ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affluence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affluence*, -affluence-

affluence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affluence (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth, opulence
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As your affluence expandsและพอความร่ำรวยของหนูแผ่ขยายออกไป

affluence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
裕福[ゆうふく, yuufuku] (adj-na,n) affluence; prosperity; (P)

affluence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangk) EN: wealth ; prosperity ; affluence FR: richesse [f] ; prospérité [f]
ความร่ำรวย[n.] (khwām ramrū) EN: wealth ; affluence FR: richesse [f]
ช่วงเวลาเร่งด่วน[n. exp.] (chūang wēlā) EN: rush hour FR: heure d'affluence [f] ; heure de pointe [f]

affluence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reichtum {m}affluence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affluence
Back to top