ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thin*, -thin-

thin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thin (adj.) บาง
thin (adj.) ผอมบาง See also: บาง, บอบบาง, เรียวเล็ก Syn. lean, slim Ops. fat
thin (adj.) น้อย See also: เบาบาง, มีประปราย Syn. sparse
thin (adj.) เจือจาง See also: ที่มีน้ำผสมอยู่มาก, เหลว, ไม่เข้มข้น Syn. watery, weak Ops. thick
thin (adj.) เบา See also: ที่มีน้ำหนักน้อย
thin (adj.) ที่สามารถมองผ่านไปได้ See also: บาง, ที่มองทะลุได้
thin (adj.) แผ่วเบา See also: ที่มีเสียงเบา Syn. weak Ops. thick
thin (adj.) (สี) ซีด See also: (สี) จาง, ไม่มีสี Syn. pale
thin (adj.) ที่ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unconvincing Ops. convincing
thin (adv.) อย่างบาง
thin (vi.) บางลง See also: น้อยลง
thin (vt.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้เล็กลง, ทำให้เบาบาง Syn. reduce
thin down (phrv.) ทำให้บางลง Syn. thin out
thin end of the wedge (idm.) สิ่งเล็กๆ น้อยที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ขึ้นได้
thin on the ground (idm.) จำนวนน้อย See also: หายาก
thin on top (idm.) หัวล้าน
thin out (idm.) น้อยลง See also: เบาบาง
thin out (phrv.) เอาออก See also: ลอกออก, ถอนออก (เพื่อให้ที่ว่าง)
thin slice (n.) เศษที่แตกออก See also: เศษที่บิ่นออก Syn. fragment
thin-skinned (idm.) อ่อนไหวง่าย See also: หงุดหงิดง่าย
thin-skinned (adj.) ที่มีความรู้สึกไวต่อการวิจารณ์หรือนินทา See also: หน้าบาง
thine (pron.) บุรุษสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของของ thou (คำโบราณ)
thing (n.) สิ่งของ See also: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ
thing (n.) สิ่งที่เกิดขึ้น See also: เหตุการณ์ Syn. situation
thing (n.) ความคิดหรือคำพูด Syn. idea, thought
thing (n.) รายละเอียด Syn. detail
thing (n.) จุดประสงค์ See also: จุดประสงค์สำคัญ Syn. aim, objective
thing (n.) งานที่ต้องทำ See also: หน้าที่, ธุระ, ภาระ Syn. task
thing (n.) การกระทำ Syn. action
thing (n.) สิ่งมีชีวิต See also: คนหรือสัตว์ Syn. creature
thing (n.) เสื้อผ้าอาภรณ์ Syn. cloth
thing (n.) กิจกรรมที่ชอบ
thing (n.) ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก
thing (n.) สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา Syn. ideal
thingamabob (n.) สิ่งที่ผู้พูดลืมชื่อ
things (n.) สิ่งของ See also: วัตถุ Syn. belongings, objects
Things are looking up. (idm.) สภาพบางอย่างกำลังดีขึ้น
thingy (sl.) คำที่พูดขึ้นมาเมื่อนึกชื่อที่จะพูดไม่ออก
think (vi.) คิด See also: ครุ่นคิด, คิดอ่าน
think (vt.) คิด
English-Thai: HOPE Dictionary
thin(ธิน) adj.,adv.,vt.,vi. (ทำให้หรือกลายเป็น) บาง,ผอม,น้อย, (เลี้ยง) เล็ก,อ่อน,จาง,ซีด,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดส่วนสำคัญ,ไม่มีสี., See also: thinly adv. thinness n., Syn. slim,skinny
thin filmฟิล์มบางเป็นวัสดุชนิดหนึ่ง ใช้เป็นสื่อในการเก็บข้อมูล หรืออาจใช้ทำหน่วยความจำหลัก เลย เรียกว่า thin-film memory สามารถเรียกหาข้อมูลได้เร็วมาก โดยปกติจะมีขนาด 1/20 ตารางนิ้ว มีความหนาไม่ ถึง 1 ไมครอน ใช้แทนทรานซิสเตอร์ได้เป็นพัน ๆ ตัว
thin-skinned(ธิน'สคินดฺ) adj. หน้าบาง,โกรธง่าย,มีความรู้สึกไวต่อการวิจารณ์หรือนินทา
thine(ไธนฺ) pron. บุรุษสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของของ thou,สิ่งที่เป็นของคุณ
thing(ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้, Syn. object,entity
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา, Syn. thought
thinner(ธิน'เนอะ) n. น้ำมันทินเนอร์ (ใช้ละลายสีให้เจือจาง) ,ผู้หรือสิ่งที่ทำให้บางหรือน้อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ thin
thinnish(ธิน'นิช) adj. ค่อนข้างบางหรือผอม
English-Thai: Nontri Dictionary
thin(adj) บาง,ผอม,น้อย,จาง,ซีด,ใส
