ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

we

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *we*, -we-

we ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
we (pron.) เรา See also: คนเรา, พวกเรา
We live and learn. (idm.) เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้มาในแต่ละวัน
weak (adj.) ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ) See also: อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง Syn. feeble, frail, puny Ops. robust, strong, vigorous
weak (adj.) แพ้ง่าย See also: เอาชนะได้ง่าย
weak (adj.) ขาดทักษะ See also: ขาดความสามารถ
weak (adj.) เจือจาง See also: จาง
weak (adj.) ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่
weak (adj.) ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้
weak point (n.) จุดอ่อน See also: ปมด้อย Syn. defect
weak-kneed (adj.) ซึ่งชักจูงได้ง่าย See also: ซึ่งทำให้กลัวได้ง่าย, ซึ่งไม่เด็ดเดี่ยว Syn. spineless, weak-minded, weak-willed
weak-minded (adj.) ไม่เด็ดเดี่ยว See also: ซึ่งโน้มน้าวได้ง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย Syn. spineless, weak-kneed, weak-willed
weak-mindedness (n.) ความไม่เด็ดเดี่ยว
weak-willed (adj.) เชื่อง See also: ว่านอนสอนง่าย Syn. feeble, weak, obedient Ops. strong-willed, strong
weak-willed (adj.) ซึ่งชักจูงได้ง่าย See also: ซึ่งทำให้กลัวได้ง่าย, ซึ่งไม่เด็ดเดี่ยว Syn. spineless, weak-minded
weak-willed (adj.) ไม่เด็ดเดี่ยว See also: ซึ่งโน้มน้าวได้ง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย Syn. spineless, weak-kneed
weaken (vt.) ทำให้อ่อนแอ See also: ทำให้อ่อนลง Syn. debilitate, enervate, enfeeble Ops. energize, strengthen, vitalize
weaken (vi.) อ่อนแอลง See also: ทรุดโทรม, แย่ลง, เปราะบาง
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, worn-out
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm
weakening (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression Ops. improvement, rise
weakening (adj.) อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) Syn. waning
weaker sex (n.) เพศหญิง (คำไม่สุภาพซึ่งผู้ชายใช้เรียกผู้หญิง) See also: พวกผู้หญิง
weakhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ใจเสาะ
weakheartedly (adv.) อย่างขี้ขลาด
weakheartedness (n.) ความขี้ขลาด
weakish (adj.) ค่อนข้างอ่อน See also: ไม่ค่อยเข้มข้น, ไม่ค่อยแข็ง Syn. weak Ops. strong
weakishness (n.) ความไม่ค่อยเข้มข้น See also: ความไม่ค่อยเข้มแข็ง Syn. weakness Ops. strength
weakless (adj.) อ่อนแอ See also: ไร้กำลัง, ไม่มีกำลัง, ไร้อำนาจ Syn. powerless Ops. strong
weaklessness (n.) ความอ่อนแอ See also: การอ่อนกำลัง Syn. powerlessness Ops. power
weakling (n.) ผู้ที่อ่อนแอ See also: ผู้มีจิตใจอ่อนแอ, ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ Syn. softy, wimp
weakly (adj.) ไม่สบาย See also: เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน Syn. sick, poorly
weakness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. feebleness, frailness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor
weakness (n.) จุดอ่อน See also: ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
weal (n.) รอยเฆี่ยน See also: รอยแส้หรือหวาย, รอยโบย Syn. wale, welt, wheal
weal (n.) ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี) See also: ความผาสุก, ความมั่นคง Syn. prosperity, well-being
weald (n.) บริเวณที่เป็นป่า (คำโบราณ) See also: ที่ดินที่ยังไม่ได้มีการหักล้างถางพง
wealth (n.) ทรัพย์สมบัติมากมาย See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย
wealth (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี Syn. affluence, prosperity, richness Ops. destitution, poverty
wealth (n.) มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)
wealthily (n.) อย่างมั่งคั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
we(วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน
we'd(วีด) abbr. we had,we should,we would
we'll(วีล) abbr. we will,we shall
we're(เวียร์) abbr. we are
we'veabbr. we have
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim,feeble
weak-eyed(วีค'ไอดฺ) adj. สายตาไม่ดี
weak-minded(วีค'ไม'ดิด) adj. ไม่เด็ดเดี่ยว,ใจอ่อน,ปัญญาอ่อน, See also: weak-mindedly adv. weak-mindedness n., Syn. indecisive
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้อ่อนแอ,กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate,cripple
weaker sexn. เพศหญิง,หญิง
weakhearted(วีค'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขี้ขลาด,ใจเสาะ,ไม่มีความกล้าหาญ,ใจเสาะ, See also: weakheartedly adv. weakheartedness n.
