ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

richness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *richness*, -richness-

richness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
richness (n.) ความมั่งคั่ง See also: การมีมากมาย, ความอุดม Syn. abundance, bounty
English-Thai: HOPE Dictionary
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอุดมสมบูรณ์ (n.) richness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We know neither their richness nor their role.เราไม่รู้สึกถึงหน้าที่ และคุณค่าของมัน

richness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
潤い[うるおい, uruoi] (n) (1) moisture; damp; wetness; (2) richness; warmth; gain; profit; (3) financial leeway; (P)
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na,n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P)

richness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal ; offset the richness (of) FR: dégraisser
ความรวย[n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
ความอุดมสมบูรณ์[n.] (khwām udoms) EN: richness FR: abondance [f]
ภูติ[n.] (phūt) EN: prosperity ; wealth ; opulence ; richness FR:

richness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food
Erfülltheit {f} (des Lebens)richness (of life)
Fettheit {f} (eines Gemisches)richness (of mixture)
Fischreichtum {m}richness in fish
Fruchtbarkeit {f} (von Boden)richness (of soil)
Gemischregelung {f} [auto]richness correction
Schwere {f} (von Wein, Essen)richness (of wine, food)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า richness
Back to top