ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faint*, -faint-

faint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faint (adj.) เจือจาง See also: เลือนๆ, เลือน, มัว, บาง, จาง, อ่อน, เบาบาง
faint (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแอ Syn. dizzy
faint (adj.) เฉื่อย See also: ไม่กระตือรือร้น Syn. unenthusiastic
faint (vi.) เป็นลม See also: หมดสติ
faint (n.) ภาวะของคนที่เป็นลม
faint away (phrv.) หมดสติ
faint from (phrv.) หมดสติเพราะ See also: เป็นลมเพราะ
faint with (phrv.) หมดสติเพราะ See also: เป็นลมเพราะ
faint-hearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า Syn. timid, weak
fainthearted (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, timid
faintly (adv.) อย่างแผ่วเบา See also: แผ่วเบา, เบา
English-Thai: HOPE Dictionary
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
English-Thai: Nontri Dictionary
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือนๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faint, Simpleเป็นลมแบบทั่วไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมือด (adv.) in a faint manner Syn. หมดสติ, วูบ, สลบ
พิสัญญี (v.) faint See also: swoon, loose one´s consciousness Syn. สิ้นสติ, สลบ, วิสัญญี
ลมขึ้น (v.) faint Syn. ลมจับ, ลมขึ้นเบื้องสูง
ลมขึ้นเบื้องสูง (v.) faint Syn. ลมจับ
ลมจับ (v.) faint
วิสัญญี (v.) faint See also: swoon, loose one´s consciousness Syn. สิ้นสติ, สลบ
หน้ามืดตามัว (v.) faint See also: swoon, drop, collapse
เป็นลม (v.) faint See also: have a stroke, dizzy Syn. เป็นลมเป็นแล้ง, สิ้นสติ
เป็นลมเป็นแล้ง (v.) faint See also: have a stroke, dizzy Syn. สิ้นสติ
ระเรื่อ (adv.) faint (as colour or light) See also: palely, slightly discolours Syn. อ่อน
ปอดลอย (v.) faint hearted See also: be funky, be afraid, tremble with fear Syn. ปอด, กลัว Ops. กล้า, กล้าหาญ
หวิวๆ (v.) have a feeling of faintness Syn. ใจหวิวๆ
ใจหวิวๆ (v.) have a feeling of faintness
ใจเสาะ (v.) be faint-hearted See also: be chicken-hearted, be cowardly, be timid, be spineless Syn. ใจปลาซิว Ops. ใจกล้า, ใจเข็มแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา
He felt faint again.เขารู้สึกว่าลมอีกครั้ง
But her rubber glove showed a faint trace.แต่ถุงมือยางของเธอ มีอาการหน้ามืดติดตาม
In 1936 a very faint television signal transmitted the opening ceremonies of the Olympic Games as a show of German superior technology.ในปี 1936 สัญญาณ โทรทัศน์ลมมาก ส่งพิธีเปิด ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเป็นแสดง
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว...
Why'd you faint if you trained so much?ทำไมคุณหน้ามืด คุณฝึกมามากไม่ใช่เหรอ
It's not for the faint of heart.ไม่เหมาะกับคนเป็นโรคหัวใจ
You might faint after taking a bite.ชิมฝีมือผมแล้วคุณต้องเคลิ้ม
I don't eat anything, and then when I feel like I'm about to faint I eat a cube of cheese.ฉันไม่กินเลย แล้วพอรู้สึกจะเป็นลม - ก็กินเนยแข็งชิ้นนึง
I could feel a faint shift in a faraway place.ผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนเล็กน้อยในที่ห่างไกล
You faint again strapped Into that power chair Where you can't fall...คุณหมดสติไปขณะที่คุณถูกรัด กับเก้าอี้,คุณจึงไม่ร่วงจากรถ

faint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)
晕场[yùn chǎng, ㄩㄣˋ ㄔㄤˇ, 晕场 / 暈場] to faint from stress (during exam, on stage etc)
惊厥[jīng jué, ㄐㄧㄥ ㄐㄩㄝˊ, 惊厥 / 驚厥] to faint from fear
头昏眼花[tóu hūn yǎn huā, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 头昏眼花 / 頭昏眼花] to faint with blurred vision; to see stars
昏头昏脑[hūn tóu hūn nǎo, ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ, 昏头昏脑 / 昏頭昏腦] confused; dizzy; fainting
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, 暗淡] dim; faint; dismal; gloomy
血晕[xuè yūn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣ, 血晕 / 血暈] fainting for loss of blood (esp. after childbirth)
隐隐[yǐn yǐn, ˇ ˇ, 隐隐 / 隱隱] faint; indistinct
隐隐约约[yǐn yǐn yuē yuē, ˇ ˇ ㄩㄝ ㄩㄝ, 隐隐约约 / 隱隱約約] faint; distant; barely audible
隐隐绰绰[yǐn yǐn chuò chuò, ˇ ˇ ㄔㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 隐隐绰绰 / 隱隱綽綽] faint; distant; indistinct
头昏脑闷[tóu hūn nǎo mèn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄇㄣˋ, 头昏脑闷 / 頭昏腦悶] fainting and giddy; one's head spins
飘渺[piāo miǎo, ㄆㄧㄠ ㄇㄧㄠˇ, 飘渺 / 飄渺] faintly discernable; as in a mist
淡薄[dàn bó, ㄉㄢˋ ㄅㄛˊ, 淡薄] thin; light; flagging; faint
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, 不绝如缕 / 不絕如縷] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly
[hūn, ㄏㄨㄣ, 昏] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness
微微[wēi wēi, ㄨㄟ ㄨㄟ, 微微] slight; faint; humble
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, 隐约 / 隱約] vague; faint; indistinct
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)