weakling(วีค'ลิง) n. ผู้ที่อ่อนแอ,ผู้มีจิตใจอ่อนแอ,ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ,adj. อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง, See also: weakliness n., Syn. weak
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility,frailty,failing,fondness,bent
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
weald(วีลดฺ) n. บริเวณรกร้าง,บริเวณป่า,บริเวณที่ไม่ได้ทำประโยชน์
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี,ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
wean(วีน) vt. ทำให้หย่านม,ทำให้หยุดการกระทำที่เป็นนิสัย,ทำให้เลิกล้ม,n. เด็กเล็ก,ทารก, See also: weanedness n.
weapon(เวพ'เพิน) n. อาวุธ, See also: weaponed adj., Syn. defense,trick
weaponry(เวพ'เพินรี) n. อาวุธ,การประดิษฐ์และผลิตอาวุธ, Syn. arms
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ
wearability(แว'ระบิล'ลิที) n. ความทนต่อการใช้สอย,การทนต่อการสวมใส่
wearable(แว'ระเบิล) adj. สวมใส่ได้,เหมาะสำหรับสวมใส่
weariful(แว'ริฟูล) adj. เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า,น่าเบื่อ,เซ็ง, See also: wearifully adv. wearifulness n.
weariless(เวีย'ริลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่รำคาญ,ไม่น่าเบื่อ,ไม่เบื่อหน่าย, See also: wearilessly adv., Syn. tireless
wearing(แว'ริง) adj. เกี่ยวกับการสวมใส่,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อิดโรย,ทำให้เมื่อยล้า, See also: wearipgly adv.
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious
wearproof(แวร์'พรูฟ) adj. ทนต่อการสึกหรอ,ทนต่อการใช้สอยตามปกต'
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire,fatigue,annoy
weasand(วี'เซินดฺ) n. ลำคอ,หลอดอาหาร,หลอดลม, Syn. weazand,wessand,weason
weasel(วี'เซิล) n. สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก มีรูปร่างยาวเรียว คล้ายแมวชอบกินหนูเป็นอาหาร vi. หลีกเลี่ยง
weasel word(s) n. ถ้อยคำที่หลบหลีก,ถ้อยคำที่คลุมเครือ, See also: weaselworded adj.
weasel-faced(วี'เซิลเฟสดฺ) adj. มีใบหน้าที่ซูบผอมและยาว,มีใบหน้ายาวเรียว
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ
weather stationสถานีติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพอากาศและทำนายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ,สถานีอุตุนิยมวิทยา
weather strippingn. แผ่นกันลาด, Syn. weather strip
weather vanen. กังหัน -S .vane
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
English-Thai: Nontri Dictionary
we(pro) เรา,พวกเรา
weak(adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง
weakness(n) ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย,จุดอ่อน
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง
weapon(n) อาวุธ,อาวุธยุทโธปกรณ์
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
wearer(n) ผู้สวม,ผู้ใช้
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
wearisome(adj) น่าเบื่อ,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
weasel(n) พังพอน
weather(n) ลมฟ้าอากาศ
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน
weathercock(n) กังหัน
weave(vi) ทอผ้า,ขัด,สาน,ถัก,ร้อยกรอง,ปะติดปะต่อ
weaver(n) คนทอผ้า,ผู้ประกอบ,คนร้อยมาลัย
web(n) สิ่งทอ,ผ้าบาง,เยื่อ,ใยแมงมุม,พังพืด
wed(vt) แต่งงาน,สมรส,ประสาน,ผูก
wedding(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีวิวาห์
wedge(n) ลิ่ม,เหล็กงัด,ไม้จิ้ม,วิธีการ,หนทาง
wedlock(n) การสมรส,ชีวิตคู่,ชีวิตสมรส,การแต่งงาน
Wednesday(n) วันพุธ
wee(adj) เล็กนิดเดียว,กระจ้อยร่อย
weed(n) วัชพืช,บุหรี่,ความผอมโซ
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์,แถบไว้ทุกข์
weedy(adj) มีหญ้ารก,ผอมโซ
week(n) สัปดาห์,อาทิตย์
weekday(n) ทุกวันในสัปดาห์นอกจากวันอาทิตย์
weekend(n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์
weekly(adj) รายสัปดาห์,สุดสัปดาห์,ต่อสัปดาห์,ทุกสัปดาห์
weep(vt) ร้องไห้,รั่ว,เยิ้ม,ไหล
weevil(n) ตัวเพลี้ย,ด้วง,มอด,แมง
weft(n) เส้นด้ายในเนื้อผ้าตามขวาง,ใย,ผ้า
weigh(vt) ชั่งน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระหนัก,ลบล้าง,เทียบ
weight(n) น้ำหนัก,การชั่ง,ของหนัก,ภาระ,ความสำคัญ,ลูกตุ้ม,วัตถุ
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weak endingท้ายบาทเบา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wean๑. หย่านม๒. ถอน (เครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weanling๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๑]๒. ลูกอ่อนหย่านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weapon of offenceอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wear and tearการสึกหรอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wearing apparelเครื่องนุ่งห่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weather insuranceการประกันภัยสภาพลมฟ้าอากาศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
webแผ่น, แผ่นขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
web browserโปรแกรมค้นดูเว็บ, เว็บเบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web pageเว็บเพจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web siteที่อยู่เว็บ, เว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
