ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frailness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frailness*, -frailness-

frailness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frailness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. feebleness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frailness
Back to top