ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retrogression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retrogression*, -retrogression-

retrogression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retrogression (n.) การถอยหลัง See also: การเสื่อมทราม, การถอยหลังเข้าคลอง Syn. regression, relapse
English-Thai: Nontri Dictionary
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retrogression; degeneration; depravation; deteriorationการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

retrogression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
退化[たいか, taika] (n,vs) degeneration; retrogression
逆戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] (n,vs) retrogression; reversal; relapse; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retrogression
Back to top