] ancestral home (town); birthplace
出生地[chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ, 出生地] birthplace
出生率[chū shēng lǜ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄌㄩˋ, 出生率] birthrate
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿礼 / 壽禮] birthday present (for an old person)
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿辰 / 壽辰] birthday (of an old person)
寿面[shòu miàn, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 寿面 / 壽麵] birthday noodles (for longevity)
生日[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, 生日] birthday
生日蛋糕[shēng rì dàn gāo, ㄕㄥ ㄖˋ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, 生日蛋糕] birthday cake
生辰[shēng chén, ㄕㄥ ㄔㄣˊ, 生辰] birthday
祝寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 祝寿 / 祝壽] birthday congratulations
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, 花朝节 / 花朝節] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February
诞辰[dàn chén, ㄉㄢˋ ㄔㄣˊ, 诞辰 / 誕辰] birthday
[zhì, ㄓˋ, 痣] birthmark; mole
[zōu, ㄗㄡ, 郰] birthplace of Confucius in Shandong
生有权[shēng yǒu quán, ㄕㄥ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, 生有权 / 生有權] birthright
长子的名份[zhǎng zǐ de míng fèn, ㄓㄤˇ ㄗˇ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, 长子的名份 / 長子的名份] birthright
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 生产 / 生產] childbirth; parturition; to produce; manufacture
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, 催生] to induce labor; to expedite childbirth
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, 催产 / 催產] to induce labor; to expedite childbirth
坐月子[zuò yuè zi, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 坐月子] lying-in (for one month after childbirth); postpartum period
孕产[yùn chǎn, ㄩㄣˋ ㄔㄢˇ, 孕产 / 孕產] pregnancy and childbirth; obstetrics and gynecology

birth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby
バースコントロール;バスコントロール[, ba-sukontoro-ru ; basukontoro-ru] (n) birth control
バスコン[, basukon] (n) (1) birth control; (2) bypass capacitor
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
伊弉冉尊;伊邪那美命[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾尊) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods
先天的障害[せんてんてきしょうがい, sententekishougai] (n) birth defect
処女受胎[しょじょじゅたい, shojojutai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus)
処女懐胎[しょじょかいたい, shojokaitai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus)
処女降誕[しょじょこうたん, shojokoutan] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus)
出生年月日[しゅっしょうねんがっぴ;しゅっせいねんがっぴ, shusshounengappi ; shusseinengappi] (n) date of birth
出生率[しゅっしょうりつ;しゅっせいりつ, shusshouritsu ; shusseiritsu] (n) birth rate
出生証明書[しゅっしょうしょうめいしょ;しゅっせいしょうめいしょ, shusshoushoumeisho ; shusseishoumeisho] (n) birth certificate
単為生殖[たんいせいしょく, tan'iseishoku] (n,adj-no) parthenogenesis; virgin birth
受胎調節[じゅたいちょうせつ, jutaichousetsu] (n,adj-no) birth control
四柱推命[しちゅうすいめい, shichuusuimei] (n) Four Pillar astrology; originally Chinese method of fortune-telling based on the time, date, month and year of a person's birth
奇形;畸形;畸型[きけい, kikei] (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness
家柄差別[いえがらさべつ, iegarasabetsu] (n) discrimination by birth or rank
少子[しょうし, shoushi] (n) low birth rate
少子化[しょうしか, shoushika] (n,vs) declining birth rates; decrease in the number of children
帯祝い[おびいわい, obiiwai] (n) obi-tying ceremony designed to ensure safe birth of a child
所生[しょせい;しょしょう, shosei ; shoshou] (n) (1) (arch) birth parents; birthplace; (2) child; creation
月足らず[つきたらず, tsukitarazu] (n) premature birth
氏より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P)
生み落とす;産み落とす;生み落す[うみおとす, umiotosu] (v5s,vt) to give birth to; to drop (calf or foal)
生産率[せいざんりつ, seizanritsu] (n) live birth rate
産児制限[さんじせいげん, sanjiseigen] (n,adj-no) birth control; (P)
産制[さんせい, sansei] (n) birth control
産女;孕女[うぶめ, ubume] (n) (obsc) woman in late pregnancy; woman on the point of giving birth
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth
聖母[せいぼ, seibo] (n) (1) birth mother of a holy man (or woman); (2) Virgin Mary; (P)
腹を痛める[はらをいためる, harawoitameru] (exp,v1) to give birth to; to have a stomachache
血統[けっとう, kettou] (n) lineage; pedigree; family line; birth
逆児[さかご, sakago] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth
逆産[ぎゃくざん, gyakuzan] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出生[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth

birth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family FR:
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อภิชน[n.] (aphichon) EN: person of high birth ; aristocrat ; high-class person FR: aristocrate [m]
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān k) EN: birth rate FR: taux de natalité [f]
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive FR: produire ; fournir
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติก่อน[n. exp.] (chāt køn) EN: former life ; previous life ; former incarnation ; previous birth FR:
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติวุฒิ[n.] (chāttiwut =) EN: good lineage ; good family ; good blood ; good birth ; good background FR:
ชนม์[n.] (chon) EN: birth FR:
ชนม-[pref.] (chonma-) EN: birth FR:
โดยกำเนิด[adv.] (dōi kamnoēt) EN: by birth FR: de naissance
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth FR:
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; sire FR: engendrer ; donner naissance à
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up FR: donner naissance à ; enfanter
หินชาติ[adj.] (hinnachāt) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn FR:
แจ้งเกิด[n. exp.] (jaēng koēt) EN: notification of birth FR: déclaration de naissance [f]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
กำเนิด[n.] (kamnoēt) EN: birth ; origin ; source FR: naissance [f] ; origine [f] ; source [f]
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear FR: produire ; générer ; engendrer ; donner naissance à
การคลอดก่อนกำหนด[n. exp.] (kān khløt k) EN: preterm birth FR:
การคุมกำเนิด[n.] (kān khum ka) EN: birth control ; contraception FR: contrôle des naissances [m] ; contraception [f]
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth ; rise FR: naissance [f] ; formation [f] ; apparition [f] ; survenance [f] ; survenue [f] ; émergence [f]
คลอด[v.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
คลอดก่อนกำหนด[X] (khløt køn k) EN: premature birth FR: prématuré
คลอดลูก[v. exp.] (khløt lūk) EN: have a baby ; give birth FR: donner naissance (à) ; accoucher ; mettre au monde ; enfanter ; avoir un enfant
ข่มท้อง[v. exp.] (khom thøng) EN: press the abdomen to facilitate delivery of an infant ; bear down on the abdomen to aid the giving of birth FR:
คุมกำเนิด[v. exp.] (khum kamnoē) EN: practice birth control FR: pratiquer le contrôle des naissances
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
เกิดวันที่ [X] (koēt wanthī) EN: date of birth FR:
ก่อกำเนิด[v.] (køkamnoēt) EN: occur ; initiate ; generate ; give birth to ; form FR: engendrer ; créer
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laeng kamno) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
ลำดับการเกิด[n. exp.] (lamdap kān ) EN: birth order FR:
ลงทะเบียนการเกิด[v. exp.] (longthabīen) EN: register a birth FR: enregistrer une naissance

birth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtsanzeige {f}announcement of birth
Geburtenbeschränkung {f}birth control
Geburtenziffer {f}birth rate
Geburtshaus {n}birth house; house where ... was born
Geburtsschein {m}birth certificate
Geburtsurkunde {f}birth certificate
Geburtstagsfeier {f}birthday party
Geburtstagskarte {f}birthday card
Entbindung {f}childbirth
Geburtsstunde {f}hour of birth; birth; natal hour
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates
Frühgeburt {f}premature birth; premature infant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า birth
Back to top