ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feebleness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feebleness*, -feebleness-

feebleness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feebleness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง Syn. disability
feebleness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. frailness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor

feebleness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feebleness
Back to top