webbed neckคอปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weddingการแต่งงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wedge combustion chamberห้องเผาไหม้ทรงลิ่ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weedวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
week tenancyการเช่าเป็นรายสัปดาห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weekly premium increaseเบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weep๑. ร้องไห้๒. ซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ ooze] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weft ikatมัดหมี่ด้ายพุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weighชั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weightน้ำหนัก, การถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
welch plug; core hole plug; core plug; expansion plug; freeze plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weld๑. งานเชื่อม๒. รอยเชื่อม๓. เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welderช่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welfareสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare stateรัฐสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
well loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
well-conditioned-สภาวะดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-groundedมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welt; hive; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Wentworth grade scaleมาตราขนาดตะกอนเวนต์เวิร์ท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wet coil; wetted coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet dream; emission; oneirogmus(จิตเวช.) ฝันเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet nurse; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet-nurse; nurse, wetแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weak acidกรดอ่อน, 1. โมเลกุลหรือไอออน ที่ให้โปรตอนได้น้อย  2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้น้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Weatherกาลอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weaversช่างทอ [TU Subject Heading]
Web 2.0เว็บ 2.0 [TU Subject Heading]
Web browserโปรแกรมดูเว็บ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหรือโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) [Assistive Technology]
web pageเว็บเพจ, หน้าเอกสารที่เขียนขึ้นในรูปแบบภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารหน้าอื่นได้ โดยเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
web siteเว็บไซต์, กลุ่มของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Webmasterเว็บมาสเตอร์, ผู้ดูแลเว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์]
Websiteเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Wedding musicดนตรีสำหรับพิธีแต่งงาน [TU Subject Heading]
wedgeลิ่ม, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  มีความหนาสอบเรียวไปยังปลายข้างหนึ่ง ใช้สำหรับ ตอกลงไปในเนื้อวัตถุ ทำให้วัตถุแยกจากกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Weedingการคัดหนังสือออก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Weedsวัชพืช [TU Subject Heading]
weep holeweep hole, รูระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Weighing instrumentsเครื่องวัดน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Weightน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Weighting Factor ตัวถ่วงน้ำหนัก ตัวคูณของค่ารวมของการกระจายของประชากร หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต [สิ่งแวดล้อม]
weightlessnessสภาพไร้น้ำหนัก, สภาพที่วัตถุอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะอนันต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weirweir, ฝาย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Welded jointsข้อต่อเชื่อม [TU Subject Heading]
Welders (Persons)ช่างเชื่อม [TU Subject Heading]
Welding rodsลวดเชื่อม [TU Subject Heading]
Welfare economicsเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ [TU Subject Heading]
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะการควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุมการปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]
Werewolvesมนุษย์หมาป่า [TU Subject Heading]
West (U.S.)สหรัฐอเมริกา (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Western Australiaออสเตรเลีย (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Wet - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม เปียก [อุตุนิยมวิทยา]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Welfare State รัฐสวัสดิการ รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
should (aux.) ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ
ฤกษ์บน (n.) period that we can see the moon
ชาวเรา (pron.) we See also: we all, all of us Syn. พวกเรา, หมู่เรา
พวกผม (pron.) we See also: us, all of us Syn. พวกเรา
พวกเรา (pron.) we See also: us, all of us
หมู่เรา (pron.) we See also: we all, all of us Syn. พวกเรา
เรา (pron.) we
กระเสาะ (adj.) weak See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated Syn. เสาะ, กระแสะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย
กระแสะ (adj.) weak See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated Syn. เสาะ, กระเสาะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย
กำเสาะ (adj.) weak See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated Syn. เสาะ, กระเสาะ, กระแสะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย
ทรพล (adj.) weak See also: feeble, breakable, delicate, sickly Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้ Ops. เข้มแข็ง
ทุพพล (adj.) weak See also: feeble, lean, thin, disheartened, frail Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้
ทุรพล (adj.) weak See also: feeble, lean, thin, disheartened, frail Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้, ทุพพล
บอบ (adj.) weak See also: faint, feeble Syn. อ่อนเปลี้ย, บอบช้ำ Ops. แข็งแรง
ปวกเปียก (adj.) weak See also: not strong Syn. อ่อนแอ
ปวกเปียก (adj.) weak See also: not strong Syn. อ่อนแอ
อ่อนปวกเปียก (adj.) weak See also: incapable Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก
อ่อนเปียก (adj.) weak See also: incapable Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก
เสาะ (adj.) weak See also: fragile, frail, infirm Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ Ops. เข้มแข็ง, หนักแน่น
เสาะแสะ (v.) weak See also: feeble, flimsy Syn. กระเสาะกระแสะ, โรยแรง, อ่อนเพลีย Ops. แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
Sorry, we only take cashเสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
We'll call you if we need youเราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
How much time do we have?พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
We knew what we had to doเรารู้ว่าเราต้องทำอะไร
All we can do now is prayทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
How did we let it get this far?พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
There's one thing we just mustn't missมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไม่พลาด
Not at all, we are delighted to have youไม่เลย พวกเราต่างหากดีใจที่คุณมา
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
They should not have to see the things we doพวกเขาไม่ควรจะต้องเห็นสิ่งที่พวกเราทำ
That's why we cameนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่
Anywhere we wantedที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการ
Have we ever met before?พวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
But we don't know what we're going to do yetแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรเลย
We did, but we were almost lateพวกเราไปตรงเวลา แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว
We are doing all we can to…พวกเรากำลังทำทุกสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในการ...
Would we get a reward if we made it?พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราทำมัน?
Do you think we should wake him up?คุณคิดว่าเราควรปลุกเขาไหม?
We got as much as we could carryพวกเราได้มามากเท่าที่จะขนมาได้
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
How long do we have?พวกเรามีเวลานานแค่ไหนหรือ?
What do you think we should do?คุณคิดว่าพวกเราควรจะทำอะไรดี?
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
And we don't have much timeและพวกเราก็ไม่มีเวลามากนัก
If we don't act now, it's going to be too lateถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
Are we ready to order?พวกเราพร้อมจะสั่งหรือยัง?
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ
Yes! Yes! We, we, we gotta save her!ใช่ ใช่ เราเราเราต้องช่วยเธอ!
Yes, yes, what'll we do?ใช่สิ่งที่จะเราจะทำอย่างไร
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
To be haррy forever we knowจะมีความสุขตลอดไปเรารู้ว่า
If we don't deliver these, we're defeated.ถ้าเราไม่ส่งสารสำคัญนี้ เราจะแพ้
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ"
There's little we can do for him.มีบางอย่างที่เราทำเพื่อเขาได้นะ
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้
Don't you remember? We got away in my plane.คุณจำอะไรไม่ได้เลยหรอ เราอยู่ในเครื่องบินลำนั้นด้วยกัน

we ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, 最好] best; (you) had better (do what we suggest)
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
认识论[rèn shi lùn, ㄖㄣˋ ㄕ˙ ㄌㄨㄣˋ, 认识论 / 認識論] epistemology (in philosophy, the theory of how we know things)
又来了[yòu lái le, ㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙, 又来了 / 又來了] Here we go again
[zá, ㄗㄚˊ, 咱] we (inclusive)
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
再会[zài huì, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 再会 / 再會] to meet again; until we meet again; goodbye
人称代词[rén chēng dài cí, ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄉㄞˋ ㄘˊ, 人称代词 / 人稱代詞] personal pronoun: I 我, you 你, she 她, they 他們|他们, we two 咱們|咱们 etc
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
何乐而不为[hé lè ér bù wéi, ㄏㄜˊ ㄌㄜˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, 何乐而不为 / 何樂而不為] What can you have against it? (成语 saw); We should do this.; Go for it!