thine(pro) สิ่งของท่าน,สิ่งที่เป็นของคุณ
thing(n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ
think(vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thin filmฟิล์มบาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thingของ, ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thin filmsฟิล์มบาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Things (Law)ทรัพย์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผอมเกร็ง (v.) be thin but strong See also: be thin but tough
กะหร่อง (adj.) thin See also: lean, emaciated, skinny Syn. แห้ง Ops. อ้วนท้วน
ซูบ (adj.) thin See also: skinny, lean, bony, emaciated, slim Syn. ซูบผอม Ops. อ้วน
บาง (adj.) thin Syn. slim
บาง (adj.) thin See also: skinny, slender, slim Syn. บอบบาง, ผอมบาง, แบบบาง Ops. อ้วน, หนา, หนั่นหนา
บาง (adj.) thin See also: slim, slight, not thick Ops. หนา
ผอม (adj.) thin See also: skinny, lean, bony, emaciated, slim Syn. ซูบ, ซูบผอม Ops. อ้วน
ผอมบาง (adj.) thin See also: skinny, slender, slim Syn. บอบบาง, แบบบาง Ops. อ้วน, หนา, หนั่นหนา
ตอก (n.) thin bamboo-stripes See also: bamboo strips
ผอมเกร็ง (adj.) thin but strong
มิสกรี (n.) thin cloth Syn. เสื้อมิสกรี
มิสกรี (n.) thin cloth Syn. เสื้อมิสกรี
เสื้อมิสกรี (n.) thin cloth
เสื้อมิสกรี (n.) thin cloth
จำนวนน้อย (v.) thin out See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number) Syn. น้อย Ops. หนาตา
บางตา (v.) thin out See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number) Syn. น้อย, จำนวนน้อย Ops. หนาตา
กระสือดูด (n.) thin person See also: lean person Ops. อ้วน, มีน้ำมีนวล
ของ (n.) thing See also: stuff, possessions, good, articles, property Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง
สิ่ง (n.) thing See also: article, matter Syn. ของ, สิ่งของ
สิ่ง (n.) thing See also: matter
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's tall, thin and beautifulเธอสูง ผอม และสวย
Think nothing of itอย่าไปคิดอะไรเลย
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
Thinking negatively can become a habitการคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสัยได้
Things are getting betterสิ่งต่างๆ กำลังดีขึ้น
Thinking ten times before you decide anythingคิดให้หลายตลบก่อนที่เธอจะตัดสินใจสิ่งใด
Things went on like that for a whileสิ่งต่างๆ ดำเนินไปเช่นนั้นชั่วเวลาหนึ่ง
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
Is something wrong?มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
There's nothing hereไม่มีอะไรที่นี่
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
There's nothing I can doไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
I've got to do somethingฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่าง
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
I think I just figured something outฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
I have something you need to seeฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
How are things with you?คุณสบายดีไหม
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
Would you like something to drink?คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
Could you tell me something about...?คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're pullin' stories out of thin air.คุณกำลัง pullin 'เรื่องราวที่ออกมาจากอากาศบาง
# Through thick and thin she will always be my friendผ่านหนาและบาง เธอมักจะคือเพื่อนของฉัน
# Through thick and thin she will always be my friendเธอมักจะคือเพื่อนของฉัน
A bit thin perhaps but you always were thin eh Pablito?อาจผอมไปนิด แต่... ...นายก็ผอมตลอดใช่ไหมล่ะ พาบลิโต้?
