ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

centre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *centre*, -centre-

centre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
centre (adj.) กลาง
centre (n.) คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
centre (n.) จุดสำคัญ Syn. point
centre (n.) ต้นเหตุ See also: ที่มา
centre (n.) ผู้เล่นในแดนกลาง
centre (vt.) มุ่งความสนใจไปยัง Syn. concentrate, focus
centre (n.) ศูนย์กลาง See also: ใจกลาง, แกนกลาง Syn. center, heart, middle
centre (n.) ศูนย์การค้า Syn. mall, plaza, shopping center
centre (n.) ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
centre (n.) ศูนย์รวมความสนใจ See also: จุดสนใจ Syn. center of attention, focus of attention
centre (n.) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท Syn. center, nerve center, nerve centre
centre (n.) สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
centre (vt.) อยู่ตรงกลาง See also: อยู่กึ่งกลาง
centre court (n.) สนามเทนนิสหลักในการแข่งขันวิมเบิลดัน (ซึ่งมักจะใช้เป็นสนามแข่งสำหรับคู่แข่งขันที่สำคัญ)
centre in (phrv.) มีจุดสำคัญอยู่ที่ See also: รวมอยู่ที่, มุ่งไปที่ Syn. center in
centre of gravity (n.) จุดศูนย์ถ่วง
centre on (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. center on, center round, center upon
centre on (phrv.) เกี่ยวข้องกับ Syn. centre round, centre upon
centre out (phrv.) ระบุ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เจาะจง, เลือก Syn. center out
centre round (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. centre on
centre round (phrv.) เกี่ยวข้องกับ Syn. centre on
centre upon (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. centre on
centre upon (phrv.) เกี่ยวข้องกับ Syn. centre round
centrefold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centerfold
centrefold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centerfold
English-Thai: HOPE Dictionary
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
English-Thai: Nontri Dictionary
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
centre lineเส้นศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre of gravityศูนย์ถ่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
centre of gravity (cg)ศูนย์ถ่วง, จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่อยู่ (n.) centre See also: location, spot, area, venue, position, place Syn. ถิ่น, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่
บริเวณ (n.) centre See also: location, spot, area, venue, position, place Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่
ศูนย์ (n.) centre
ศูนย์รวม (n.) centre See also: location, spot, area, venue, position, place Syn. ถิ่น, ที่อยู่, บริเวณ, แห่ง, ที่
แหล่ง (n.) centre See also: location, spot, area, venue, position, place Syn. ถิ่น, ที่อยู่, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่
แหล่งบันเทิง (n.) entertainment centre See also: amusement centre Syn. สถานเริงรมย์
แหล่งเริงรมย์ (n.) entertainment centre See also: amusement centre Syn. สถานเริงรมย์, แหล่งบันเทิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล!
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ
In the centre of the temple was the heart of Jewish life, the holy of holies.ณ ศูนย์กลางของมหาวิหาร คือหัวใจของชนชาวยิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
I was the warm little centre that the life of this world crowded around.พร้อมที่จะร้องไห้ นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม
I became the calm little centre of the world.(เสียงกริ่งโทรศัพท์)
Elijah Price came to visit me at the centre today.อีไลจาห์ ไพรซ์ไปหาฉัน ที่ศูนย์กายภาพวันนี้
Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed...Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed...
And there are about 1300 single-family homes a town centre that's a place where people gather.และมีบ้านขนาดครอบครัวเดียวประมาณ 1,300 หลัง มีศูนย์กลางเมืองให้คนมาพบปะสังสรรค์
What we didn't tell them was that Wendy Dias in the centre of the picture was on a plane to the United States.สิ่งที่เราไม่ได้บอกพวกเขาก็คือ เว็นดี ดิอัส คนที่อยู่ตรงกลางในรูป กำลังนั่งเครื่องบิน มาสหรัฐอเมริกา
Okay, last time I ran the numbers you were pretty much in the centre of the structure.เอาล่ะครั้งสุดท้ายที่ฉันวิ่งตัวเลขที่คุณมี สวยมากในใจกลางของโครงสร้าง

centre ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 大爷 / 大爺] arrogant idler; self-centred show-off