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
退位[tuì wèi, ㄊㄨㄟˋ ㄨㄟˋ, 退位] abdicate
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, 淫猥] abominations; whoredoms
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 绝对温度 / 絕對溫度] absolute temperature
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访问方式 / 訪問方式] access method
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, 据闻 / 據聞] accounts; one's understanding
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, 涩味 / 澀味] acerbic (taste); astringent
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, 阿克伦 / 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, 阿克伦河 / 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, 行为 / 行為] action; conduct; behavior; activity
[wěi, ㄨㄟˇ, 娓] active; comply with
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
穴位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 穴位] acupuncture point
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law

we ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
オバむ[, oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!"
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...
とすると[, tosuruto] (conj) if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
とすれば[, tosureba] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
また逢う日まで;また会う日まで;又会う日迄[またあうひまで, mataauhimade] (exp) till we meet again
一別以来[いちべついらい, ichibetsuirai] (n-adv,n-t) since our last meeting; since we parted
内(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb
如露如電[にょろにょでん, nyoronyoden] (n) (obsc) {Buddh} existence (as we percieve it) is as mutable and incorporeal as is the morning dew or a flash of lightning
教うるは学ぶの半ば[おしうるはまなぶのなかば, oshiuruhamanabunonakaba] (exp) (id) We learn by teaching
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life
繰り下がり;繰下がり[くりさがり, kurisagari] (n) decrease in digit (e.g. if we substract 2 from 11)
言い替えるなら;言替えるなら[いいかえるなら, iikaerunara] (exp) if we put this another way; in other words; put differently
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period)
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website)
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
アーク溶接[アークようせつ, a-ku yousetsu] (n) arc welding
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
イージーウェブ[いーじーうえぶ, i-ji-uebu] Ezweb
インフォウェッブ[いんふぉうえっぶ, infouebbu] Info-Web
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
ウェイト[うえいと, ueito] weight
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer
ウェブデービー[うえぶでーびー, uebude-bi-] WebDB
ウェブティービー[うえぶていーびー, uebutei-bi-] WebTV
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler
クワーティ[くわーてい, kuwa-tei] qwerty
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer
タワー[たわー, tawa-] tower
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no)
パワーオープン[ぱわーおーぷん, pawa-o-pun] PowerOPEN
パワーサイト[ぱわーさいと, pawa-saito] PowerSite
パワージェイ[ぱわーじえい, pawa-jiei] PowerJ
パワーソフト[ぱわーそふと, pawa-sofuto] PowerSoft
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner
パワーピーシー[ぱわーぴーしー, pawa-pi-shi-] PowerPC
パワービルダー[ぱわーびるだー, pawa-biruda-] PowerBuilder
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer)
パワープラスプラス[ぱわーぷらすぷらす, pawa-purasupurasu] Power++
ピーシーウィーク[ぴーしーういーく, pi-shi-ui-ku] PCWEEK
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester
下位語[かいご, kaigo] narrower term
下界[げかい, gekai] lower bound
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
二十[にじゅう, nijuu] Thai: ยี่สิบ (๒๐) English: twenty
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: เข่าอ่อน English: weak-kneed
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
掛ける[かける, kakeru] Thai: สวม(แว่นตา) English: to wear
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
誓う[ちかう, chikau] Thai: สาบาน English: to swear
[しゅう, shuu] Thai: สัปดาห์ English: week

we ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮา[pr.] (hao) EN: we FR:
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø-aphai n) EN: we apologize for the inconvenience FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
คนเรา[n.] (khonrao) EN: human ; man ; persons ; people ; we FR: personnes [fpl] ; gens [fpl] ; humains [mpl] ; nous
คนไทยเรา[n. exp.] (khon Thai r) EN: we Thai citizens FR: nous les Thaïs
