ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frailness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frailness*, -frailness-