faint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
気が弱い[きがよわい, kigayowai] (exp) timid; faint of heart
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark
白目を剥く[しろめをむく, shiromewomuku] (exp,v5k) (1) (See 白目・しろめ・1) to open one's eyes wide (as in fear or anger); (2) to faint
目が回る[めがまわる, megamawaru] (v5r) to be dizzy; to feel faint
絶え絶え[たえだえ, taedae] (adj-na,n) feeble; faint
薄明[はくめい, hakumei] (n) twilight; dusk; faint light
薄明かり;薄明り[うすあかり, usuakari] (n) dim or faint light; half-light of early morning; twilight
虫の息[むしのいき, mushinoiki] (exp,n) faint breath; dying whisper; at death's door
蚊の囁くような声;蚊のささやくような声[かのささやくようなこえ, kanosasayakuyounakoe] (exp) faint voice
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise"
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ...
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ほんのり[, honnori] (adv,n) slightly; faintly
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
仄々;仄仄[ほのぼの, honobono] (adv-to) (1) dimly; faintly; (2) (esp. とした) heartwarming (e.g. story, etc.)
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave
小心翼々;小心翼翼[しょうしんよくよく, shoushinyokuyoku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very timid; very nervous; faint-hearted
弱気[よわき, yowaki] (adj-na,adj-no,n) (1) timid; weak-kneed; fainthearted; (2) (See 強気・つよき・2) bearish (e.g. market); (P)
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P)
微苦笑[びくしょう, bikushou] (n,vs) faint, ironic or bittersweet smile
暮れ残る[くれのこる, kurenokoru] (v5r,vi) (See 明け残る) to linger (faint light of twilight)
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure
気が小さい[きがちいさい, kigachiisai] (exp,adj-i) (See 気の小さい) timid; faint-hearted; wimpish
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded
気の小さい[きのちいさい, kinochiisai] (exp,adj-i) (See 気が小さい) timid; faint-hearted; wimpish
気を失う[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out
気弱[きよわ, kiyowa] (adj-na,n) timid; fainthearted
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P)
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f,adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight

faint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble FR: épuisé ; crevé (fam.) ; affaibli ; nase (fam.)
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy FR: nauséeux
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
ลมจับ[v.] (lomjap) EN: have a stroke ; faint FR: avoir une attaque ; avoir un malaise
ลมขึ้น[v.] (lomkheun) EN: faint FR: s'évanouir ; avoir un malaise
หมดสติ[v.] (motsati) EN: lose consciousness ; become unconscious ; faint ; pass out ; black out FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir ; tomber dans les vapes (fam.)
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: faint ; be giddy ; black out FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
หน้ามืด[adj.] (nāmeūt) EN: dizzy ; giddy ; feeling faint FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby ; faint FR: faible
เป็นลม[v.] (penlom) EN: faint ; have a stroke ; dizzy ; black out ; pass out FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance
เป็นลมสวิงสวาย[v. exp.] (penlom sawi) EN: feel faint FR:
ระรวย[adj.] (rarūay) EN: gentle ; soft ; faint FR:
ริบรี่ ; ริบหรี่[adj.] (riprī) EN: dim ; faint ; almost extinguished FR:
รุบรู่ ; รุบหรู่[adj.] (ruprū) EN: indistinct ; dim ; faint FR:
หรุบรู่ ; หรุบหรู่[adj.] (ruprū) EN: faint ; dim ; murky FR:
สลบ[v.] (salop) EN: become unconscious ; lose consciousness ; faint FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบเหมือด[v.] (salopmeūat) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สวิงสวาย[v. exp.] (sawingsawāi) EN: feel faint ; feel giddy ; feel dizzy FR:
สิ้นสติ[v.] (sinsati) EN: faint ; lose consciousness ; be unconscious FR: perdre connaissance
เวียนหัว[adj.] (wīenhūa) EN: dizzy ; gidy ; faint FR:
หายใจระรวย[v. exp.] (hāijai rarū) EN: breathe faintly FR:
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
แขม็บ[v.] (khamaep) EN: breathe faintly ; gasp ; pant FR:
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: doucement ; délicatement ; légèrement
แผ่ว ๆ = แผ่วๆ[adv.] (phaeo-phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
โรคกลัวความอ่อนแอ[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: asthenophobia ; fear of fainting ; fear of weakness FR:
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness FR:

faint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohnmacht {f} | sich der Ohnmacht nahe fühlenfaint | to feel faint
Schwächegefühl {n}feeling of faintness
Mattigkeit {f}faintness
Mutlosigkeit {f}faintheartedness
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faint
Back to top