ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destitution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destitution*, -destitution-

destitution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
destitution (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความอดอยาก Syn. pennilessness, pauperism
English-Thai: HOPE Dictionary
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will have this house and save your sisters from destitution.ลูกจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ และช่วยไม่ให้พี่น้องต้องตกยาก

destitution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
極貧[ごくひん, gokuhin] (n,adj-no) destitution
貧寒[ひんかん, hinkan] (adj-na,n) destitution
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
窮乏[きゅうぼう, kyuubou] (n,vs) poverty; destitution; privation; indigence; penury; (P)

destitution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยากจนข้นแค้น[n.] (khwām yākjo) EN: poverty ; destitution ; penury ; indigence FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destitution
Back to top