เกิดแก่เจ็บตาย = เกิด แก่ เจ็บ ตาย[xp] (koēt kaē je) EN: We are born, grow old, fall ill and die FR:
มิเชล วี[n. prop.] (Michēl Wī) EN: Michelle We ; Michelle Sung Wie FR: Michelle Wee
พวกเรา[pr.] (phūakrao) EN: we FR: nous ; nous autres
เรา[pr. pers.] (rao) EN: we ; us FR: nous ; on
เรารักในหลวง[xp] (Rao Rak Nai) EN: We Love The King FR: Nous aimons le Roi
เราทั้งหมด[X] (rao thangmo) EN: we all ; all of us FR: nous tous
เราทั้งสี่[X] (rao thang s) EN: we four ; four of us FR: tous les quatre ; à nous quatre
ฤกษ์บน[n.] (roēkbon) EN: period that we can see the moon FR:
เริ่มตรงไหน[xp] (roēm trong ) EN: Where do we start? FR:
ตู[pr.] (tū) EN: I ; me ; myself ; we ; us FR:
เยิง[pr.] (yoēng) EN: we ; us FR:
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aefrikā Taw) EN: West Africa ; Western Africa FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอมเวย์[TM] (Aēmwē ) EN: Amway [TM] FR: Amway [TM]
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์ = แอนดรูว์ ลอยด์ เวบเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi ) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber FR: Andrew Lloyd Webber
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp FR: Anvers
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
ไอ้เวร[n. exp.] (ai wēn) EN: bastard ; You bastard! ; bitch (vulg.) FR: démon [m]
อาการปวดหลัง[n. exp.] (ākān pūat l) EN: lower back pain ; back pain FR: mal de dos [m]
อากัป[n.] (ākap) EN: dressing well FR: bon goût vestimentaire [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather ; cold FR: temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather ; hot FR: temps chaud [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather FR: temps frais [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana FR: agave [m]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānre) EN: houses ; residence ; dwellings FR:
อักโขภิณี ; อักโขเภณี[n.] (akkhōphinī ) EN: high numeral ; number 1 followed by 42 zeroes/zeros FR: nombre 1 suivi de 42 zéros
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell FR: infecter ; envenimer
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; take leave (of) ; say goodbye ; bid farewell (to) ; quit FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athip) EN: sovereign power ; sovereignty FR: pouvoir souverain [m] ; souveraineté [f]
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børih) EN: executive power ; administrative power ; executive authority FR: pouvoir exécutif [m]

we ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
singen | singend | gesungen | er/sie singt | ich/er/sie sang | wir sangen | er/sie hat/hatte gesungen | ich/er/sie sängeto sing {sang; sung} | singing | sung | he/she sings | I/he/she sang | we sang | he/she has/had sung | I/he/she would sing
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Abgabeleistung {f}output power
Ablehnung {f}; Zurückweisung
Kehrtwendung {f}; Wendung
oberhalb (von) {adv} | weiter oberhalbabove | further up
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Abrieb {m}abrasion; wear
Abwesende {m,f}; Abwesender | Abwesenden
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Abwehrstoff {m} | Abwehrstoffe
Achse {f}; Welle
Akzeptbank {f}; Wechselbank
Regierungsantritt {m}accession to power
Randwerbung {f}; unterstützende Werbung
Buchhaltung {f}; Rechnungswesen
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Weinsäure {f} | Weinsäuren
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Beschaffungswert {m}; Anschaffungswert
Wirkleistung {f}active power
Arbeitsplatz {m}; Werkplatz
Direktwert {m}; Istwert
Addierer {m}; Addierwerk
Eingeweihte {m,f}; Eingeweihter | Eingeweihten
Reibungsgewicht {n}adhesive weight
Ermahnung {f}; Verweis
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence
Adventswochenende {n}weekend in Advent
Anzeigenbüro {n}; Werbungsmittler
Werbefachmann {m}; Werbetexter
Nachsichtwechsel {m}; Zeitsichtwechsel
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
Agoraphobie {f}; Angst vor weiten Räumen; Raumangst
Agonist {m}; Muskel, der eine entgegengesetzte Bewegung ausführt [med.]agonist
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า we
Back to top