Vanished into thin air.หายสาบสูญไปไปกับสายลม
They put paper umbrellas sticking out the top, so when it rains, it don't thin out the liquor.เผื่อว่าฝนตก เหล้าจะได้ไม่จางไง
Remember a thin boy who used to visit me in the autumn?ฉันจำได้ว่าเคยมีเด็กชายตัวผอมๆ มาหาฉันในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
And on top, a thin slice of melted cheese.และด้านบนเป็นแผ่นบางของชีสละลาย
Tonight I'm talking into thin air.คืนนี้ฉันตั้งใจคุยกับเธอ
You should be. You're thin like a cherry stem.นายน่าแข่งนะ นายตัวบางยังกับก้านเชอร์รี่
I conjured him... out of thin air.ฉันเสกเขา ... ออกมาจากอากาศบาง
Anyway, I... I fell through some thin ice.ครั้งนึงผมตกทะลุน้ำแข็งลงไป

thin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轴索[zhóu suǒ, ㄓㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, 轴索 / 軸索] axon (long thin axis of nerve cell)
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, 薄脆] crispy thin (cooking style)
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 筱] dwarf bamboo; thin bamboo
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
片儿[piān r, ㄆㄧㄢ ㄖ˙, 片儿 / 片兒] sheet; thin film
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 俴] short; shallow; thin plate
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
[rú, ㄖㄨˊ, 筎] thin outside skin of bamboo
板胡[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, 板胡] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, 一大早] at dawn; at first light; first thing in the morning
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
荒怪不经[huāng guài bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒怪不经 / 荒怪不經] absurd; unthinkable
无成[wú chéng, ˊ ㄔㄥˊ, 无成 / 無成] achieving nothing
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世事] affairs of life; things of the world
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, 事情] affair; matter; thing; business
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
一项[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一项 / 一項] an item; a thing
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
无论何事[wú lùn hé shì, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, 无论何事 / 無論何事] anything; whatever
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 若无其事 / 若無其事] as if nothing had happened
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 痚] asthma; difficulty in breathing
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, 凑手 / 湊手] at hand; within easy reach; convenient; handy
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
浴场[yù chǎng, ㄩˋ ㄔㄤˇ, 浴场 / 浴場] bathing spot
浴室[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, 浴室] bathroom (room used for bathing)
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, 游泳衣] swimsuit; bathing costume
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, 不在话下 / 不在話下] be nothing difficult; be a cinch
行将[xíng jiāng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ, 行将 / 行將] be about to (do something)

thin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony
こけら板;柿板(iK);鱗板;杮板(oK)[こけらいた, kokeraita] (n) (See こけら葺き) thin shingles
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P)
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
フェデリーニ[, federi-ni] (n) fedelini (pasta similar to thin vermicelli) (ita
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
ぺらぺら[, perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P)
伊達締め;伊達締[だてじめ, datejime] (n) small, thin fabric belt worn over the kimono and under the obi in order to protect the fabric
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
切羽;切刃[せっぱ, seppa] (n) (1) thin washer on either side of the guard (tsuba) of a sword; (2) (See 切羽詰まる) (up to) the hilt; wits' end
削ぎ切り;そぎ切り[そぎぎり, sogigiri] (n,vs) (See 削ぐ・1) cutting a thin object (e.g. vegetable stalk) at a 45 degree angle; cutting in a way that blunts or rounds the cut
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips
小杉[こすぎ, kosugi] (n) (1) (abbr) (arch) small cedar; (2) (See 小杉原) thin Japanese paper (used as tissue during the Edo period)
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
折り箱;折箱[おりばこ, oribako] (n) box made of thin wood or cardboard
擦れて薄くなる[すれてうすくなる, sureteusukunaru] (v5r) to wear thin
木端;木羽[こば, koba] (n) (1) (See 木っ端・こっぱ・1) wood chip; splinter; (2) (See こけら板・こけらいた) thin shingles
木簡[もっかん;もくかん, mokkan ; mokukan] (n) (See 竹簡) narrow, long, and thin pieces of wood strung together that were used to write on in ancient times
木賊板[とくさいた, tokusaita] (n) thin cedar or cypress shingles (4.5-6 mm thick, used for shingling roofs of temples, shrines, etc.)
