ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trifling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trifling*, -trifling-

trifling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trifling (adj.) ไม่สำคัญ
trifling (adj.) ไร้ค่า
trifling (adj.) ที่มีจำนวนน้อย
trifling (adj.) ที่ไม่จริงจัง
triflingly (adv.) อย่างไม่สำคัญ
triflingly (adv.) อย่างไม่จริงจัง
English-Thai: HOPE Dictionary
trifling(ไทร'ฟลิง) adj.,n. (การ,ความ) ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,กระจอก,มีค่าเล็กน้อย,เหลาะแหละ,เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant,minor,meager
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุกกระจิก (adj.) trifling See also: fragmentary, piecemeal, trivial Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด
ขี้ประติ๋ว (adj.) trifling See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย
ขี้ปะติ๋ว (adj.) trifling See also: insignificant, unimportant, slight, trivial Syn. เล็ก, เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต
จิ๊บจ๊อย (adj.) trifling See also: trivial, insignificant, petty, unimportant Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย Ops. ใหญ่โต
เล็ก (adj.) trifling See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor Syn. นิดหน่อย Ops. สำคัญ
เล็ก (adj.) trifling See also: insignificant, unimportant, slight, trivial Syn. เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) trifling See also: fragmentary, piecemeal, trivial Syn. จุกจิก, เบ็ดเตล็ด
เล็กน้อย (adj.) trifling See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor Syn. นิดหน่อย, เล็ก Ops. สำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By need, do you mean a trifling need?ไอ้ที่ว่าจำเป็นเนี่ย.. หมายถึงจำเป็นแค่นิดหน่อย
You don't want to put your career on line on account of a trifling matter between kids, do you?คุณคงไม่อยากเอาหน้าที่การงาน ไปแขวนบนเส้นด้าย เพราะเรื่องเด็กๆ ทะเลาะกันหรอกนะ ใช่มั้ย?
You need to get your trifling ass in and out of here as soon as possible!รีบๆย้ายก้นเน่าแกเข้าไปแล้วก็รีบๆออกไปจากที่นี่ให้ไว้ๆด้วย
Enough. Stop trifling with that pet and do as I command.พอที เลิกเอาเรื่องจิ๊บจ๊อยมาขัดแล้วทำตามคำสั่งข้าซะ
Now who's trifling with technicalities?ดูซิว่าใครจุกจิกกับเรื่องหลักการ
♪ You trifling, good-for-nothing ♪# เธอช่างไร้ยางอาย ไม่เอาไหน#

trifling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 琐 / 瑣] fragmentary; trifling
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 璅] fragmentary; trifling
些许[xiē xǔ, ㄒㄧㄝ ㄒㄩˇ, 些许 / 些許] trifling

trifling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三百[さんびゃく, sanbyaku] (n) (1) 300; three hundred; (2) (See 文・もん・1) 300 mon; trifling amount; two-bit item; (3) (abbr) (See 三百代言) shyster; (P)
区々;区区[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling
小用[こよう;しょうよう, koyou ; shouyou] (n) (1) (usu. こよう) trifling matter; (2) urination; urine
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no,adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P)

trifling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
จ้อย[adj.] (jǿi) EN: small ; little ; tiny ; insignificant ; trivial ; trifling FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless FR: insignifiant
ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khī patiu) EN: trivial ; trifling ; piddling ; insignificant ; measly FR:
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū =) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight FR: insignifiant ; sans importance
กระจุกกระจิก[adj.] (krajukkraji) EN: trifling ; petty FR: insignifiant ; sans importance
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin
ปะติ๋ว[adj.] (patiu) EN: insignificant ; trifling ; tiny ; small FR:
เรื่องกระจุกกระจิก[n. exp.] (reūang kraj) EN: trifle ; trifling matter FR:
สัพเพเหระ[adj.] (sapphēhēra) EN: insignificant ; trivial ; trifling FR:
ตุ๊กตุ๋ย[adj.] (tukkatui) EN: trifling ; insignificant ; humble ; small ; shabby FR: insignifiant
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate ; partial FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre ; partiel
หยุมหยิม[adj.] (yumyim) EN: trivial ; trifling ; picayune ; insignificant ; petty FR: insignifiant ; dérisoire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trifling
Back to top