ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enfeeble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enfeeble*, -enfeeble-

enfeeble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfeeble (vt.) ตัดกำลัง See also: ทำให้อ่อนแอ Syn. enervate, exhaust, weaken
enfeebled (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm, weakened
enfeeblement (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, retrogression, weakening Ops. improvement, rise
English-Thai: HOPE Dictionary
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust
English-Thai: Nontri Dictionary
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง

enfeeble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraftlos; schwach {adj} | kraftloser | am kraftlosestenfeeble | more feeble | most feeble
schwach {adj} | schwächer | am schwächstenfeeble | feebler | feeblest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enfeeble
Back to top