ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deficiency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deficiency*, -deficiency-

deficiency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deficiency (n.) ความขาดแคลน Syn. insufficiency, scantness Ops. abundance, surplus
English-Thai: HOPE Dictionary
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
deficiency diseaseโรคขาดแคลนธาตุอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deficiencyการขาด, ความพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency diseaseโรคขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficiencyภาวะพร่อง [TU Subject Heading]
Deficiency diseasesโรคขาดสารอาหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
AIDS (n.) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome) See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เอดส์ (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
โรคภูมิคุมกันบกพร่อง (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS
ขาดสารอาหาร (v.) nutrition deficiency
จิตบกพร่อง (n.) mental deficiency Syn. จิตฟั่นเฟือน Ops. จิตปกติ
จิตฟั่นเฟือน (n.) mental deficiency Ops. จิตปกติ
เอชไอวี (n.) Human Immune-deficiency Virus See also: HIV Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
เฮชไอวี (n.) human immunodeficiency virus
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง (n.) Human Immune-deficiency Virus See also: HIV
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}Severe B12 deficiency could cause all her symptoms.การขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของอาการทั้งหมด
It's okay, B12 deficiency can cause sudden...ไม่เป็นไร การขาด B12 อาจทำให้เกิด...
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ
You collapsed from a lack of sleep and a deficiency of carbohydrates.คุณหมดสติเพราะว่านอนน้อยไป.. ..และขาดคาร์โบไฮเดรต
Or if you wanted to treat any number of immune deficiency disorders.หรือถ้าคุณอยากใช้ ในการรักษาโรคใดๆ ที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ของภูมิคุ้มกันร่างกาย
She has some sort of immune deficiency disorder?เธอเป็นโรคบางอย่าง ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน ผิดปกติรึเปล่า?
Matt Jarvis suffers from a rare immune deficiency disorder.แมต จาร์นิส ทุกข์ทรมานจาก การทำงานผิดปกติของ ภูมิคุ้มกันร่างกาย
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม
I don't know what personality deficiency causes you to act this way, but I feel compelled to inform you how utterly unattractive it makes you.ฉันไม่รู้รายละเอียดลงลึกอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ เพราะคุณทำท่าทางแบบนี้ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกบีบบีงคับ ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีกับคุณมากยิ่งขึ้น
Oh, it's some iron deficiency thing I have.มันเกิดจากร่างกายฉันขาดธาตุเหล็ก
Concubine Song may suffer from amniotic fluid deficiency?พระสนมซงอาจจะทรมาน จากน้ำคร่ำไม่เพียงพอรึ?
You have a severe B12 deficiency. Get back in bed.คุณมีอาการขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรง กลับขึ้นเตียง

deficiency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 营养不良 / 營養不良] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
缺乏症[quē fá zhèng, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ ㄓㄥˋ, 缺乏症] clinical deficiency
[chù, ㄔㄨˋ, 绌 / 絀] crimson silk; deficiency; to stitch
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
缺失[quē shī, ㄑㄩㄝ ㄕ, 缺失] deficiency; shortcoming; hiatus
[kuī, ㄎㄨㄟ, 亏 / 虧] deficiency; deficit
蚕豆症[cán dòu zhèng, ㄘㄢˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥˋ, 蚕豆症 / 蠶豆症] G6PD deficiency
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 人类免疫缺陷病毒 / 人類免疫缺陷病毒] human immunodeficiency virus (HIV)
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 不足] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should
低能[dī néng, ㄉㄧ ㄋㄥˊ, 低能] mental deficiency

deficiency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
ビタミン欠乏症[ビタミンけつぼうしょう, bitamin ketsuboushou] (n) vitamin deficiency disease; avitaminosis; hypovitaminosis
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS
欠乏症[けつぼうしょう, ketsuboushou] (n) deficiency disease (e.g. protein, vitamin, etc.)
過不及[かふきゅう, kafukyuu] (n) excess or deficiency
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency)
ヒト免疫不全ウイルス;人免疫不全ウイルス[ヒトめんえきふぜんウイルス(ヒト免疫不全ウイルス);ひとめんえきふぜんウイルス(人免疫不全ウイルス), hito men'ekifuzen uirusu ( hito men'ekifuzen uirusu ); hitomen'ekifuzen uirusu ( ni] (n) (See HIV) human immunodeficiency virus; HIV
免疫不全症[めんえきふぜんしょう, men'ekifuzenshou] (n) immunodeficiency disease
原発性免疫不全症[げんぱつせいめんえきふぜんしょう, genpatsuseimen'ekifuzenshou] (n) (obsc) (See 原発性免疫不全症候群) primary immunodeficiency syndrome
原発性免疫不全症候群[げんぱつせいめんえきふぜんしょうこうぐん, genpatsuseimen'ekifuzenshoukougun] (n) primary immunodeficiency syndrome
欠;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy
欠如[けつじょ, ketsujo] (n,vs) lack; privation; deficiency; (P)
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P)
過不足[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little
酸素欠乏[さんそけつぼう, sansoketsubou] (n) oxygen deficiency; anoxia; hypoxia
鉄欠乏性貧血[てつけつぼうせいひんけつ, tetsuketsubouseihinketsu] (n) iron-deficiency anemia; iron-deficiency anaemia

deficiency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดสารอาหาร[X] (khāt sān āh) EN: nutrition deficiency FR:
ความบกพร่อง[n.] (khwām bokph) EN: deficiency ; disability ; retardation ; disorder FR: déficience [f] ; retard [m] ; trouble [m]
ความบกพร่องทางจิต[n. exp.] (khwām bokph) EN: mental deficiency FR: déficience mentale [f]
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง[n. exp.] (phūmkhumkan) EN: immunodeficiency ; immune deficiency FR:
ส่วนที่ขาด[n. exp.] (suan thī kh) EN: deficiency FR:
เอชไอวี[abv.] (Ētch-Ai -Wī) EN: HIV (Human immunodeficiency virus) FR:

deficiency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)
Eisenmangel {m}iron deficiency
Schwachsinn {m} [med.]mentally deficiency
Eiweißmangel {m}protein deficiency
Vitaminmangel {m}vitamin deficiency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deficiency
Back to top