centre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre
オフサイトセンター[, ofusaitosenta-] (n) off-site centre (center)
オフショアセンター[, ofushoasenta-] (n) offshore center; offshore centre
オペレーションセンター[, opere-shonsenta-] (n) operation center; operation centre
ケアハウス[, keahausu] (n) nursing care center; nursing care centre
シビックセンター[, shibikkusenta-] (n) civic center; civic centre
ドキュメンテーションセンタ[, dokyumente-shonsenta] (n) {comp} information centre; documentation centre
メッカ[, mekka] (n) (1) Mecca; (2) centre for some field or activity (center); (P)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
中墨[なかずみ, nakazumi] (n) centre line (usu. in buildings, joinery, etc.); center line
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] (n) {comp} centre wavelength
中心街[ちゅうしんがい, chuushingai] (n) high street; town centre (center)
中衛[ちゅうえい, chuuei] (n) middle guard; halfback (e.g. football); center forward (e.g. volleyball); centre forward
園舎[えんしゃ, ensha] (n) the building (physical structure) of a kindergarten, children's daycare centre or pre-school
地下街[ちかがい, chikagai] (n) underground shopping center; underground shopping centre
外心[がいしん, gaishin] (n) circumcenter; circumcentre; outer center; outer centre
居留区[きょりゅうく, kyoryuuku] (n) population centre
情報センタ[じょうほうセンタ, jouhou senta] (n) {comp} information centre; documentation centre
浮心[ふしん, fushin] (n) center of buoyancy; centre of buoyancy
爆心地[ばくしんち, bakushinchi] (n) centre of explosion; center of explosion; hypocentre; hypocenter; ground zero
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh
都心[としん, toshin] (n) city centre (center) (esp. capital city); urban centre; heart of city a metropolis; (P)
重心[じゅうしん, juushin] (n) (1) centre of gravity (center); (2) centroid; barycenter; (3) (one's) balance; (P)
アイソセンタ[, aisosenta] (n) isocentre
オープンスクール[, o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei
カルチャーセンター[, karucha-senta-] (n) culture center; culture centre; (P)
ショッピングセンター[, shoppingusenta-] (n) shopping centre; shopping center; mall
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre)
バッティングセンター;バッティング・センター;バッテイングセンター;バッテイング・センター[, batteingusenta-; batteingu . senta-; batteingusenta-; batteingu . senta-] (n) batting center; batting centre; batting cage
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
ヘルスセンター[, herususenta-] (n) health center; health centre; health club
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
中心[ちゅうしん, chuushin] (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P)
中心地[ちゅうしんち, chuushinchi] (n) center; centre; metropolis
中枢[ちゅうすう, chuusuu] (n,adj-no) centre; center; pivot; mainstay; nucleus; backbone; central figure; pillar; key man; (P)
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre)
個人的[こじんてき, kojinteki] (adj-na) individualistic; personal; self-centred; self-centered; (P)
右中間[うちゅうかん, uchuukan] (n) between right and center fielders (baseball) (centre); (P)
[おう, ou] (suf) middle; centre; center
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データセンタ[でーたせんた, de-tasenta] data centre
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre
情報分析センタ[じょうほうぶんせきせんた, jouhoubunsekisenta] information analysis centre
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre
視聴覚センタ[しちょうかくせんた, shichoukakusenta] media resource centre, resource centre
中央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre

centre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
ด่านกักกันสัตว์[n. exp.] (dān kakkan ) EN: animal quarantine station FR: centre de quarantaine pour animaux [m]
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.) FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[org.] (Hø Sinlapa ) EN: Bangkok Art & Culture Centre FR:
หัวใจสำคัญ [n. exp.] (hūajai samk) EN: heart ; basis FR: coeur [m] ; centre [m]
ใจ[n.] (jai) EN: FR: coeur [m] ; cœur [m] ; centre [m] ; milieu [m]
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: centre ; center (Am.) ; heart ; middle ; core FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
ใจกลางเมือง[n. exp.] (jaiklāng me) EN: heart of the city ; heart of the town FR: centre ville [m] ; cœur de la ville [m]
ใจกลางเมือง[adv.] (jaiklāng me) EN: in the heart of the town ; in the heart of the city ; in the heart of downtown FR: en plein centre ville
จุดศูนย์กลาง[n.] (jutsūnklāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle point ; hub ; center FR: centre [m] ; point focal [m]
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng) EN: center of gravity FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jutsūnthūan) EN: center of gravity FR: centre de gravité [m]
แก่น[n.] (kaen) EN: core ; nucleus ; kernel ; heart ; centre ; center (Am.) FR: noyau [m] ; coeur [m] ; centre [m]
คอลเซ็นเตอร์[n. exp.] (khøl sentoē) EN: call centre ; call center (Am.) FR: call center [m] (anglic.)
กลาง[n.] (klāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle FR: centre [m] ; milieu [m]
กลางใจเมือง[n. exp.] (klāng jai m) EN: inner city ; city centre ; heart of the town ; heart of the city ; downtown FR: coeur de la ville [f] ; centre-ville [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
แหล่งช็อปปิ้ง = แหล่งช้อปปิ้ง[n. exp.] (laeng chǿpp) EN: FR: centre commercial [m]
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]
มอลล์[n.] (møl) EN: mall ; shopping mall FR: centre commercial [m] ; galeries commerciales [fpl]
เป็นที่สนใจ(ของ)[xp] (pen thī son) EN: FR: c'est le centre d'intérêt (de)
ภาคกลาง[n. exp.] (phāk klāng) EN: FR: centre [m] ; région du centre [f]
ภาคกลาง[n. prop.] (Phāk Klāng ) EN: Central region (of Thailand) FR: région du Centre (de la Thaïlande) [f]
รีสอร์ท [n.] (rīsøt) EN: resort FR: centre de vacances [m] ; station [f]
โรงเรียนกวดวิชา[n. exp.] (rōngrīen kū) EN: tutorial school ; tutorial centre ; cram school FR: école préparatoire [f]
สำนัก[n.] (samnak) EN: office ; bureau ; institute ; agency ; place ; house ; residence ; center ; school FR: bureau [m] ; agence [f] ; maison [f] ; lieu d'activité [m] ; centre [m] ; école [f]
สำนักวิปัสสนา[n. exp.] (samnak wipa) EN: meditation centre FR: centre de méditation [f]
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)[org.] (Sathāban Kā) EN: Civil Aviation Training Center FR: centre de formation de l'aviation civile [m]
สถานีอนามัย[n. exp.] (sathānī anā) EN: public health center ; health station ; government clinic ; sanitation station FR: dispensaire public [m] ; centre de santé [m]
สถานีประสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (sathānī pra) EN: breeding station ; breedind centre FR:
เซ็นเตอร์[n.] (sentoē) EN: centre ; center (Am.) FR: centre [m]
ส่วนกลาง[n.] (suanklāng) EN: centre ; center (Am.) FR: centre [m] ; milieu [m] ; partie centrale [f]
ศูนย์[n.] (sūn) EN: centre ; center (Am.) ; heart ; core FR: centre [m] ; foyer [m]
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)[org.] (sūn amnūayk) EN: peacekeeping operation centre ; government's peace-keeping centre FR:
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด[n. exp.] (sūn bambat ) EN: addiction treatment center ; drug dependence treatment centre FR:
ศูนย์บัญชาการ[n. exp.] (sūn banchāk) EN: commanding center FR: centre de commandement [m]
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัย[n. exp.] (sūn børikān) EN: documentation center FR: centre de documentation [m]
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว[n. exp.] (sūn børikān) EN: visitor centre ; visitor center (Am.) ; visitor information center ; tourist information center FR: centre d'information touristique [m]
ศูนย์ฝึกอาชีพ[n. exp.] (sūn feuk āc) EN: FR: centre de formation professionnelle [m]

centre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelpunktswinkel {m}angle subtended by the arc at the centre
Blutspendezentrale {f}blood donor centre
Callcenter {n}call center; call centre [Br.]
Mittelabschirmung {f} | Mittelabschirmung einer Fassungcentre shield; center shield [Am.] | centre shield of a socket
Chiffrierstelle {f}code centre
Innenstadt {f}city centre
Stadtzentrum {n}city centre [Br.]; city center [Am.]; town centre [Br.]; town center [Am.]
Sonderforschungsbereich {m} (SFB)collaborative research centre (CRC)
Kostenstelle {f}cost centre
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre
Messezentrum {n}exhibition centre
Bohrungsmitte {f}hole centre
Schaltzentrale {f}nerve centre
Erholungszentrum {n}recreation park; leisure centre
Rehabilitationszentrum {n}rehabilitation centre (center [Am.])
Achsabstand {m}stack centres
Achslinie {f}centre line
Drehzapfen {m}centre pin; pivot
Körner {m}centre punch [Br.]; center punch [Am.]
Krümmungsmittelpunkt {m}centre of curvature
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Spitzendrehbank {f}centre lathe; center lathe
Mittelebene {f}centre plane
Schwerpunktsachse {f}centre of gravity axis
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.]
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center
egozentrisch; ichbezogen {adj}self-centred [Am.]
Freizeitzentrum {n}leisure centre; recreation center [Am.]
Mittenloch {n}centre hole
Nabenteil {n}centre member; shell (wire wheel)
Fertigungsleitstand {m}production control station (centre)
Forschungszentrum {n}research centre; research center

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า centre
Back to top