木賊葺き;木賊葺(io)[とくさぶき, tokusabuki] (n) (See 木賊板) shingling with thin cedar or cypress shingles; roof shingled in such a manner (usu. at temples, shrines, etc.)
柿(iK);木屑;杮(oK)[こけら, kokera] (n) (1) chopped wood; wood chips; (2) (abbr) (See こけら板) thin shingles
海気;改機;海黄[かいき, kaiki] (n) (1) (海気 only) sea air; sea breeze; (2) (海気 only) ocean and atmosphere; (3) type of thin thread; textile type
潮汁[うしおじる, ushiojiru] (n) thin soup of fish or shellfish boiled in seawater
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air
熨斗[のし, noshi] (n) long thin strip of dried sea-ear or paper attached to a gift
熨斗鮑[のしあわび, noshiawabi] (n) thin string of dried abalone (often tied to a gift)
牛鍋[ぎゅうなべ, gyuunabe] (n) (See すきやき) thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki
痩ける[こける, kokeru] (v1) to be come hollow (with age, illness, etc.); to be scrawny; to be thin
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income
痩せ衰える[やせおとろえる, yaseotoroeru] (v1,vi) to become emaciated; to grow thin and worn out
矢柄;矢幹;矢がら;簳(oK)[やがら, yagara] (n) (1) shaft of an arrow (usu. made of thin bamboo); (2) (uk) cornetfish
短冊(P);短籍;短尺[たんざく;たんじゃく(P), tanzaku ; tanjaku (P)] (n) (1) long, narrow card on which Japanese poems are written (vertically); strip of paper; (2) (abbr) (See 短冊形) thin rectangle; (P)
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P)
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client
シンサーバー[しんさーばー, shinsa-ba-] thin server
薄膜トランジスタ[うすまくトランジスタ, usumaku toranjisuta] Thin Film Transistor (TFT)
薄膜トランジスター[うすまくトランジスター, usumaku toranjisuta-] TFT, Thin Film Transistor
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client
シンクパッド[しんくぱっど, shinkupaddo] ThinkPad
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something)
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building)
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs)
範囲内[はんいない, han'inai] in range, within range
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing

thin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight FR: mince ; fin ; étrit
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
บางเฉียบ[adj.] (bāng chīep) EN: ultra-thin = ultra thin FR:
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin FR: svelte
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing) FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หัวโกร๋น[v. exp.] (hūa krōn) EN: have thin air ; have little hair left ; be balding FR:
จำปีถิ่นไทย[n. exp.] (jampī thin ) EN: Magnolia koordersiana FR: Magnolia koordersiana
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จ่อย[adj.] (jǿi) EN: thin FR: mince
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny FR:
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny FR:
กะหร่องเทศ[adj.] (karǿng thēt) EN: thin ; emaciated ; sickly FR:
เข่น[v.] (khen) EN: beat ; strike ; forge ; beat into thin sheets FR:
ขี้ก้าง[adj.] (khīkāng) EN: scrawny ; thin as a rail ; skinny FR: maigre comme un clou
คนถิ่นเดิม[n. exp.] (khon thin d) EN: aborigine FR: aborigène [m]
คู่ทุกข์คู่ยาก[n.] (khūthukkhūy) EN: helpmate ; companion through thick and thin FR:
กระดาษบาง[n. exp.] (kradāt bāng) EN: thin paper FR: papier fin [m]
กระสือดูด[adj.] (kraseūdūt) EN: thin FR:
กริงกริว[adj.] (kringkriu) EN: small ; little ; thin FR: petit
