ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wheal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wheal*, -wheal-

wheal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheal (n.) รอยแดงบนผิวหนัง (เช่น ที่เกิดจากการเฆี่ยน) See also: รอยเฆี่ยน Syn. wale, weal, welt
English-Thai: HOPE Dictionary
wheal(วีล) n. แผลไหม้เล็ก ๆ บนผิวหนัง,แผลผื่นคันบนผิวหนัง,รอยเฆี่ยน,รอยโบย,รอยติ, Syn. pimple
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wheal; hive; weltตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wheal
Back to top