โกร๋น[adj.] (krōn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
โกร๋นเกร๋น[adj.] (krōnkrēn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่[n. exp.] (kuaytīo sen) EN: thin rice noodles ; vermicelli ; tiny and long noodles FR: vermicelle [m] : nouilles fines [fpl]
หมี่[n.] (mī) EN: vermicelli ; fine noodles ; thin rice noodles ; rice noodles FR: vermicelle (de riz) [m] ; nouilles fines [fpl]
หมี่ขาว[n. exp.] (mī khāo) EN: thin rice noodles ; vermicelli FR: nouilles fines [fpl]
มิสกรี[n.] (mitsakrī) EN: thin cloth FR:
โน้ตบุ๊คบางเฉียบ[n. exp.] (nōtbuk bāng) EN: ultra thin notebook FR:
ภาษาถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā thin ) EN: Isan dialect ; Northeast dialect FR: dialecte de l'Isan [m]
ภาษาถิ่นกรุงเทพฯ[n. exp.] (phāsā thin ) EN: FR: thaï de Bangkok [m]
ภาษาถิ่นเหนือ[n. exp.] (phāsā thin ) EN: FR: dialecte du nord [m]
ภาษาถิ่นพายัพ[n. exp.] (phāsā thin ) EN: FR: dialecte du nord-ouest [m]
ภาษาถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā thin ) EN: FR: dialecte du sud [m]
ภาษาถิ่นย่อย[n. exp.] (phāsā thin ) EN: subdialect FR: langue sous-régionale [f] ; sous-dialecte [m] ; patois [m]
ผัดซีอิ๊ว[n. exp.] (phat sī-iu) EN: stir-fried noodles in sweet soy sauce ; Chinese-style fried noodles ; fried thin noodles with soy sauce FR: pâtes sautées à la sauce de soja [fpl]
ผัดไทย = ผัดไท[n. exp.] (phat Thai ) EN: Thai style fried noodles ; thin rice noodles fried with tofu, vegetable, egg and peanuts FR: pâtes sautées à la thaïlandaise [fpl]
ผอม[adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim FR: maigre ; émacié
ผอมบาง[v.] (phømbāng) EN: be thin FR:
ผอมเกร็ง[v.] (phømkreng) EN: be thin but strong FR:
ผอมเกร็ง[adj.] (phømkreng) EN: wiry ; sinewy ; thin but strong FR:
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent FR:

thin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Atmen {n}breathing
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator
Atemübung {f}breathing exercises
Badekabine {f}bathing hut
Badeanzug {m}bathing costume
Badeanzug {m}bathing suit
Badeort {m}bathing resort; swimming resort
Beatmung {f}breathing
Bradypnoe; verminderte Atemfrequenz {f} [med.]bradypnoea; slow breathing
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Dingsbums {n}thingamabob; thingumabob; thingmabob; thingamajig; thingumajig; thingmajig; thingummy
Dunkelheit {f}swarthiness
weltliche Gesinnung {f}earthiness
Erdschlussreaktanz {f}earthing reactor
Erdungseinrichtung {f} [electr.]earthing device
Erdungssteckverbinder {m} [electr.]earthing connector; grounding connector
Masseschalter {m}earthing switch
Gesundheit {f}healthiness
Kiemenatmung {f}gill breathing
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.]
intraindividuell {adj}intraindividual; within the individual
intraokular {adj}; im Augeninnern [med.]intraocular; within the eye
Querdenken {n}; unkonventionelles Denkenlateral thinking
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
Sternpunkterdung {f}neutral earthing
Merkwürdigkeit {f}odd thing
Schubladendenken {n}pigeonhole thinking
Kunststoffmantel {m}plastic sheathing
Schutzerdung {f}protective earthing; protective grounding
Psychopath {m}; Psychopathin
Reichtum {m}wealthiness
beleidigt {adv}scathingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thin
Back to top